Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

11. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – výbor LIBE;

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – výbor TRAN;

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – výbor PECH;

—   Korigendum P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 5. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č.1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – výbor ENVI;

—   Korigendum P8_TA(2015)0439(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 21) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 15. decembra 2015 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) výbor JURI.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia