Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

10. Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaringar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 0026/2016 om idiopatisk lungfibros, ingiven av följande ledamöter: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 12.9.2016).

°
° ° °

Skriftlig förklaring nr 0048/2016 om att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina, ingiven av följande ledamöter: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 2 i protokollet av den 12.9.2016).

°
° ° °

Talmannen meddelade vidare att han hade mottagit en skriftlig förklaring om avskaffande av skriftliga förklaringar, men konstaterade att denna inte var i överensstämmelse med arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy