Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

PETI, AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Αντικατάσταση μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - προταθείς από την Πορτογαλία (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

2) από τους βουλευτές τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος για μια πολιτική μακροπρόθεσμης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών (B8-0722/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού δικαίου (B8-0727/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για περισσότερες δράσεις στήριξης για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (B8-0730/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα παιδιά-νύφες στην Τουρκία (B8-0740/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων (B8-0741/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών (B8-0742/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με αίτημα για παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του χάσματος που παρατηρείται μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης, μέσω ενεργειών εκσυγχρονισμού των εθνικών υποδομών, ώστε να επιτευχθεί μια καινοτόμος και ομοιόμορφη ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (B8-0743/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (B8-0744/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συγχώνευση του γερμανικού χρηματιστήριου Deutsche Börse με το χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange) (B8-0746/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βουλευτική ασυλία των βουλευτών του HDP (B8-0747/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους των χλαμυδίων και την ύπαρξη κλινικών δοκιμών για τη διάγνωση τους (B8-0748/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας (B8-0749/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκτροφή των ορνίθων ωοπαραγωγής (B8-0750/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματοςσχετικά με την προώθηση καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης (B8-0751/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια σωστή διατροφή για την πρόληψη της νόσου Alzheimer (B8-0752/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση των πλαστικών σακουλών στην Ευρώπη (B8-0773/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς των εκλεγμένων αντιπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι διασυνοριακοί εργαζόμενοι (B8-0774/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τη συμμόρφωση και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού από τις εισαγωγές επιτραπέζιων οίνων από την Ισπανία στη Γαλλία (B8-0775/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για περισσότερη ρύθμιση των αυτοματοποιημένων ιδιωτικών μεταφορών, με ειδική αναφορά στο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και της ευθύνης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (B8-0776/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης στην Basilicata (B8-0777/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ζώων και την ορθή διαχείριση των ζωολογικών κήπων (B8-0778/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, ως το 29ο μέλος του (B8-0779/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους και την εξάπλωση του γιγαντιαίου ηράκλειου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0780/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων (B8-0781/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φορολόγηση των ιππικών δραστηριοτήτων (B8-0782/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία που κίνησε η Επιτροπή όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση στην Πολωνία (B8-0783/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της μετανάστευσης στη Μαγιότ (B8-0784/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αγορά δικαιωμάτων ρύπανσης (B8-0785/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οριστική εξαίρεση της ζάχαρης και της αιθανόλης από το πεδίο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Mercosur (B8-0786/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών χρηματοπιστωτικού ανοίγματος και λιτότητας που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (B8-0787/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς εταιρικών ομολόγων που εγκαινίασε η ΕΚΤ (B8-0788/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της διανομής μερισμάτων από τις γαλλικές επιχειρήσεις (B8-0789/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ανησυχητικά αργούς ρυθμούς μείωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ (B8-0790/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση των οριζόντιων κανόνων που διέπουν τις «ομάδες εμπειρογνωμόνων» (B8-0791/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου στο πλαίσιο των υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (B8-1452/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση των προθεσμιών πληρωμής για τις ΜΜΕ (B8-1453/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου