Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på mercredi 14 septembre 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande a v förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy