Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

11. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES a změně nařízení (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – výbor LIBE;

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... , kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – výbor TRAN;

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – výbor PECH;

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 5. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – výbor ENVI;

—   oprava P8_TA(2015)0439(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 21.) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 15. prosince 2015 k přijetí výše uvedeného nařízení (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) výbor JURI.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí