Indekss 
Protokols
PDF 267kWORD 242k
Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
7.1.Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā
  
7.2.Bahreina
  
7.3.Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā (balsošana)
  
9.2.Bahreina (balsošana)
  
9.3.Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis (balsošana)
  
9.4.ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (balsošana)
  
9.5.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (balsošana)
  
9.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.ES iekšējā tirgū pastāvošie ar tarifiem nesaistītie šķēršļi pārtikas eksportētājiem (debates)
 14.Personas datu nodošana Ķīnai (debates)
 15.Minimālās algas likuma piemērošana transporta nozarē (debates)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un par to, ka tiek atcelta Regula (ES) Nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses (10107/2016 - C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Māršala salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09775/2016 - C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12092/2015 - C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Eiropas Revīzijas palātas locekļa nomaiņa — Portugāles kandidāts (10874/2016 - C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas plūsmu ilgtermiņa pārvaldības politiku (B8-0722/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības kompetenci sociālo tiesību jomā (B8-0727/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vajadzību veikt papildu pasākumus tūrisma attīstīšanai un Eiropas mākslas un kultūras mantojuma popularizēšanai (B8-0730/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par meitenēm līgavām Turcijā (B8-0740/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bezpajumtnieku dzīves apstākļiem (B8-0741/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā (B8-0742/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību rīkoties, lai samazinātu dalībvalstu starpā pastāvošu atšķirību pētniecības un izstrādes jomā, veicot dalībvalstu infrastruktūras modernizācijas pasākumus nolūkā panākt inovatīvu un vienādu izaugsmi visās ES dalībvalstīs (B8-0743/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējumu materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (B8-0744/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Deutsche Börse un London Stock Exchange apvienošanos (B8-0746/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Tautas demokrātiskās partijas (HDP) deputātu parlamentāro imunitāti (B8-0747/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību rīkot informācijas kampaņas par riskiem, kas saistīti ar hlamīdijām, un pieejamajām klīniskajām pārbaudēm to diagnostikai (B8-0748/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret enerģētisko nabadzību (B8-0749/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dējējvistu turēšanu (B8-0750/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par inovatīvu finansējuma veidu veicināšanu (B8-0751/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pareiza uztura nozīmi Alcheimera slimības novēršanai (B8-0752/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu Eiropā (B8-0773/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārrobežu darba ņēmēju statusu vēlētos amatos (B8-0774/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Francijā importēto Spānijas galda vīnu izsekojamību, atbilstību un radītajiem konkurences izkropļojumiem (B8-0775/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu vairāk reglamentēt privāto automatizēto transportu, īpaši pievēršoties ceļu satiksmes drošībai un atbildībai ceļu satiksmes negadījumu gadījumā (B8-0776/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Piernicola Pedicini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vārda brīvības un tiesību uz informāciju pārkāpumu Bazilikatā (B8-0777/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku aizsardzību un pienācīgu zooloģisko dārzu pārvaldību (B8-0778/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Melnkalni kā 29. NATO dalībvalsti (B8-0779/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Mantegacas latvāņa radīto apdraudējumu un izplatību ES (B8-0780/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku labturību (B8-0781/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Équitaxe (B8-0782/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas ierosināto procedūru attiecībā uz Polijas konstitucionālo reformu (B8-0783/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret nelikumīgu imigrāciju Majotā (B8-0784/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par emisijas kvotu tirdzniecību (B8-0785/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cukura un etanola pilnīgu izslēgšanu no sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Mercosur (B8-0786/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas popularizētās atvērta finanšu tirgus un stingras ekonomiskās politikas izgāšanos (B8-0787/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aktīvu iegādes programmu, ko ECB sākusi īstenot attiecībā uz uzņēmumiem (B8-0788/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dividenžu izmaksas palielināšanos Francijas uzņēmumos (B8-0789/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par privātā sektora parādsaistību satraucoši lēnu samazināšanos eurozonā (B8-0790/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par „ekspertu grupu” horizontālā regulējuma reformu (B8-0791/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas sociālā modeļa aizsardzību saistībā ar šobrīd apspriestajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem (B8-1452/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par MVU paredzētu maksājumu kavējumu novēršanu (B8-1453/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI


3. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 6. jūlijs

(*) (Nr. 0546/2016); (*) (Nr. 0547/2016); (*) (Nr. 0548/2016); (*) (Nr. 0549/2016); (*) (Nr. 0550/2016); (*) (Nr. 0551/2016); (*) (Nr. 0552/2016); Rubén García (Nr. 0553/2016); (*) (Nr. 0554/2016); (*) (Nr. 0555/2016); César Martínez López-Rey (Nr. 0556/2016); (*) (Nr. 0557/2016); Reinhold Hellwig (Nr. 0558/2016); (*) (Nr. 0559/2016); (*) (Nr. 0560/2016); Floriana Lipparini (Nr. 0561/2016); (*) (Nr. 0562/2016); (*) (Nr. 0563/2016); Deepak Rajani (Nr. 0564/2016); (*) (Nr. 0565/2016); (*) (Nr. 0566/2016); (*) (Nr. 0567/2016); (*) (Nr. 0568/2016); Manuela Giacomini (Nr. 0569/2016); (*) (Nr. 0570/2016); (*) (Nr. 0571/2016); Francesco Zangari (Nr. 0572/2016); (*) (Nr. 0573/2016); (*) (Nr. 0574/2016); (*) (Nr. 0575/2016); (*) (Nr. 0576/2016); (*) (Nr. 0577/2016); (*) (Nr. 0578/2016); Maria Cipparrone (Nr. 0579/2016); (*) (Nr. 0580/2016); (*) (Nr. 0581/2016); (*) (Nr. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (Nr. 0583/2016); (*) (Nr. 0584/2016); (*) (Nr. 0585/2016); (*) (Nr. 0586/2016); Mario Cavaliere (Nr. 0587/2016); (*) (Nr. 0588/2016); (*) (Nr. 0589/2016); (*) (Nr. 0590/2016); (*) (Nr. 0591/2016); Celine Lamy (Nr. 0592/2016); (*) (Nr. 0593/2016); (*) (Nr. 0594/2016); (*) (Nr. 0597/2016); (*) (Nr. 0598/2016); (*) (Nr. 0599/2016); (*) (Nr. 0600/2016); (*) (Nr. 0601/2016); (*) (Nr. 0602/2016); (*) (Nr. 0603/2016); (*) (Nr. 0604/2016); (*) (Nr. 0605/2016); (*) (Nr. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (Nr. 0607/2016); (*) (Nr. 0608/2016); (*) (Nr. 0609/2016); (*) (Nr. 0610/2016); (*) (Nr. 0611/2016); (*) (Nr. 0612/2016); (*) (Nr. 0613/2016); (*) (Nr. 0614/2016); (*) (Nr. 0615/2016); (*) (Nr. 0616/2016); (*) (Nr. 0617/2016); (*) (Nr. 0618/2016); Olga Stinka (Nr. 0619/2016); (*) (Nr. 0620/2016); (*) (Nr. 0621/2016); (*) (Nr. 0622/2016); (*) (Nr. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (Nr. 0624/2016); (*) (Nr. 0625/2016); (*) (Nr. 0626/2016); (*) (Nr. 0627/2016); Verdún Pérez (Nr. 0628/2016); (*) (Nr. 0629/2016); (*) (Nr. 0630/2016); Monica Ravalico (Nr. 0631/2016); (*) (Nr. 0632/2016); (*) (Nr. 0633/2016); (*) (Nr. 0634/2016); (*) (Nr. 0635/2016); (*) (Nr. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (Nr. 0637/2016); (*) (Nr. 0638/2016); Fabrice Goossens (Nr. 0639/2016); (*) (Nr. 0640/2016); (*) (Nr. 0641/2016); (*) (Nr. 0642/2016); (*) (Nr. 0643/2016); Verdún Pérez (Nr. 0644/2016); Miroslav Jurčo (Nr. 0645/2016); (*) (Nr. 0646/2016); (*) (Nr. 0647/2016); (*) (Nr. 0648/2016); Miroslav Lidinský (Nr. 0649/2016); (*) (Nr. 0650/2016); (*) (Nr. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (Nr. 0652/2016); (*) (Nr. 0653/2016); Tommy Hildorsson (Nr. 0654/2016); (*) (Nr. 0655/2016); (*) (Nr. 0656/2016); Simon Reinelt (Nr. 0657/2016); (*) (Nr. 0658/2016); (*) (Nr. 0659/2016); Kateřina Koleva (Nr. 0660/2016); Yochana Darling (Nr. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (Nr. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (Nr. 0663/2016); (*) (Nr. 0664/2016); (*) (Nr. 0665/2016); Ivan Lozo (Nr. 0666/2016); (*) (Nr. 0667/2016); (*) (Nr. 0668/2016); (*) (Nr. 0669/2016); (*) (Nr. 0670/2016); (*) (Nr. 0671/2016); (*) (Nr. 0672/2016); (*) (Nr. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (Nr. 0674/2016); Ștefan Covaci (Nr. 0675/2016); (*) (Nr. 0676/2016); (*) (Nr. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (Nr. 0678/2016); (*) (Nr. 0679/2016); (*) (Nr. 0680/2016); (*) (Nr. 0681/2016); (*) (Nr. 0682/2016); (*) (Nr. 0683/2016); (*) (Nr. 0684/2016); (*) (Nr. 0685/2016); (*) (Nr. 0686/2016); Peter Hollatz (Nr. 0687/2016); (*) (Nr. 0688/2016); (*) (Nr. 0689/2016); (*) (Nr. 0690/2016); (*) (Nr. 0691/2016); (*) (Nr. 0692/2016); Jens Genzer (Nr. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (Nr. 0694/2016); (*) (Nr. 0695/2016); (*) (Nr. 0696/2016); (*) (Nr. 0697/2016); (*) (Nr. 0698/2016); (*) (Nr. 0699/2016); Jens Genzer (Nr. 0700/2016); (*) (Nr. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (Nr. 0702/2016); (*) (Nr. 0703/2016); (*) (Nr. 0704/2016); Jan Timmer (Nr. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (Nr. 0706/2016); (*) (Nr. 0707/2016); (*) (Nr. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (Nr. 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (Nr. 0710/2016); (*) (Nr. 0711/2016); (*) (Nr. 0712/2016); (*) (Nr. 0713/2016); Peadar Farrell (Nr. 0714/2016); (*) (Nr. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (Nr. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (Nr. 0717/2016); (*) (Nr. 0718/2016); (*) (Nr. 0719/2016); (*) (Nr. 0720/2016); (*) (Nr. 0721/2016); (*) (Nr. 0722/2016); Bert Van Vossole (Nr. 0723/2016); Daniela Massetti (Nr. 0724/2016).

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Lūgumraksti Nr. 0595/2016 un Nr. 0596/2016 tika svītroti no vispārējā reģistra, jo pēc šo lūgumrakstu iekļaušanas reģistrā iesniedzējs tos bija atsaucis.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 6. jūlijā saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru termiņš iebildumu izteikšanai pēc kompetentās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informācijas minimumu par finanšu līgumiem, kas būtu jāiekļauj detalizētajā uzskaitē, un apstākļus, kuros šī prasība būtu jāizvirza, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas dienas, t. i., 2016. gada 7. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Parlamentam nosūtīts deleģētā akta projekts:

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz dalībvalstīm piemērojamās tabulas pārskatīšanu (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši no saņemšanas dienas, t. i., 2016. gada 7. jūlija.
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: BUDG


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, veikuma vides jomā rādītājiem konkrētām nozarēm un izcilības kritērijiem būvniecības nozarē, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - termiņš: 2016. gada 6. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - termiņš: 2016. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 54. pants)
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - termiņš: 2016. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas direktīva, ar kuru attiecībā uz aerosola izsmidzinātāju maksimālo atļauto spiedienu un lai tajā noteiktos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - termiņš: 2016. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - termiņš: 2016. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu groza attiecībā uz karvonu, diamonija fosfātu, Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 un sūkalām (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - termiņš: 2016. gada 8. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


6. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (debates)

Ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem [2015/2258(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0203/2016).

Helga Stevens iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Martina Anderson (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Richard Howitt (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Heidi Hautala (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Davor Škrlec (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia Costa (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Heidi Hautala (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja) Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios un Danuta Jazłowiecka.

Uzstājās Marianne Thyssen.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Helga Stevens.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2016. protokola 9.5. punkts.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 6.7.2016. protokola 2. punkts.)


7.1. Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 un B8-0911/2016 (2016/2807(RSP)).

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo un Georgios Epitideios.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2016. protokola 9.1. punkts.


7.2. Bahreina

Rezolūciju priekšlikumi B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 un B8-0909/2016 (2016/2808(RSP)).

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Julie Ward un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Gomes, Notis Marias un Nicola Caputo.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2016. protokola 9.2. punkts.


7.3. Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 un B8-0917/2016 (2016/2809(RSP)).

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Eduard Kukan.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2016. protokola 9.3. punkts.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Sēdes vadītāja paziņojums

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 166. pantu ir nolēmis piemērot sankcijas Janusz Korwin-Mikke par 2016. gada 7. jūnija sēdē paustiem nepieņemamiem izteikumiem attiecībā uz migrantiem no Āfrikas. Piemērotās sankcijas ir, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudēšana uz desmit dienām un, otrkārt, dalības apturēšana visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz piecām secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2016. gada 12. septembri. Lēmums iepriekšējā dienā ir darīts zināms ieinteresētajai personai.

Priekšsēdētājs nāca klajā arī ar paziņojumu, ka ticis informēts par citu Janusz Korwin-Mikke uzstāšanos šīs dienas priekšpusdienā, kuras laikā deputāts, iespējams, paudis nepieņemamus izteikumus.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0897/2016

(aizstāj B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0314).


9.2. Bahreina (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0900/2016

(aizstāj B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes un Deirdre Clune PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0315).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0909/2016 vairs nav spēkā.)


9.3. Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0910/2016

(aizstāj B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes un Deirdre Clune PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Claudia Țapardel S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke un Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0316).

Uzstāšanās

Uzstājās Bruno Gollnisch, komentējot Janusz Korwin-Mikke piemērotās sankcijas (7.7.2016. protokola 8. punkts).


9.4. ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju [2016/2020(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0317).


9.5. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem [2015/2258(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0203/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0318).


9.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0842/2016 (2016/2708(RPS)).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0319).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Andrey Kovatchev ziņojums - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Helga Stevens ziņojums - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. ES iekšējā tirgū pastāvošie ar tarifiem nesaistītie šķēršļi pārtikas eksportētājiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000073/2016) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Ar tarifiem nesaistītu šķēršļu pastāvēšana pārtikas eksportētājiem ES iekšējā tirgū (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016).

Czesław Adam Siekierski izvērsa jautājumu.

Violeta Bulc (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Beata Gosiewska ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Jozo Radoš.

Uzstājās Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.


14. Personas datu nodošana Ķīnai (debates)

Komisijas paziņojums: Personas datu nodošana Ķīnai (2016/2762(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, Tomáš Zdechovský un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Angel Dzhambazki un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.


15. Minimālās algas likuma piemērošana transporta nozarē (debates)

Komisijas paziņojums: Minimālās algas likuma piemērošana transporta nozarē (2016/2815(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Doru-Claudian Frunzulică, uzdodot zilās kartītes jautājumu Kosma Złotowski, kurš uz to neatbildēja, jo sēdes vadītājs uzskatīja, ka šis jautājums uz Kosma Złotowski neattiecas, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Andrejs Mamikins un Bolesław G. Piecha.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria un Julia Pitera.

Uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, komentējot debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Uzstājās Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās José Inácio Faria.


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.

°
° ° °

Uzstājās Danuta Jazłowiecka un Nicola Caputo, komentējot pēdējo debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 12. septembra līdz 2016. gada 15. septembrim.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Juridisks paziņojums - Privātuma politika