Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. juuli 2016 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13.juuni 2002.aasta määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Marshalli Saarte Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Kiribati Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Euroopa Kontrollikoja liikme asendamine – Portugali kandidaat (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek rändevoogude pikaajalise haldamise poliitika kohta (B8-0722/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu pädevuse kohta sotsiaalõiguse valdkonnas (B8-0727/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta rohkem meetmeid turismi arendamiseks ning Euroopa kunsti- ja kultuuripärandi väärtustamiseks (B8-0730/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek lapspruutide kohta Türgis (B8-0740/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kodutuse kohta (B8-0741/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek soolise palgalõhe kohta (B8-0742/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta meetmeid vähendamaks liikmesriikide lõhet teadus- ja arendustegevuse valdkonnas riiklike taristute ajakohastamise abil, et saavutada innovaatiline ja ühtlane majanduskasv kõigis ELi riikides (B8-0743/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide reguleerimise kohta (B8-0744/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Deutsche Börse ja Londoni börsi (London Stock Exchange) ühinemise kohta (B8-0746/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek HDP liikmete puutumatuse kohta (B8-0747/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta korraldada teavituskampaaniaid klamüdioosi ohtude ja selle diagnoosimiseks kasulike kliiniliste uuringute olemasolu kohta (B8-0748/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kütteostuvõimetuse vastase võitluse kohta (B8-0749/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek munakanade pidamise kohta (B8-0750/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek uuenduslike rahastamisvormide edendamise kohta (B8-0751/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Alzheimeri tõbe vältida aitava toitumise kohta (B8-0752/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek plastkandekottide kasutamise vähendamise kohta Euroopas (B8-0773/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek selliste valitud kohalike esindajate staatuse kohta, kes on ka piiriülesed töötajad (B8-0774/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Hispaaniast Prantsusmaale toodavate lauaveinide jälgitavuse ja nõuetele vastavuse ning nende põhjustatud konkurentsimoonutuste kohta (B8-0775/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek automatiseeritud erasõidukite valdkonna parema õigusliku reguleerimise ja erilise tähelepanu pööramise kohta liiklusohutusele ning vastutusele liiklusõnnetuse korral (B8-0776/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Resolutsiooni ettepanek sõna- ja teabevabaduse rikkumise kohta Basilicata maakonnas (B8-0777/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek loomade kaitse ja loomaaedade nõuetekohase haldamise kohta (B8-0778/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Montenegro kohta NATO 29. liikmesriigina (B8-0779/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek hiid-karuputke ohtlikkuse ja leviku kohta Euroopa Liidus (B8-0780/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek loomade heaolu kohta (B8-0781/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek hobustega seotud tegevusele kohaldatava maksu kohta (B8-0782/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek komisjoni algatatud menetluse kohta seoses Poola põhiseaduse reformiga (B8-0783/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek sisserände vastase võitluse kohta Mayotte’il (B8-0784/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek saasteõiguste turu kohta (B8-0785/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek suhkru ja etanooli lõpliku väljaarvamise kohta Mercosuriga sõlmitava vabakaubanduslepingu läbirääkimistest (B8-0786/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni edendatava finantsavatuspoliitika ja kokkuhoiumeetmete läbikukkumise kohta (B8-0787/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Keskpanga käivitatud tagasiostuprogrammi kohta ettevõtlussektoris (B8-0788/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Prantsusmaa ettevõtete poolt välja makstavate dividendisummade suurenemise kohta (B8-0789/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek erasektori võlakoormuse murettekitavalt aeglase vähenemise kohta euroalas (B8-0790/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek eksperdirühmi käsitlevate horisontaalsete eeskirjade muutmise kohta (B8-0791/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa sotsiaalse mudeli säilitamise kohta läbiräägitavate vabakaubanduslepingute raames (B8-1452/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek VKEdele tehtavate maksete viivituste vähendamise kohta (B8-1453/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika