Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg

11. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – komisja LIBE;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – komisja TRAN;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – komisja PECH;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniającego i uchylającego dyrektywę 97/68/WE P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – komisja ENVI.

—   Sprostowanie P8_TA(2015)0439(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 21) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 15 grudnia 2015 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) komisja JURI.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności