Index 
Notulen
PDF 265kWORD 218k
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
7.1.Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi
  
7.2.Bahrein
  
7.3.Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi (stemming)
  
9.2.Bahrein (stemming)
  
9.3.Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking (stemming)
  
9.4.71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)
  
9.5.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)
  
9.6.Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (debat)
 14.Overdracht van persoonsgegevens aan China (debat)
 15.Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector (debat)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

PETI, AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Vervanging van een lid van de Europese Rekenkamer - Portugese kandidaat (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over een langetermijnbeleid inzake het beheer van de migratiestromen (B8-0722/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van sociaal recht (B8-0727/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om meer acties ter ondersteuning van de ontwikkeling van het toerisme en van de waardering van het Europees cultureel en artistiek erfgoed (B8-0730/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kindbruiden in Turkije (B8-0740/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de levensomstandigheden van daklozen (B8-0741/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de loonkloof tussen vrouwen en mannen (B8-0742/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om acties ter vermindering van de bestaande kloof in de lidstaten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling door middel van ingrepen voor het moderniseren van de nationale infrastructuren, om te komen tot innoverende en uniforme groei in alle landen van de EU (B8-0743/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over regelgeving inzake materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (B8-0744/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de fusie van de Deutsche Börse en de London Stock Exchange (B8-0746/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de parlementaire onschendbaarheid van de leden van de HDP (B8-0747/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de noodzaak van voorlichtingscampagnes over de risico's van chlamydia en het bestaan van klinisch onderzoek voor de diagnose (B8-0748/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de strijd tegen energiearmoede (B8-0749/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het houden van legkippen (B8-0750/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van innoverende financieringsvormen (B8-0751/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een correcte voeding ter voorkoming van Alzheimer (B8-0752/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de vermindering van plastic zakken in Europa (B8-0773/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de rechtspositie van lokale afgevaardigden die over de grens werken (B8-0774/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de traceerbaarheid, de conformiteit en de verstoring van de concurrentie van tafelwijnen die uit Spanje naar Frankrijk worden ingevoerd (B8-0775/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om meer regelgeving op het gebied van geautomatiseerd privévervoer, onder specifieke verwijzing naar het probleem van de veiligheid van het wegverkeer en de aansprakelijkheid bij auto-ongevallen (B8-0776/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over de schending van de vrijheid van meningsuiting en van informatie in Basilicata (B8-0777/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van dieren en het juiste beheer van dierentuinen (B8-0778/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over Montenegro als 29e lid van de NAVO (B8-0779/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de gevaren en verspreiding in de Europese Unie van de reuzenberenklauw (B8-0780/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het dierenwelzijn (B8-0781/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de équitaxe (B8-0782/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de door de Commissie ingeleide procedure in verband met de constitutionele hervorming in Polen (B8-0783/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bestrijding van immigratie op Mayotte (B8-0784/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de markt voor emissierechten (B8-0785/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het definitief uitsluiten van suiker en ethanol van de onderhandelingen in het kader van de vrijhandelsovereenkomst met Mercosur (B8-0786/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het mislukte liberale financiële en bezuinigingsbeleid zoals voorgestaan door de Commissie (B8-0787/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het overnameprogramma van de ECB in de bedrijvensector (B8-0788/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verhoging van de uitkering van dividenden door Franse bedrijven (B8-0789/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verontrustende traagheid waarmee in de eurozone de particuliere schulden worden afgebouwd (B8-0790/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de hervorming van de horizontale regels betreffende deskundigengroepen (B8-0791/2016)

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het behoud van het Europees sociaal model in het kader van de vrijhandelsakkoorden waarover momenteel wordt onderhandeld (B8-1452/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de verkorting van de betalingstermijnen voor kmo's (B8-1453/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

JURI


3. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 6 juli 2016

(*) (nr. 0546/2016); (*) (nr. 0547/2016); (*) (nr. 0548/2016); (*) (nr. 0549/2016); (*) (nr. 0550/2016); (*) (nr. 0551/2016); (*) (nr. 0552/2016); Rubén García (nr. 0553/2016); (*) (nr. 0554/2016); (*) (nr. 0555/2016); César Martínez López-Rey (nr. 0556/2016); (*) (nr. 0557/2016); Reinhold Hellwig (nr. 0558/2016); (*) (nr. 0559/2016); (*) (nr. 0560/2016); Floriana Lipparini (nr. 0561/2016); (*) (nr. 0562/2016); (*) (nr. 0563/2016); Deepak Rajani (nr. 0564/2016); (*) (nr. 0565/2016); (*) (nr. 0566/2016); (*) (nr. 0567/2016); (*) (nr. 0568/2016); Manuela Giacomini (nr. 0569/2016); (*) (nr. 0570/2016); (*) (nr. 0571/2016); Francesco Zangari (nr. 0572/2016); (*) (nr. 0573/2016); (*) (nr. 0574/2016); (*) (nr. 0575/2016); (*) (nr. 0576/2016); (*) (nr. 0577/2016); (*) (nr. 0578/2016); Maria Cipparrone (nr. 0579/2016); (*) (nr. 0580/2016); (*) (nr. 0581/2016); (*) (nr. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr. 0583/2016); (*) (nr. 0584/2016); (*) (nr. 0585/2016); (*) (nr. 0586/2016); Mario Cavaliere (nr. 0587/2016); (*) (nr. 0588/2016); (*) (nr. 0589/2016); (*) (nr. 0590/2016); (*) (nr. 0591/2016); Celine Lamy (nr. 0592/2016); (*) (nr. 0593/2016); (*) (nr. 0594/2016); (*) (nr. 0597/2016); (*) (nr. 0598/2016); (*) (nr. 0599/2016); (*) (nr. 0600/2016); (*) (nr. 0601/2016); (*) (nr. 0602/2016); (*) (nr. 0603/2016); (*) (nr. 0604/2016); (*) (nr. 0605/2016); (*) (nr. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (nr. 0607/2016); (*) (nr. 0608/2016); (*) (nr. 0609/2016); (*) (nr. 0610/2016); (*) (nr. 0611/2016); (*) (nr. 0612/2016); (*) (nr. 0613/2016); (*) (nr. 0614/2016); (*) (nr. 0615/2016); (*) (nr. 0616/2016); (*) (nr. 0617/2016); (*) (nr. 0618/2016); Olga Stinka (nr. 0619/2016); (*) (nr. 0620/2016); (*) (nr. 0621/2016); (*) (nr. 0622/2016); (*) (nr. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (nr. 0624/2016); (*) (nr. 0625/2016); (*) (nr. 0626/2016); (*) (nr. 0627/2016); Verdún Pérez (nr. 0628/2016); (*) (nr. 0629/2016); (*) (nr. 0630/2016); Monica Ravalico (nr. 0631/2016); (*) (nr. 0632/2016); (*) (nr. 0633/2016); (*) (nr. 0634/2016); (*) (nr. 0635/2016); (*) (nr. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (nr. 0637/2016); (*) (nr. 0638/2016); Fabrice Goossens (nr. 0639/2016); (*) (nr. 0640/2016); (*) (nr. 0641/2016); (*) (nr. 0642/2016); (*) (nr. 0643/2016); Verdún Pérez (nr. 0644/2016); Miroslav Jurčo (nr. 0645/2016); (*) (nr. 0646/2016); (*) (nr. 0647/2016); (*) (nr. 0648/2016); Miroslav Lidinský (nr. 0649/2016); (*) (nr. 0650/2016); (*) (nr. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (nr. 0652/2016); (*) (nr. 0653/2016); Tommy Hildorsson (nr. 0654/2016); (*) (nr. 0655/2016); (*) (nr. 0656/2016); Simon Reinelt (nr. 0657/2016); (*) (nr. 0658/2016); (*) (nr. 0659/2016); Kateřina Koleva (nr. 0660/2016); Yochana Darling (nr. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (nr. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (nr. 0663/2016); (*) (nr. 0664/2016); (*) (nr. 0665/2016); Ivan Lozo (nr. 0666/2016); (*) (nr. 0667/2016); (*) (nr. 0668/2016); (*) (nr. 0669/2016); (*) (nr. 0670/2016); (*) (nr. 0671/2016); (*) (nr. 0672/2016); (*) (nr. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (nr. 0674/2016); Ștefan Covaci (nr. 0675/2016); (*) (nr. 0676/2016); (*) (nr. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0678/2016); (*) (nr. 0679/2016); (*) (nr. 0680/2016); (*) (nr. 0681/2016); (*) (nr. 0682/2016); (*) (nr. 0683/2016); (*) (nr. 0684/2016); (*) (nr. 0685/2016); (*) (nr. 0686/2016); Peter Hollatz (nr. 0687/2016); (*) (nr. 0688/2016); (*) (nr. 0689/2016); (*) (nr. 0690/2016); (*) (nr. 0691/2016); (*) (nr. 0692/2016); Jens Genzer (nr. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (nr. 0694/2016); (*) (nr. 0695/2016); (*) (nr. 0696/2016); (*) (nr. 0697/2016); (*) (nr. 0698/2016); (*) (nr. 0699/2016); Jens Genzer (nr. 0700/2016); (*) (nr. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (nr. 0702/2016); (*) (nr. 0703/2016); (*) (nr. 0704/2016); Jan Timmer (nr. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (nr. 0706/2016); (*) (nr. 0707/2016); (*) (nr. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (nr. 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (nr. 0710/2016); (*) (nr. 0711/2016); (*) (nr. 0712/2016); (*) (nr. 0713/2016); Peadar Farrell (nr. 0714/2016); (*) (nr. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (nr. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (nr. 0717/2016); (*) (nr. 0718/2016); (*) (nr. 0719/2016); (*) (nr. 0720/2016); (*) (nr. 0721/2016); (*) (nr. 0722/2016); Bert Van Vossole (nr. 0723/2016); Daniela Massetti (nr. 0724/2016).

(*) Naam vertrouwelijk

De verzoekschriften nr. 0595/2016 en nr. 0596/2016 zijn uit het algemeen register verwijderd aangezien de indiener van de beide verzoekschriften deze na hun registratie heeft ingetrokken.

De Voorzitter deelt mede op 6 juli 2016 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor een minimumpakket aan informatie over financiële contracten die in de gedetailleerde gegevens moet zijn vervat, en voor de omstandigheden waaronder het vereiste moet worden opgelegd (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

Aan het Parlement voorgelegd ontwerp van gedelegeerde handeling:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de herziening van de vergoedingstabellen van dienstreizen voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie in de lidstaten (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 juli 2016
verwezen naar ten principale: JURI
voor advies: BUDG


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Besluit van de Commissie inzake het referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de bouwsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D044470/03 – 2016/2823(RPS)) - termijn: 6 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 betreft (D044972/02 – 2016/2822(RPS)) - termijn: 7 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 54 van het Reglement)
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (D045062/03 – 2016/2825(RPS)) - termijn: 7 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: REGI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols en teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (D045112/01 – 2016/2821(RPS)) - termijn: 7 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Ontwerpverordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (D045481/01 – 2016/2826(RPS)) - termijn: 7 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft carvon, diammoniumfosfaat, Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 en wei (D045754/02 – 2016/2828(RPS) - termijn: 8 september 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI


6. Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap [2015/2258(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie PETI).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martina Anderson (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Richard Howitt (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Davor Škrlec (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Silvia Costa (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM) Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios en Danuta Jazłowiecka.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 7.7.2016.


7. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 6.7.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


7.1. Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi

Ontwerpresoluties B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 en B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans en Lola Sánchez Caldentey lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo en Georgios Epitideios.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 7.7.2016.


7.2. Bahrein

Ontwerpresoluties B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 en B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Julie Ward en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 7.7.2016.


7.3. Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking

Ontwerpresoluties B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 en B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Eduard Kukan.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 7.7.2016.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Mededeling van de Voorzitter

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Janusz Korwin-Mikke een sanctie op te leggen wegens de onaanvaardbare opmerkingen die hij in de vergadering van 7 juni 2016 over Afrikaanse migranten heeft gemaakt. De sanctie bestaat ten eerste uit het verlies van zijn recht op verblijfsvergoeding voor de duur van tien dagen, en ten tweede uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van vijf opeenvolgende dagen waarop het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties vergaderen, vanaf 12 september 2016. Dit besluit is gisteren ter kennis gebracht van de betrokkene.

De Voorzitter deelt mee dat hij tevens op de hoogte is gesteld van een toespraak vanmorgen van Janusz Korwin-Mikke die mogelijk onaanvaardbare opmerkingen bevat.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0897/2016

(ter vervanging van B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrein (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0900/2016

(ter vervanging van B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes en Deirdre Clune, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0315)

(Ontwerpresolutie B8-0909/2016 komt te vervallen.)


9.3. Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0910/2016

(ter vervanging van B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes en Deirdre Clune, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli en Claudia Țapardel, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou en Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0316)

Het woord werd gevoerd door:

Bruno Gollnisch, over de maatregel opgelegd aan Janusz Korwin-Mikke (punt 8 van de notulen van 7.7.2016).


9.4. 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2016/2020(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0317)


9.5. Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap [2015/2258(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0318)


9.6. Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0319)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Verslag Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000073/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Beata Gosiewska, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Jozo Radoš.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.


14. Overdracht van persoonsgegevens aan China (debat)

Verklaring van de Commissie: Overdracht van persoonsgegevens aan China (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Tomáš Zdechovský en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Angel Dzhambazki en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.


15. Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector (debat)

Verklaring van de Commissie: Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan deze laatste, die niet wordt beantwoord omdat de Voorzitter van mening is dat de vraag niet gericht is aan Kosma Złotowski, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Andrejs Mamikins en Bolesław G. Piecha.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria en Julia Pitera.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska over het verloop van het debat (de Voorzitter licht een en ander toe).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria.


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka en Nicola Caputo over het verloop van het laatste debat (de Voorzitter licht een en ander toe).


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 september 2016 t/m 15 september 2016.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Juridische mededeling - Privacybeleid