Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Vervanging van een lid van de Europese Rekenkamer - Portugese kandidaat (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over een langetermijnbeleid inzake het beheer van de migratiestromen (B8-0722/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van sociaal recht (B8-0727/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om meer acties ter ondersteuning van de ontwikkeling van het toerisme en van de waardering van het Europees cultureel en artistiek erfgoed (B8-0730/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kindbruiden in Turkije (B8-0740/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de levensomstandigheden van daklozen (B8-0741/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de loonkloof tussen vrouwen en mannen (B8-0742/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om acties ter vermindering van de bestaande kloof in de lidstaten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling door middel van ingrepen voor het moderniseren van de nationale infrastructuren, om te komen tot innoverende en uniforme groei in alle landen van de EU (B8-0743/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over regelgeving inzake materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (B8-0744/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de fusie van de Deutsche Börse en de London Stock Exchange (B8-0746/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de parlementaire onschendbaarheid van de leden van de HDP (B8-0747/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de noodzaak van voorlichtingscampagnes over de risico's van chlamydia en het bestaan van klinisch onderzoek voor de diagnose (B8-0748/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de strijd tegen energiearmoede (B8-0749/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het houden van legkippen (B8-0750/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van innoverende financieringsvormen (B8-0751/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een correcte voeding ter voorkoming van Alzheimer (B8-0752/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de vermindering van plastic zakken in Europa (B8-0773/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de rechtspositie van lokale afgevaardigden die over de grens werken (B8-0774/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de traceerbaarheid, de conformiteit en de verstoring van de concurrentie van tafelwijnen die uit Spanje naar Frankrijk worden ingevoerd (B8-0775/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om meer regelgeving op het gebied van geautomatiseerd privévervoer, onder specifieke verwijzing naar het probleem van de veiligheid van het wegverkeer en de aansprakelijkheid bij auto-ongevallen (B8-0776/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over de schending van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in Basilicata (B8-0777/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van dieren en het juiste beheer van dierentuinen (B8-0778/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over Montenegro als 29e lid van de NAVO (B8-0779/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de gevaren en verspreiding in de Europese Unie van de reuzenberenklauw (B8-0780/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het dierenwelzijn (B8-0781/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de équitaxe (B8-0782/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de door de Commissie ingeleide procedure in verband met de constitutionele hervorming in Polen (B8-0783/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bestrijding van immigratie op Mayotte (B8-0784/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de markt voor emissierechten (B8-0785/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het definitief uitsluiten van suiker en ethanol van de onderhandelingen in het kader van de vrijhandelsovereenkomst met Mercosur (B8-0786/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het mislukte liberale financiële en bezuinigingsbeleid zoals voorgestaan door de Commissie (B8-0787/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het overnameprogramma van de ECB in de bedrijvensector (B8-0788/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verhoging van de uitkering van dividenden door Franse bedrijven (B8-0789/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verontrustende traagheid waarmee in de eurozone de particuliere schulden worden afgebouwd (B8-0790/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de hervorming van de horizontale regels betreffende deskundigengroepen (B8-0791/2016)

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het behoud van het Europees sociaal model in het kader van de vrijhandelsakkoorden waarover momenteel wordt onderhandeld (B8-1452/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de verkorting van de betalingstermijnen voor kmo's (B8-1453/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

JURI

Juridische mededeling - Privacybeleid