Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora budowlanego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - termin: 6 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dozowników aerozoli oraz mająca na celu dostosowanie jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karwonu, fosforanu diamonu, Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 i serwatki (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - termin: 8 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności