Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0203/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0203/2016

Συζήτηση :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2016 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0318

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6. Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ [2015/2258(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Η Helga Stevens παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Richard Howitt (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Heidi Hautala (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Davor Škrlec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Silvia Costa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Heidi Hautala (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ádám Kósa, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Marita Ulvskog, Νότης Μαριάς, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Επιτήδειος και Danuta Jazłowiecka.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Helga Stevens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου