Показалец 
Протокол
PDF 288kWORD 248k
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
7.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави
  
7.2.Бахрейн
  
7.3.Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия
 8.Съобщение на председателството
 9.Време за гласуване
  
9.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави (гласуване)
  
9.2.Бахрейн (гласуване)
  
9.3.Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия (гласуване)
  
9.4.Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)
  
9.5.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (гласуване)
  
9.6.Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС (разискване)
 14.Предаване на лични данни на Китай (разискване)
 15.Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (разискване)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ЧЕТВЪРТЪК 7 ЮЛИ 2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Замяна на член на Европейската сметна палата - португалски кандидат (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

2) от членове на Парламента - предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Martin. Предложение за резолюция за политика за дългосрочно управление на миграционните потоци (B8-0722/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно компетентността на Европейския съюз в сферата на социалното право (B8-0727/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за по-значими действия в подкрепа на развитието на туризма и на популяризирането на европейското художествено и културно наследство (B8-0730/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно децата булки в Турция (B8-0740/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно условията на живот на бездомните лица (B8-0741/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разликата в заплащането на жените и мъжете (B8-0742/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за предприемане на мерки за намаляване на съществуващите различия между държавите членки в областта на научноизследователската и развойна дейност чрез действия за модернизиране на националните инфраструктури с цел постигане на иновационен и еднакъв растеж във всички държави – членки на ЕС (B8-0743/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно установяването на нормативна уредба за материалите, предназначени за контакт с храни (B8-0744/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно сливането на Дойче бьорзе и Лондонската фондова борса (B8-0746/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно парламентарния имунитет на депутатите от Демократичната партия на народите (B8-0747/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно необходимостта от информационни кампании за рисковете, свързани с болестта хламидия, и наличието на медицински изследвания за нейната диагностика (B8-0748/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата с енергийната бедност (B8-0749/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно отглеждането на кокошки носачки (B8-0750/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на новаторски форми на финансиране (B8-0751/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно правилен хранителен режим с оглед превенция на болестта на Алцхаймер (B8-0752/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно намаляването на пластмасовите пликове в Европа (B8-0773/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно статута на местните представители на изборни длъжности сред трансграничните работници (B8-0774/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно проследимостта, съответствието и нарушаването на конкуренцията при вноса на трапезни вина от Испания във Франция (B8-0775/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за засилено регулиране в областта на автоматизираните превозни средства за лично ползване, по-конкретно с оглед на проблема във връзка с пътната безопасност и отговорността при пътнотранспортни произшествия (B8-0776/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно нарушение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в Базиликата (B8-0777/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на животните и правилното управление на зоологическите градини (B8-0778/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно включването на Черна гора като 29-и член на НАТО (B8-0779/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно опасностите, свързани с разпространението на гигантския хераклеум в Европейския съюз (B8-0780/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към животните (B8-0781/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно данъка върху конния спорт (B8-0782/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно започнатата от Комисията процедура във връзка с конституционната реформа в Полша (B8-0783/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно борбата с незаконната имиграция на остров Майот (B8-0784/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно пазара на квоти за емисии (B8-0785/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция с оглед на окончателното изключване на захарта и етанола от полето на преговори във връзка със споразумението за свободна търговия с Меркосур (B8-0786/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно неуспеха на политиките на финансова отвореност и икономически ограничения, насърчавани от Европейската комисия (B8-0787/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно започнатата от ЕЦБ програма за изкупуване на корпоративни облигации (B8-0788/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно увеличението на разпределянето на дивиденти от френските предприятия (B8-0789/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно обезпокоително бавния темп на изплащане на частния дълг в еврозоната (B8-0790/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно реформата на хоризонталните правила за „експертните групи“ (B8-0791/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFCO

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно запазването на европейския социален модел в рамките на споразуменията за свободна търговия, които са в процес на договаряне (B8-1452/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно намаляването на сроковете за плащане за МСП (B8-1453/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

6 юли 2016 г.

(*) (№ 0546/2016); (*) (№ 0547/2016); (*) (№ 0548/2016); (*) (№ 0549/2016); (*) (№ 0550/2016); (*) (№ 0551/2016); (*) (№ 0552/2016); Rubén García (№ 0553/2016); (*) (№ 0554/2016); (*) (№ 0555/2016); César Martínez López-Rey (№ 0556/2016); (*) (№ 0557/2016); Reinhold Hellwig (№ 0558/2016); (*) (№ 0559/2016); (*) (№ 0560/2016); Floriana Lipparini (№ 0561/2016); (*) (№ 0562/2016); (*) (№ 0563/2016); Deepak Rajani (№ 0564/2016); (*) (№ 0565/2016); (*) (№ 0566/2016); (*) (№ 0567/2016); (*) (№ 0568/2016); Manuela Giacomini (№ 0569/2016); (*) (№ 0570/2016); (*) (№ 0571/2016); Francesco Zangari (№ 0572/2016); (*) (№ 0573/2016); (*) (№ 0574/2016); (*) (№ 0575/2016); (*) (№ 0576/2016); (*) (№ 0577/2016); (*) (№ 0578/2016); Maria Cipparrone (№ 0579/2016); (*) (№ 0580/2016); (*) (№ 0581/2016); (*) (№ 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (№ 0583/2016); (*) (№ 0584/2016); (*) (№ 0585/2016); (*) (№ 0586/2016); Mario Cavaliere (№ 0587/2016); (*) (№ 0588/2016); (*) (№ 0589/2016); (*) (№ 0590/2016); (*) (№ 0591/2016); Celine Lamy (№ 0592/2016); (*) (№ 0593/2016); (*) (№ 0594/2016); (*) (№ 0597/2016); (*) (№ 0598/2016); (*) (№ 0599/2016); (*) (№ 0600/2016); (*) (№ 0601/2016); (*) (№ 0602/2016); (*) (№ 0603/2016); (*) (№ 0604/2016); (*) (№ 0605/2016); (*) (№ 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (№ 0607/2016); (*) (№ 0608/2016); (*) (№ 0609/2016); (*) (№ 0610/2016); (*) (№ 0611/2016); (*) (№ 0612/2016); (*) (№ 0613/2016); (*) (№ 0614/2016); (*) (№ 0615/2016); (*) (№ 0616/2016); (*) (№ 0617/2016); (*) (№ 0618/2016); Olga Stinka (№ 0619/2016); (*) (№ 0620/2016); (*) (№ 0621/2016); (*) (№ 0622/2016); (*) (№ 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (№ 0624/2016); (*) (№ 0625/2016); (*) (№ 0626/2016); (*) (№ 0627/2016); Verdún Pérez (№ 0628/2016); (*) (№ 0629/2016); (*) (№ 0630/2016); Monica Ravalico (№ 0631/2016); (*) (№ 0632/2016); (*) (№ 0633/2016); (*) (№ 0634/2016); (*) (№ 0635/2016); (*) (№ 0636/2016); F. Javier Boter Sans (№ 0637/2016); (*) (№ 0638/2016); Fabrice Goossens (№ 0639/2016); (*) (№ 0640/2016); (*) (№ 0641/2016); (*) (№ 0642/2016); (*) (№ 0643/2016); Verdún Pérez (№ 0644/2016); Miroslav Jurčo (№ 0645/2016); (*) (№ 0646/2016); (*) (№ 0647/2016); (*) (№ 0648/2016); Miroslav Lidinský (№ 0649/2016); (*) (№ 0650/2016); (*) (№ 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (№ 0652/2016); (*) (№ 0653/2016); Tommy Hildorsson (№ 0654/2016); (*) (№ 0655/2016); (*) (№ 0656/2016); Simon Reinelt (№ 0657/2016); (*) (№ 0658/2016); (*) (№ 0659/2016); Kateřina Koleva (№ 0660/2016); Yochana Darling (№ 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (№ 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (№ 0663/2016); (*) (№ 0664/2016); (*) (№ 0665/2016); Ivan Lozo (№ 0666/2016); (*) (№ 0667/2016); (*) (№ 0668/2016); (*) (№ 0669/2016); (*) (№ 0670/2016); (*) (№ 0671/2016); (*) (№ 0672/2016); (*) (№ 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (№ 0674/2016); Ștefan Covaci (№ 0675/2016); (*) (№ 0676/2016); (*) (№ 0677/2016); Jan-Erik Hansen (№ 0678/2016); (*) (№ 0679/2016); (*) (№ 0680/2016); (*) (№ 0681/2016); (*) (№ 0682/2016); (*) (№ 0683/2016); (*) (№ 0684/2016); (*) (№ 0685/2016); (*) (№ 0686/2016); Peter Hollatz (№ 0687/2016); (*) (№ 0688/2016); (*) (№ 0689/2016); (*) (№ 0690/2016); (*) (№ 0691/2016); (*) (№ 0692/2016); Jens Genzer (№ 0693/2016); Hans-Christoph Paul (№ 0694/2016); (*) (№ 0695/2016); (*) (№ 0696/2016); (*) (№ 0697/2016); (*) (№ 0698/2016); (*) (№ 0699/2016); Jens Genzer (№ 0700/2016); (*) (№ 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (№ 0702/2016); (*) (№ 0703/2016); (*) (№ 0704/2016); Jan Timmer (№ 0705/2016); Agnieszka Gawlik (№ 0706/2016); (*) (№ 0707/2016); (*) (№ 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (№ 0709/2016); Martínez-Zurita Julià (№ 0710/2016); (*) (№ 0711/2016); (*) (№ 0712/2016); (*) (№ 0713/2016); Peadar Farrell (№ 0714/2016); (*) (№ 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (№ 0716/2016); Giancarlo Cavallo (№ 0717/2016); (*) (№ 0718/2016); (*) (№ 0719/2016); (*) (№ 0720/2016); (*) (№ 0721/2016); (*) (№ 0722/2016); Bert Van Vossole (№ 0723/2016); Daniela Massetti (№ 0724/2016).

(*) Име с поверителен характер

Петиции № 0595/2016 и № 0596/2016 бяха оттеглени поради оттеглянето им от вносителя след регистрирането им.

Председателят съобщи, че на 6 юли 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя минимален набор от информация за финансовите договори, която следва да се съдържа в подробната документация, и обстоятелствата, при които следва да се наложи изискването(C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца следа датата на получаване – 7 юни 2016 г. по искане на водещата комисия.
Препращане на водещата комисия:ECON

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента

- Делегиран регламент на Комисията относно преразглеждането на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз в държавите членки (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца следа датата на получаване – 7 юли 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща JURI

Препращане за становище: BUDG


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на строителството съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - срок: 6 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - срок: 7 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Рeгламент на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - срок: 7 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща REGI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 75/324/ЕИО на Съвета по отношение на максималното допустимо налягане на аерозолните опаковки и за адаптиране на разпоредбите ѝ за етикетирането към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - срок: 7 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Проект на Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - срок: 7 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на карвона, диамониевия фосфат, Saccharomyces cerevisiae, щам LAS02, и суроватката D045754/02 - 2016/2828(RPS) - срок: 8 септември 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща ENVI


6. Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)

Доклад относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания [2015/2258(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens представи доклада.

Изказа се Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията PETI).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Martina Anderson (докладчик по становището на комисията LIBE), Richard Howitt (докладчик по становището на комисията AFET), Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията DEVE), Davor Škrlec (докладчик по становището на комисията TRAN), Silvia Costa (докладчик по становището на комисията CULT), Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията JURI), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията FEMM) Ádám Kósa, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Maria Grapini, Илхан Кючюк, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios и Danuta Jazłowiecka.

Изказа се Marianne Thyssen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказа се Helga Stevens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 7.7.2016 г.


7. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 6.7.2016 г.)


7.1. Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави

Предложения за резолюция B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 и B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Diane James, от името на групата EFDD, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo и Georgios Epitideios.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Notis Marias.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: .точка 9.1 от протокола от 7.7.2016 г.


7.2. Бахрейн

Предложения за резолюция B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 и B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Seán Kelly, Julie Ward и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ana Gomes, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 7.7.2016 г.


7.3. Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия

Предложения за резолюция B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 и B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Eduard Kukan.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 7.7.2016 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Съобщение на председателството

Председателят реши да наложи наказание, в съответствие с член 166 от Правилника за дейността, на Janusz Korwin-Mikke, поради неприемливите му забележки относно мигрантите от Африка по време на заседанието на 7 юни 2016 г. Санкцията е лишаване от правото на надбавка за дневни разходи за срок от десет дни и временно отстраняване от участие във всички дейности на Парламента и на неговите органи за период от пет последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 12 септември 2016 г. Решението е било съобщено на въпросното лице вчера.

Председателят съобщи също така, че е бил информиран за друго изказване на Janusz Korwin-Mikke тази сутрин, което може да е съдържало неприемливи забележки.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0897/2016

(за замяна на B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ангел Джамбазки и Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar и Dita Charanzová, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini и Laura Agea, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0314)


9.2. Бахрейн (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0900/2016

(за замяна на B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes и Deirdre Clune, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ангел Джамбазки и Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Dita Charanzová, от името на групата ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0315)

(Предложението за резолюция B8-0909/2016 отпада.)


9.3. Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0910/2016

(за замяна на B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes и Deirdre Clune, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli и Claudia Țapardel, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl и Dita Charanzová, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou и Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0316)

Изказвания

Bruno Gollnisch, относно наказанието, наложено на Janusz Korwin-Mikke (точка 8 от протокола от 7.7.2016 г).


9.4. Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН [2016/2020(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Андрей Ковачев (A8-0146/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0317)


9.5. Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (гласуване)

Доклад относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания [2015/2258(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0318)


9.6. Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0319)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Андрей Ковачев - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Ангел Джамбазки, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Доклад Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Ангел Джамбазки, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.00 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000073/2016), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Наличие на нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Violeta Bulc (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Beata Gosiewska, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Jozo Radoš.

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.


14. Предаване на лични данни на Китай (разискване)

Изявление на Комисията: Предаване на лични данни на Китай (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Tomáš Zdechovský и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ангел Джамбазки и Ivan Jakovčić.

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.


15. Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (разискване)

Изявление на Комисията: Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния, който не отговори, тъй като председателят счете, че въпросът не се отнася до Kosma Złotowski, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Andrejs Mamikins и Bolesław G. Piecha.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria и Julia Pitera.

Изказа се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно провеждането на разискванията (председателят направи уточнения).

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.

Изказа се José Inácio Faria.


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

°
° ° °

Изказаха се: Danuta Jazłowiecka и Nicola Caputo относно начина на протичане на последния дебат (председателят направи уточнения).


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 12 септември 2016 г. до 15 септември 2016 г.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.45 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Правна информация - Политика за поверителност