Zoznam 
Zápisnica
PDF 265kWORD 241k
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
7.1.Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi
  
7.2.Bahrajn
  
7.3.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi (hlasovanie)
  
9.2.Bahrajn (hlasovanie)
  
9.3.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov (hlasovanie)
  
9.4.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)
  
9.5.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
  
9.6.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Necolné prekážky obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ (rozprava)
 14.Prenos osobných údajov do Číny (rozprava)
 15.Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy (rozprava)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej v mene Európskej únie (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1030/2002 z13.júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Nahradenie člena Európskeho dvora audítorov – portugalský kandidát (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o dlhodobej politike riadenia migračných tokov (B8-0722/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o právomociach Európskej únie v oblasti sociálneho práva (B8-0727/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o dodatočné opatrenia na podporu rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia hodnoty európskeho umeleckého a kultúrneho dedičstva (B8-0730/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vydaji neplnoletých dievčat v Turecku (B8-0740/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o životných podmienkach bezdomovcov (B8-0741/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov (B8-0742/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o prijatie opatrení na zníženie rozdielov v členských štátoch v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom modernizácie vnútroštátnych infraštruktúr s cieľom dosiahnuť inovatívny a jednotný rast vo všetkých členských štátoch EÚ (B8-0743/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právnych predpisoch týkajúcich sa materiálov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (B8-0744/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o zlúčení Deutsche Börse a London Stock Exchange (B8-0746/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o poslaneckej imunite poslancov Ľudovej demokratickej strany (HDP) (B8-0747/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potrebe informačných kampaní o rizikách chlamýdiovej infekcie a existencii klinických testov užitočných na jej diagnostikovanie (B8-0748/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti energetickej chudobe (B8-0749/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o chove nosníc (B8-0750/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore inovatívnych foriem financovania (B8-0751/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o správnej diéte na prevenciu Alzheimerovej choroby (B8-0752/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o znížení počtu plastových tašiek v Európe (B8-0773/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o postavení poslancov miestnych zastupiteľstiev, ktorí sú cezhraničnými pracovníkmi (B8-0774/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o vysledovateľnosti, súlade a narušení hospodárskej súťaže v oblasti dovozu stolového vína zo Španielska do Francúzska (B8-0775/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výzve na prísnejšiu reguláciu v oblasti automatizovanej súkromnej dopravy s osobitným odkazom na problém bezpečnosti cestnej premávky a zodpovednosti v prípade nehôd (B8-0776/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Návrh uznesenia o porušení slobody prejavu a informácií v regióne Basilicata (B8-0777/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane zvierat a správnom riadení zoologických záhrad (B8-0778/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o Čiernej Hore ako o 29. členovi NATO (B8-0779/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nebezpečenstve spojenom s rozšírením boľševníka obrovského v Európskej únii (B8-0780/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o dobrých životných podmienkach zvierat (B8-0781/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o DPH v oblasti jazdectva (B8-0782/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o konaní začatom Komisiou v súvislosti s ústavnou reformou v Poľsku (B8-0783/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o boji proti prisťahovalectvu na Mayotte (B8-0784/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o trhoch s právami na znečisťovanie (B8-0785/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o definitívnom vylúčení cukru a etanolu z rozsahu rokovaní v rámci dohody o voľnom obchode s Mercosurom (B8-0786/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o neúspechu politík finančnej otvorenosti a úsporných opatrení, ktoré presadzuje Európska komisia (B8-0787/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o programe spätného výkupu v oblasti podnikov, ktorý naštartovala ECB (B8-0788/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zvýšení rozdeľovania dividend francúzskymi podnikmi (B8-0789/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o znepokojujúcej zdĺhavosti znižovania dlhu v súkromnom sektore v eurozóne (B8-0790/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reforme horizontálnych pravidiel, ktorými sa riadia skupiny expertov (B8-0791/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zachovaní európskeho sociálneho modelu v rámci prerokúvaných dohôd o voľnom obchode (B8-1452/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o skrátení platobnej lehoty pre MSP (B8-1453/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI


3. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 6. júla 2016

(*) (č. 0546/2016); (*) (č. 0547/2016); (*) (č. 0548/2016); (*) (č. 0549/2016); (*) (č. 0550/2016); (*) (č. 0551/2016); (*) (č. 0552/2016); Rubén García (č. 0553/2016); (*) (č. 0554/2016); (*) (č. 0555/2016); César Martínez López-Rey (č. 0556/2016); (*) (č. 0557/2016); Reinhold Hellwig (č. 0558/2016); (*) (č. 0559/2016); (*) (č. 0560/2016); Floriana Lipparini (č. 0561/2016); (*) (č. 0562/2016); (*) (č. 0563/2016); Deepak Rajani (č. 0564/2016); (*) (č. 0565/2016); (*) (č. 0566/2016); (*) (č. 0567/2016); (*) (č. 0568/2016); Manuela Giacomini (č. 0569/2016); (*) (č. 0570/2016); (*) (č. 0571/2016); Francesco Zangari (č. 0572/2016); (*) (č. 0573/2016); (*) (č. 0574/2016); (*) (č. 0575/2016); (*) (č. 0576/2016); (*) (č. 0577/2016); (*) (č. 0578/2016); Maria Cipparrone (č. 0579/2016); (*) (č. 0580/2016); (*) (č. 0581/2016); (*) (č. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (č. 0583/2016); (*) (č. 0584/2016); (*) (č. 0585/2016); (*) (č. 0586/2016); Mario Cavaliere (č. 0587/2016); (*) (č. 0588/2016); (*) (č. 0589/2016); (*) (č. 0590/2016); (*) (č. 0591/2016); Celine Lamy (č. 0592/2016); (*) (č. 0593/2016); (*) (č. 0594/2016); (*) (č. 0597/2016); (*) (č. 0598/2016); (*) (č. 0599/2016); (*) (č. 0600/2016); (*) (č. 0601/2016); (*) (č. 0602/2016); (*) (č. 0603/2016); (*) (č. 0604/2016); (*) (č. 0605/2016); (*) (č. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (č. 0607/2016); (*) (č. 0608/2016); (*) (č. 0609/2016); (*) (č. 0610/2016); (*) (č. 0611/2016); (*) (č. 0612/2016); (*) (č. 0613/2016); (*) (č. 0614/2016); (*) (č. 0615/2016); (*) (č. 0616/2016); (*) (č. 0617/2016); (*) (č. 0618/2016); Olga Stinka (č. 0619/2016); (*) (č. 0620/2016); (*) (č. 0621/2016); (*) (č. 0622/2016); (*) (č. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (č. 0624/2016); (*) (č. 0625/2016); (*) (č. 0626/2016); (*) (č. 0627/2016); Verdún Pérez (č. 0628/2016); (*) (č. 0629/2016); (*) (č. 0630/2016); Monica Ravalico (č. 0631/2016); (*) (č. 0632/2016); (*) (č. 0633/2016); (*) (č. 0634/2016); (*) (č. 0635/2016); (*) (č. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (č. 0637/2016); (*) (č. 0638/2016); Fabrice Goossens (č. 0639/2016); (*) (č. 0640/2016); (*) (č. 0641/2016); (*) (č. 0642/2016); (*) (č. 0643/2016); Verdún Pérez (č. 0644/2016); Miroslav Jurčo (č. 0645/2016); (*) (č. 0646/2016); (*) (č. 0647/2016); (*) (č. 0648/2016); Miroslav Lidinský (č. 0649/2016); (*) (č. 0650/2016); (*) (č. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (č. 0652/2016); (*) (č. 0653/2016); Tommy Hildorsson (č. 0654/2016); (*) (č. 0655/2016); (*) (č. 0656/2016); Simon Reinelt (č. 0657/2016); (*) (č. 0658/2016); (*) (č. 0659/2016); Kateřina Koleva (č. 0660/2016); Yochana Darling (č. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (č. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (č. 0663/2016); (*) (č. 0664/2016); (*) (č. 0665/2016); Ivan Lozo (č. 0666/2016); (*) (č. 0667/2016); (*) (č. 0668/2016); (*) (č. 0669/2016); (*) (č. 0670/2016); (*) (č. 0671/2016); (*) (č. 0672/2016); (*) (č. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (č. 0674/2016); Ștefan Covaci (č. 0675/2016); (*) (č. 0676/2016); (*) (č. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (č. 0678/2016); (*) (č. 0679/2016); (*) (č. 0680/2016); (*) (č. 0681/2016); (*) (č. 0682/2016); (*) (č. 0683/2016); (*) (č. 0684/2016); (*) (č. 0685/2016); (*) (č. 0686/2016); Peter Hollatz (č. 0687/2016); (*) (č. 0688/2016); (*) (č. 0689/2016); (*) (č. 0690/2016); (*) (č. 0691/2016); (*) (č. 0692/2016); Jens Genzer (č. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (č. 0694/2016); (*) (č. 0695/2016); (*) (č. 0696/2016); (*) (č. 0697/2016); (*) (č. 0698/2016); (*) (č. 0699/2016); Jens Genzer (č. 0700/2016); (*) (č. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (č. 0702/2016); (*) (č. 0703/2016); (*) (č. 0704/2016); Jan Timmer (č. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (č. 0706/2016); (*) (č. 0707/2016); (*) (č. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (č. 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (č. 0710/2016); (*) (č. 0711/2016); (*) (č. 0712/2016); (*) (č. 0713/2016); Peadar Farrell (č. 0714/2016); (*) (č. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (č. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (č. 0717/2016); (*) (č. 0718/2016); (*) (č. 0719/2016); (*) (č. 0720/2016); (*) (č. 0721/2016); (*) (č. 0722/2016); Bert Van Vossole (č. 0723/2016); Daniela Massetti (č. 0724/2016).

(*) Meno je utajené

Petície č. 0595/2016 a č. 0596/2016 boli stiahnuté z registra po tom, ako ich po zaregistrovaní stiahol ich predkladateľ.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 6. júla 2016 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 mesiaca na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnutév podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2016, na žiadosť príslušného výboru.
pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného nariadenia postúpeného Parlementu:

- Delegované nariadenie Komisie o revízii stupnice pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v členských štátoch (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júla 2016
pridelené: gestorský výbor: JURI
pridelené: výbor požiadaný o stanovisko: BUDG


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Rozhodnutie Komisie o referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore stavebníctva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - lehota: 6. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - lehota: 7. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - lehota: 7. október 2016)
predložené gestorskému výboru: REGI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, pokiaľ ide o maximálny povolený tlak aerosólových rozprašovačov a s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - lehota: 7. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - lehota: 7. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o karvón, fosforečnan dvojamónny, kmeň LAS02 baktérie Saccharomyces cerevisiae a srvátku (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - lehota: 8. septembra 2016)

predložené gestorskému výboru: ENVI


6. Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)

Správa o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím [2015/2258(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens uviedla správu.

V rozprave vystúpila Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Richard Howitt (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Davor Škrlec (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Silvia Costa (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ádám Kósa, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios a Danuta Jazłowiecka.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Helga Stevens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 7.7.2016.


7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 6.7.2016 .)


7.1. Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi

Návrhy uznesenia B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 a B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Diane James v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo a Georgios Epitideios.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 7.7.2016.


7.2. Bahrajn

Návrhy uznesenia B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 a B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Julie Ward a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 7.7.2016.


7.3. Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov

Návrhy uznesenia B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 a B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Eduard Kukan.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 7.7.2016.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Oznámenie predsedníctva

V súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku sa predseda rozhodol uložiť sankciu Januszovi Korwinovi-Mikkemu z dôvodu jeho nemiestnych poznámok na adresu afrických migrantov, ktoré vyslovil počas rokovania 7. júna 2016. Sankcia spočíva v strate nároku na denný príspevok po dobu 10 dní a v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to počnúc 12. septembrom 2016. Rozhodnutie sa oznámilo príslušnému poslancovi.

Predseda zároveň oznámil, že bol informovaný o ďalšom vystúpení, ktoré predniesol Janusz Korwin-Mikke dnes ráno a ktoré by tiež mohlo obsahovať neprípustné výroky.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0897/2016

(nahrádzajúci B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki a Arne Gericke v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrajn (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0900/2016

(nahrádzajúci B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes a Deirdre Clune v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki a Arne Gericke v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0315)

(Návrh uznesenia B8-0909/2016 sa stal bezpredmetným.)


9.3. Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0910/2016

(nahrádzajúci B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes a Deirdre Clune v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Claudia Țapardel v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0316)

Vystúpenia:

Bruno Gollnisch o treste udelenom Januszovi Korwinovi-Mikkemu (bod 8 zápisnice zo dňa 7.7.2016).


9.4. 71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)

Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu Rade k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2016/2020(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0317)


9.5. Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)

Správa o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím [2015/2258(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0318)


9.6. Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0319)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Správa: Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Necolné prekážky obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000073/2016), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Beata Gosiewska v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Jozo Radoš.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.


14. Prenos osobných údajov do Číny (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prenos osobných údajov do Číny (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Tomáš Zdechovský a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.


15. Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Doru-Claudian Frunzulică, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku predchádzajúcemu rečníkovi, ktorý na ňu neodpovedal, pretože predsedajúci usúdil, že otázka nie je adresovaná Kosmovi Złotowskému, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Andrejs Mamikins a Bolesław G. Piecha.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria a Julia Pitera.

V rozprave vystúpil Elżbieta Katarzyna Łukacijewska k priebehu rozpravy (predsedajúci poskytol upresnenia).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil José Inácio Faria.


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Danuta Jazłowiecka a Nicola Caputo k priebehu poslednej rozpravy (predsedajúci poskytol upresnenia).


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 12. septembra 2016 do 15. septembra 2016.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia