Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

11. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – комисия LIBE;

—   Поправка P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EC) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – комисия TRAN;

—   Поправка P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – комисия PECH;

—   Поправка P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – комисия ENVI.

—   Поправка P8_TA(2015)0439(COR01) на Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 21) (Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 15 декември 2015 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) комисия JURI.

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност