Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Замяна на член на Европейската сметна палата - португалски кандидат (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

2) от членове на Парламента - предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Martin. Предложение за резолюция за политика за дългосрочно управление на миграционните потоци (B8-0722/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно компетентността на Европейския съюз в сферата на социалното право (B8-0727/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за по-значими действия в подкрепа на развитието на туризма и на популяризирането на европейското художествено и културно наследство (B8-0730/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно децата булки в Турция (B8-0740/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно условията на живот на бездомните лица (B8-0741/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разликата в заплащането на жените и мъжете (B8-0742/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за предприемане на мерки за намаляване на съществуващите различия между държавите членки в областта на научноизследователската и развойна дейност чрез действия за модернизиране на националните инфраструктури с цел постигане на иновационен и еднакъв растеж във всички държави – членки на ЕС (B8-0743/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно установяването на нормативна уредба за материалите, предназначени за контакт с храни (B8-0744/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно сливането на Дойче бьорзе и Лондонската фондова борса (B8-0746/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно парламентарния имунитет на депутатите от Демократичната партия на народите (B8-0747/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно необходимостта от информационни кампании за рисковете, свързани с болестта хламидия, и наличието на медицински изследвания за нейната диагностика (B8-0748/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата с енергийната бедност (B8-0749/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно отглеждането на кокошки носачки (B8-0750/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на новаторски форми на финансиране (B8-0751/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно правилен хранителен режим с оглед превенция на болестта на Алцхаймер (B8-0752/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно намаляването на пластмасовите пликове в Европа (B8-0773/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно статута на местните представители на изборни длъжности сред трансграничните работници (B8-0774/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно проследимостта, съответствието и нарушаването на конкуренцията при вноса на трапезни вина от Испания във Франция (B8-0775/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за засилено регулиране в областта на автоматизираните превозни средства за лично ползване, по-конкретно с оглед на проблема във връзка с пътната безопасност и отговорността при пътнотранспортни произшествия (B8-0776/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно нарушение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в Базиликата (B8-0777/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на животните и правилното управление на зоологическите градини (B8-0778/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно включването на Черна гора като 29-и член на НАТО (B8-0779/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно опасностите, свързани с разпространението на гигантския хераклеум в Европейския съюз (B8-0780/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към животните (B8-0781/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно данъка върху конния спорт (B8-0782/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно започнатата от Комисията процедура във връзка с конституционната реформа в Полша (B8-0783/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно борбата с незаконната имиграция на остров Майот (B8-0784/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно пазара на квоти за емисии (B8-0785/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция с оглед на окончателното изключване на захарта и етанола от полето на преговори във връзка със споразумението за свободна търговия с Меркосур (B8-0786/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно неуспеха на политиките на финансова отвореност и икономически ограничения, насърчавани от Европейската комисия (B8-0787/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно започнатата от ЕЦБ програма за изкупуване на корпоративни облигации (B8-0788/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно увеличението на разпределянето на дивиденти от френските предприятия (B8-0789/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно обезпокоително бавния темп на изплащане на частния дълг в еврозоната (B8-0790/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно реформата на хоризонталните правила за „експертните групи“ (B8-0791/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFCO

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно запазването на европейския социален модел в рамките на споразуменията за свободна търговия, които са в процес на договаряне (B8-1452/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно намаляването на сроковете за плащане за МСП (B8-1453/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI

Правна информация - Политика за поверителност