Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

11. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad over de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG van de Raad, en tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – Commissie LIBE;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/ ... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – Commissie TRAN;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontroleposition P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – Commissie PECH;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 5 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – Commissie ENVI.

—   Rectificatie P8_TA(2015)0439(COR01) op Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB L 341 van 24.12.2015, blz. 21) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 15 december 2015 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) Commissie JURI.

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid