Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

11. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή που καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και την απόφαση 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/339 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – Επιτροπή LIBE·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – επιτροπή TRAN·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – επιτροπή PECH·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – επιτροπή ENVI·

—   Διορθωτικό P8_TA(2015)0439(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ L 341, 24.12.2015, σ. 21) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) επιτροπή JURI.

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός εικοσιτεσσάρων ωρών αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου