Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej v mene Európskej únie (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1030/2002 z13.júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Nahradenie člena Európskeho dvora audítorov – portugalský kandidát (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o dlhodobej politike riadenia migračných tokov (B8-0722/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o právomociach Európskej únie v oblasti sociálneho práva (B8-0727/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o dodatočné opatrenia na podporu rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia hodnoty európskeho umeleckého a kultúrneho dedičstva (B8-0730/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vydaji neplnoletých dievčat v Turecku (B8-0740/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o životných podmienkach bezdomovcov (B8-0741/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov (B8-0742/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o prijatie opatrení na zníženie rozdielov v členských štátoch v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom modernizácie vnútroštátnych infraštruktúr s cieľom dosiahnuť inovatívny a jednotný rast vo všetkých členských štátoch EÚ (B8-0743/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právnych predpisoch týkajúcich sa materiálov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (B8-0744/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o zlúčení Deutsche Börse a London Stock Exchange (B8-0746/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o poslaneckej imunite poslancov Ľudovej demokratickej strany (HDP) (B8-0747/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potrebe informačných kampaní o rizikách chlamýdiovej infekcie a existencii klinických testov užitočných na jej diagnostikovanie (B8-0748/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti energetickej chudobe (B8-0749/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o chove nosníc (B8-0750/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore inovatívnych foriem financovania (B8-0751/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o správnej diéte na prevenciu Alzheimerovej choroby (B8-0752/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o znížení počtu plastových tašiek v Európe (B8-0773/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o postavení poslancov miestnych zastupiteľstiev, ktorí sú cezhraničnými pracovníkmi (B8-0774/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o vysledovateľnosti, súlade a narušení hospodárskej súťaže v oblasti dovozu stolového vína zo Španielska do Francúzska (B8-0775/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výzve na prísnejšiu reguláciu v oblasti automatizovanej súkromnej dopravy s osobitným odkazom na problém bezpečnosti cestnej premávky a zodpovednosti v prípade nehôd (B8-0776/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Návrh uznesenia o porušení slobody prejavu a informácií v regióne Basilicata (B8-0777/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane zvierat a správnom riadení zoologických záhrad (B8-0778/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o Čiernej Hore ako o 29. členovi NATO (B8-0779/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nebezpečenstve spojenom s rozšírením boľševníka obrovského v Európskej únii (B8-0780/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o dobrých životných podmienkach zvierat (B8-0781/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o DPH v oblasti jazdectva (B8-0782/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o konaní začatom Komisiou v súvislosti s ústavnou reformou v Poľsku (B8-0783/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o boji proti prisťahovalectvu na Mayotte (B8-0784/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o trhoch s právami na znečisťovanie (B8-0785/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o definitívnom vylúčení cukru a etanolu z rozsahu rokovaní v rámci dohody o voľnom obchode s Mercosurom (B8-0786/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o neúspechu politík finančnej otvorenosti a úsporných opatrení, ktoré presadzuje Európska komisia (B8-0787/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o programe spätného výkupu v oblasti podnikov, ktorý naštartovala ECB (B8-0788/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zvýšení rozdeľovania dividend francúzskymi podnikmi (B8-0789/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o znepokojujúcej zdĺhavosti znižovania dlhu v súkromnom sektore v eurozóne (B8-0790/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reforme horizontálnych pravidiel, ktorými sa riadia skupiny expertov (B8-0791/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zachovaní európskeho sociálneho modelu v rámci prerokúvaných dohôd o voľnom obchode (B8-1452/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o skrátení platobnej lehoty pre MSP (B8-1453/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia