Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 14. septembra 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia