Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000087/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)·

—   (O-000088/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)·

—   (O-000089/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)·

—   (O-000108/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών των ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)·

—   (O-000102/2016) που κατέθεσε ο Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Προσυνεννοημένοι αγώνες (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου