Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000087/2016) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Схеми за минимален доход в Европейския съюз (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) зададен от Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург, Южна Африка (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) зададен от Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург, Южна Африка (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) зададен от Bernd Lange и Alexander Graf Lambsdorff, от името на комисията INTA, към Комисията: Парламентарен контрол и мониторинг от страна на гражданското общество по отношение на Споразумението за икономическо партньорство между Южноафриканската общност за развитие и Европейския съюз (SADC-EU EPA) (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016).

—    (O-000102/2016) зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Уреждане на изхода от спортни срещи (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Правна информация - Политика за поверителност