Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 284kWORD 255k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  7.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι
  7.2.Μπαχρέιν
  7.3.Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι (ψηφοφορία)
  9.2.Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
  9.3.Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas (ψηφοφορία)
  9.4.71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  9.5.Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)
  9.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μη δασμολογικοί φραγμοί για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα (συζήτηση)
 15.Εφαρμογή του νόμου για τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών (συζήτηση)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

PETI, AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Αντικατάσταση μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - προταθείς από την Πορτογαλία (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

2) από τους βουλευτές τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος για μια πολιτική μακροπρόθεσμης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών (B8-0722/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού δικαίου (B8-0727/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για περισσότερες δράσεις στήριξης για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (B8-0730/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα παιδιά-νύφες στην Τουρκία (B8-0740/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων (B8-0741/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών (B8-0742/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με αίτημα για παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του χάσματος που παρατηρείται μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης, μέσω ενεργειών εκσυγχρονισμού των εθνικών υποδομών, ώστε να επιτευχθεί μια καινοτόμος και ομοιόμορφη ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (B8-0743/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (B8-0744/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συγχώνευση του γερμανικού χρηματιστήριου Deutsche Börse με το χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange) (B8-0746/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βουλευτική ασυλία των βουλευτών του HDP (B8-0747/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους των χλαμυδίων και την ύπαρξη κλινικών δοκιμών για τη διάγνωση τους (B8-0748/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας (B8-0749/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκτροφή των ορνίθων ωοπαραγωγής (B8-0750/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματοςσχετικά με την προώθηση καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης (B8-0751/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια σωστή διατροφή για την πρόληψη της νόσου Alzheimer (B8-0752/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση των πλαστικών σακουλών στην Ευρώπη (B8-0773/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς των εκλεγμένων αντιπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι διασυνοριακοί εργαζόμενοι (B8-0774/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τη συμμόρφωση και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού από τις εισαγωγές επιτραπέζιων οίνων από την Ισπανία στη Γαλλία (B8-0775/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για περισσότερη ρύθμιση των αυτοματοποιημένων ιδιωτικών μεταφορών, με ειδική αναφορά στο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και της ευθύνης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (B8-0776/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης στην Basilicata (B8-0777/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ζώων και την ορθή διαχείριση των ζωολογικών κήπων (B8-0778/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, ως το 29ο μέλος του (B8-0779/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους και την εξάπλωση του γιγαντιαίου ηράκλειου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0780/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων (B8-0781/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φορολόγηση των ιππικών δραστηριοτήτων (B8-0782/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία που κίνησε η Επιτροπή όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση στην Πολωνία (B8-0783/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της μετανάστευσης στη Μαγιότ (B8-0784/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αγορά δικαιωμάτων ρύπανσης (B8-0785/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οριστική εξαίρεση της ζάχαρης και της αιθανόλης από το πεδίο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Mercosur (B8-0786/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών χρηματοπιστωτικού ανοίγματος και λιτότητας που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (B8-0787/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς εταιρικών ομολόγων που εγκαινίασε η ΕΚΤ (B8-0788/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της διανομής μερισμάτων από τις γαλλικές επιχειρήσεις (B8-0789/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ανησυχητικά αργούς ρυθμούς μείωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ (B8-0790/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση των οριζόντιων κανόνων που διέπουν τις «ομάδες εμπειρογνωμόνων» (B8-0791/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου στο πλαίσιο των υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (B8-1452/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση των προθεσμιών πληρωμής για τις ΜΜΕ (B8-1453/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI


3. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 6 Ιουλίου 2016

(*) (αριθ. 0546/2016)· (*) (αριθ. 0547/2016)· (*) (αριθ. 0548/2016)· (*) (αριθ. 0549/2016)· (*) (αριθ. 0550/2016)· (*) (αριθ. 0551/2016)· (*) (αριθ. 0552/2016)· Rubén García (αριθ. 0553/2016)· (*) (αριθ. 0554/2016)· (*) (αριθ. 0555/2016)· César Martínez López-Rey (αριθ. 0556/2016)· (*) (αριθ. 0557/2016)· Reinhold Hellwig (αριθ. 0558/2016)· (*) (αριθ. 0559/2016)· (*) (αριθ. 0560/2016)· Floriana Lipparini (αριθ. 0561/2016)· (*) (αριθ. 0562/2016)· (*) (αριθ. 0563/2016)· Deepak Rajani (αριθ. 0564/2016)· (*) (αριθ. 0565/2016)· (*) (αριθ. 0566/2016)· (*) (αριθ. 0567/2016)· (*) (αριθ. 0568/2016)· Manuela Giacomini (αριθ. 0569/2016)· (*) (αριθ. 0570/2016)· (*) (αριθ. 0571/2016)· Francesco Zangari (αριθ. 0572/2016)· (*) (αριθ. 0573/2016)· (*) (αριθ. 0574/2016)· (*) (αριθ. 0575/2016)· (*) (αριθ. 0576/2016)· (*) (αριθ. 0577/2016)· (*) (αριθ. 0578/2016)· Maria Cipparrone (αριθ. 0579/2016)· (*) (αριθ. 0580/2016)· (*) (αριθ. 0581/2016)· (*) (αριθ. 0582/2016)· Konstantinos Giannopoulos (αριθ. 0583/2016)· (*) (αριθ. 0584/2016)· (*) (αριθ. 0585/2016)· (*) (αριθ. 0586/2016)· Mario Cavaliere (αριθ. 0587/2016)· (*) (αριθ. 0588/2016)· (*) (αριθ. 0589/2016)· (*) (αριθ. 0590/2016)· (*) (αριθ. 0591/2016)· Celine Lamy (αριθ. 0592/2016)· (*) (αριθ. 0593/2016)· (*) (αριθ. 0594/2016)· (*) (αριθ. 0597/2016)· (*) (αριθ. 0598/2016)· (*) (αριθ. 0599/2016)· (*) (αριθ. 0600/2016)· (*) (αριθ. 0601/2016)· (*) (αριθ. 0602/2016)· (*) (αριθ. 0603/2016)· (*) (αριθ. 0604/2016)· (*) (αριθ. 0605/2016)· (*) (αριθ. 0606/2016)· Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (αριθ. 0607/2016)· (*) (αριθ. 0608/2016)· (*) (αριθ. 0609/2016)· (*) (αριθ. 0610/2016)· (*) (αριθ. 0611/2016)· (*) (αριθ. 0612/2016)· (*) (αριθ. 0613/2016)· (*) (αριθ. 0614/2016)· (*) (αριθ. 0615/2016)· (*) (αριθ. 0616/2016)· (*) (αριθ. 0617/2016)· (*) (αριθ. 0618/2016)· Olga Stinka (αριθ. 0619/2016)· (*) (αριθ. 0620/2016)· (*) (αριθ. 0621/2016)· (*) (αριθ. 0622/2016)· (*) (αριθ. 0623/2016)· Katarzyna Waciakowska (αριθ. 0624/2016)· (*) (αριθ. 0625/2016)· (*) (αριθ. 0626/2016)· (*) (αριθ. 0627/2016)· Verdún Pérez (αριθ. 0628/2016)· (*) (αριθ. 0629/2016)· (*) (αριθ. 0630/2016)· Monica Ravalico (αριθ. 0631/2016)· (*) (αριθ. 0632/2016)· (*) (αριθ. 0633/2016)· (*) (αριθ. 0634/2016)· (*) (αριθ. 0635/2016)· (*) (αριθ. 0636/2016)· F. Javier Boter Sans (αριθ. 0637/2016)· (*) (αριθ. 0638/2016)· Fabrice Goossens (αριθ. 0639/2016)· (*) (αριθ. 0640/2016)· (*) (αριθ. 0641/2016)· (*) (αριθ. 0642/2016)· (*) (αριθ. 0643/2016)· Verdún Pérez (αριθ. 0644/2016)· Miroslav Jurčo (αριθ. 0645/2016)· (*) (αριθ. 0646/2016)· (*) (αριθ. 0647/2016)· (*) (αριθ. 0648/2016)· Miroslav Lidinský (αριθ. 0649/2016)· (*) (αριθ. 0650/2016)· (*) (αριθ. 0651/2016)· Ramón Vázquez Díaz (αριθ. 0652/2016)· (*) (αριθ. 0653/2016)· Tommy Hildorsson (αριθ. 0654/2016)· (*) (αριθ. 0655/2016)· (*) (αριθ. 0656/2016)· Simon Reinelt (αριθ. 0657/2016)· (*) (αριθ. 0658/2016)· (*) (αριθ. 0659/2016)· Kateřina Koleva (αριθ. 0660/2016)· Yochana Darling (αριθ. 0661/2016)· Khourshid Rizgar Ali (αριθ. 0662/2016)· Alexandros Manolopoulos (αριθ. 0663/2016)· (*) (αριθ. 0664/2016)· (*) (αριθ. 0665/2016)· Ivan Lozo (αριθ. 0666/2016)· (*) (αριθ. 0667/2016)· (*) (αριθ. 0668/2016)· (*) (αριθ. 0669/2016)· (*) (αριθ. 0670/2016)· (*) (αριθ. 0671/2016)· (*) (αριθ. 0672/2016)· (*) (αριθ. 0673/2016)· Ștefan Valentin Varga (αριθ. 0674/2016)· Ștefan Covaci (αριθ. 0675/2016)· (*) (αριθ. 0676/2016)· (*) (αριθ. 0677/2016)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0678/2016)· (*) (αριθ. 0679/2016)· (*) (αριθ. 0680/2016)· (*) (αριθ. 0681/2016)· (*) (αριθ. 0682/2016)· (*) (αριθ. 0683/2016)· (*) (αριθ. 0684/2016)· (*) (αριθ. 0685/2016)· (*) (αριθ. 0686/2016)· Peter Hollatz (αριθ. 0687/2016)· (*) (αριθ. 0688/2016)· (*) (αριθ. 0689/2016)· (*) (αριθ. 0690/2016)· (*) (αριθ. 0691/2016)· (*) (αριθ. 0692/2016)· Jens Genzer (αριθ. 0693/2016)· Hans-Christoph Paul (αριθ. 0694/2016)· (*) (αριθ. 0695/2016)· (*) (αριθ. 0696/2016)· (*) (αριθ. 0697/2016)· (*) (αριθ. 0698/2016)· (*) (αριθ. 0699/2016)· Jens Genzer (αριθ. 0700/2016)· (*) (αριθ. 0701/2016)· Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (αριθ. 0702/2016)· (*) (αριθ. 0703/2016)· (*) (αριθ. 0704/2016)· Jan Timmer (αριθ. 0705/2016)· Agnieszka Gawlik (αριθ. 0706/2016)· (*) (αριθ. 0707/2016)· (*) (αριθ. 0708/2016)· Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (αριθ. 0709/2016)· Leandro Martínez-Zurita Julià (αριθ. 0710/2016)· (*) (αριθ. 0711/2016)· (*) (αριθ. 0712/2016)· (*) (αριθ. 0713/2016)· Peadar Farrell (αριθ. 0714/2016)· (*) (αριθ. 0715/2016)· Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (αριθ. 0716/2016)· Giancarlo Cavallo (αριθ. 0717/2016)· (*) (αριθ. 0718/2016)· (*) (αριθ. 0719/2016)· (*) (αριθ. 0720/2016)· (*) (αριθ. 0721/2016)· (*) (αριθ. 0722/2016)· Bert Van Vossole (αριθ. 0723/2016)· Daniela Massetti (αριθ. 0724/2016).

(*) Όνομα εμπιστευτικό

Οι αναφορές αριθ. 0595/2016 και αριθ. 0596/2016 έχουν εξαιρεθεί από τον γενικό ρόλο κατόπιν της απόσυρσης από τον αναφέροντα των δύο αυτών αναφορών μετά την καταχώρησή τους.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 6 Ιουλίου 2016 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και των περιστάσεων στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής στις 7 Ιουνίου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που διαβιβάσθηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του πίνακα αποδιδόμενων ποσών που ισχύει για τις αποστολές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής στις 7 Ιουλίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: JURI
Γνωμοδότηση: BUDG


5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά τομέα και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα των κατασκευών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - προθεσμία: 6 Οκτωβρίου 2016: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ουσίες καρβόνη, φωσφορικό διαμμώνιο, Saccharomyces cerevisiae στέλεχος LAS02 και τον ορό γάλακτος (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - προθεσμία: 8 Σεπτεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


6. Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ [2015/2258(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Η Helga Stevens παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Richard Howitt (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Heidi Hautala (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Davor Škrlec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Silvia Costa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Heidi Hautala (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ádám Kósa, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Marita Ulvskog, Νότης Μαριάς, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Επιτήδειος και Danuta Jazłowiecka.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Helga Stevens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.


7. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016)


7.1. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 και B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Οι Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.


7.2. Μπαχρέιν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 και B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Julie Ward και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.


7.3. Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 και B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του κ. Janusz Korwin-Mikke λόγω των απαράδεκτων παρατηρήσεων του σχετικά με τους αφρικανούς μετανάστες κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2016. Η κύρωση συνίσταται, πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος σε αποζημίωση διαμονής για χρονικό διάστημα 10 ημερών και, δεύτερον, στην αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του, για χρονικό διάστημα πέντε συναπτών ημερών κατά τις οποίες το Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή αντιπροσωπείες του συνεδριάζουν, από τις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο την χθεσινή ημέρα.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι ενημερώθηκε για άλλη μια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τον Janusz Korwin-Mikke, η οποία θα μπορούσε να περιέχει απαράδεκτες εκφράσεις.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


9.1. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0897/2016

(αντικαθιστά τις B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0314)


9.2. Μπαχρέιν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0900/2016

(αντικαθιστά τις B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes και Deirdre Clune, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0315)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0909/2016 καταπίπτει.)


9.3. Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0910/2016

(αντικαθιστά τις B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes και Deirdre Clune, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Claudia Țapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Στέλιος Κούλογλου και Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0316)

Παρεμβάσεις

Bruno Gollnisch, σχετικά με την ποινή που επεβλήθη στον Janusz Korwin-Mikke (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016).


9.4. 71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2016/2020(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0317)


9.5. Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ [2015/2258(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0318)


9.6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0319)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Έκθεση Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Μη δασμολογικοί φραγμοί για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000073/2016) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Εμπορικοί φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beata Gosiewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα (2016/2762(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tomáš Zdechovský και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Angel Dzhambazki και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Εφαρμογή του νόμου για τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή του νόμου για τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών (2016/2815(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Doru-Claudian Frunzulică, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον τελευταίο, ο οποίος δεν απαντά, διότι ο Πρόεδρος θεωρεί ότι η ερώτηση δεν απευθύνεται στον Kosma Złotowski, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Andrejs Mamikins και Bolesław G. Piecha.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria και Julia Pitera.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Katarzyna Łukacijewska σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο José Inácio Faria.


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Danuta Jazłowiecka και Nicola Caputo σχετικά με τη διεξαγωγή της τελευταίας συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου