Index 
Protokoll
PDF 298kWORD 217k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (ingivna resolutionsförslag)
 4.Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
 5.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram *** (omröstning)
  
6.2.Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015 (omröstning)
  
6.3.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (omröstning)
  
6.4.Energieffektivitetsmärkning ***I (omröstning)
  
6.5.Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (omröstning)
  
6.6.Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I (omröstning)
  
6.7.Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I (omröstning)
  
6.8.Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I (omröstning)
  
6.9.Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (omröstning)
  
6.10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (omröstning)
  
6.11.Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (omröstning)
  
6.12.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (omröstning)
  
6.13.Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (omröstning)
  
6.14.Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad gäller Vitryssland (omröstning)
  
6.15.Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (debatt)
 11.Välkomsthälsning
 12.En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (fortsättning på debatten)
 13.Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 14.Ny EU-strategi för Kina (debatt)
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015 (debatt)
 16.FN:s generalförsamlings 71:a session (debatt)
 17.Skydd av visselblåsare (debatt)
 18.Baselkommitténs översyn av schablonmetoden för kreditrisk (debatt)
 19.Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (debatt)
 20.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 21.Inkomna dokument
 22.Anslagsöverföringar
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.15.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Edward Czesak, för S&D-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl och Angelika Mlinar, för ALDE-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (B8-0911/2016).

II.   Bahrain (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Bahrain (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen, om Bahrain (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om Bahrain (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Bahrain (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om Bahrain (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde och Vayrynen Paavo, för ALDE-gruppen, om Bahrain (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om Bahrain (B8-0909/2016).

III.   Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen, om Myanmar, och diskrimineringen av rohingyafolket (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou och Josu Juaristi Abaunz, för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar/Burma, situationen för rohingyafolket (B8-0917/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debatten hölls den 8 juni 2016 (punkt 25 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga och Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Julie Girling och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 6.7.2016.


4. Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, och Nicolas Bay för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Tomáš Zdechovský ställde en fråga ("blått kort") till Nicolas Bay som besvarade frågan, Diane Dodds, grupplös, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Olga Sehnalová och Eduard Kukan.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Jiří Maštálka.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Róbert Fico.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman


5. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Florian Philippot för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle och Silvia Costa.

Talare: Frans Timmermans.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, om de strategiska prioriteringarna för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om de strategiska prioriteringarna för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli för EFDD-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 6.7.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Inlägg: William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0301)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.2. Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2016 för budgetåret 2016: Införande av överskottet från budgetåret 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0302)


6.3. Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0303)


6.4. Energieffektivitetsmärkning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


6.5. Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0305)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0305)


6.6. Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0306)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0306)


6.7. Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0307)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0308)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0308)


6.9. Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (omröstning)

Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag [2015/2353(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0309)

Inlägg:

Gabriele Zimmer lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 43. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Isabelle Thomas (föredragande), som talade för det muntliga ändringsförslaget.


6.10. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (omröstning)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2016/2038(INI)] - Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2). Föredragande: Jeppe Kofod och Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0310)

Inlägg:

Michael Theurer (föredragande), före omröstningen.


6.11. Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (2016/2695(RSP))

Resolutionsförslag B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 och B8-0861/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0851/2016

(ersätter B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 och B8-0860/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Christian Ehler och Lambert van Nistelrooij, för PPE-gruppen

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz och Derek Vaughan, för S&D-gruppen;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec och Ernest Maragall, för Verts/ALE-gruppen;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo och Rolandas Paksas,för EFDD-gruppen;

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2016)0311)

(Resolutionsförslag B8-0861/2016 bortföll.)


6.12. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (2016/2773(RSP))

Resolutionsförslag B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 och B8-0896/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0885/2016

(ersätter B8-0885/2016, B8-0892/2016 och B8-0893/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   József Szájer för PPE-gruppen;

—   Enrique Guerrero Salom och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen;

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0312)

(Resolutionsförslagen B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 och B8-0896/2016 bortföll.)

Inlägg:

James Nicholson, om den engelska versionen av ändringsförslag 38.


6.13. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debatten hade ägt rum den 8 juni 2016 (punkt 25 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 juli 2016 (punkt 5 i protokollet av den 6.7.2016).

Resolutionsförslag B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 och B8-0863/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0853/2016

(ersätter B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 och B8-0863/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Renate Sommer, för PPE-gruppen;

—   Renata Briano och Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen;

—   Julie Girling, för ECR-gruppen;

—   Frédérique Ries, för ALDE-gruppen;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0313)


6.14. Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad gäller Vitryssland (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Marco Zanni och Marco Valli för EFDD-gruppen, om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Anna Elżbieta Fotyga och Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis och Pavel Telička för ALDE-gruppen, Heidi Hautala, Indrek Tarand och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0869/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0870/2016

Förkastades

Inlägg:

Petras Auštrevičius, före omröstningen.


6.15. Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Förkastades


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Betänkande Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Betänkande Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Betänkande Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Betänkande Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Betänkande Jan Olbrycht och Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Betänkande Jeppe Kofod och Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.30 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (2016/2813(RSP))

Talare: Arnaud Danjean, om debattens organisation.

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Elmar Brok, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon och Pier Antonio Panzeri.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri och Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan och Notis Marias.

(Debattens fortsättning: punkt 12 i protokollet av den 6.7.2016)


11. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Leyla Yunus, aktivist för de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan och kandidat till Sacharovpriset 2014, tillsammans med sin make Arif och sin dotter Dinara, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


12. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (fortsättning på debatten)

(Debattens inledning: punkt 10 i protokollet av den 6.7.2016)

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias och Richard Howitt.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Mirosław Piotrowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Ny EU-strategi för Kina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ny EU-strategi för Kina (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini,Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange och Evžen Tošenovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Viorica Dăncilă.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat som gjorde en personlig kommentar till Cristian Dan Predas inlägg, Cristian Dan Preda om Marie-Christine Vergiats förslag, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Angel Dzhambazki.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. FN:s generalförsamlings 71:a session (debatt)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 71:a session [2016/2020(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić.

Talare: Federica Mogherini och Andrey Kovatchev.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 7.7.2016.


17. Skydd av visselblåsare (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skydd av visselblåsare (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Julia Pitera för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Evelyn Regner för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster och Inés Ayala Sender.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Georgios Epitideios.

Talare: Jyrki Katainen och Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Baselkommitténs översyn av schablonmetoden för kreditrisk (debatt)

Uttalande av kommissionen: Baselkommitténs översyn av schablonmetoden för kreditrisk (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen och Massimiliano Salini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (debatt)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, om förslaget till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (föredragande) redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Marijana Petir och Damiano Zoffoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 7.7.2016.


20. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer clearingkravet för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidsramar för godkännande av clearing (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller villkor och förfaranden för att avgöra om medlemsstaterna ska återbetala belopp som inte kan återkrävas när det gäller fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av specificeringen av uppgifter före och efter handel och detaljnivån för uppgifterna (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av tillträde till referensvärden (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument gällande tekniska standarder för tillsyn avseende krav för att säkerställa rättvisa och icke-diskriminerande samlokaliseringstjänster och avgiftsstrukturer (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 6 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller direkt, väsentlig och förutsebar effekt av derivatavtal inom unionen och förhindrande av att regler och skyldigheter kringgås (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar kraven för marknadsgarantavtal och marknadsgarantsystem (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka rådets begäran om förlängning av tidsfristen med 1 månad är medräknad i tidsfristen för invändningar på 3 månader:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 7 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller data som ska offentliggöras av handelsplatser om kvaliteten på utförandet av transaktioner (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


21. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


22. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot utrikestjänstens anslagsöverföring INF 1/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföringar V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 och V/AB-06/T/16.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot kommissionens anslagsöverföringar DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 och DEC 11/2016.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 08/2016 och DEC 10/2016 – Avsnitt III – kommissionen.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 585.204/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy