Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

11. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG och om upphävande av förordning (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapenskontrollorgan för fiske P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/... om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI-utskottet.

—   Rättelse P8_TA(2015)0439(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 24.12.2015, s. 21) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 15 december 2015 inför antagandet av ovannämnda förordning (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI-utskottet.

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy