Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург

15. Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния, който не отговори, тъй като председателят счете, че въпросът не се отнася до Kosma Złotowski, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Andrejs Mamikins и Bolesław G. Piecha.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria и Julia Pitera.

Изказа се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно провеждането на разискванията (председателят направи уточнения).

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.

Изказа се José Inácio Faria.

Правна информация - Политика за поверителност