Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

16. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))
В съответствие с член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство] , за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) (COM(2016)0272 – C8–0179/2016 2016/0132(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят ще се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017г. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне помощ на Гърция след земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015г. (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, JURI, IMCO

- Приложение към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))
В съответствие с член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение..

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, EMPL

- Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25ноември 2003г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))
В съответствие с член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, EMPL, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))
В съответствие с член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, PECH, AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030година и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Приложения към предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, CONT, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO)№ 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Предложение за назначаване на сър Джулиан Кинг за член на Европейската комисия (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, ECON

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
В съответствие с член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

BUDG, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson, подадено от Швеция (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно европейското териториално сътрудничество – най-добри практики и новаторски мерки (2015/2280(INI)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Доклад относно „Към нова концепция за енергийния пазар“ (2015/2322(INI)) - ITRE - Докладчик: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL - Докладчик: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE - Докладчик: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE - Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Доклад относно Доверителния фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (2015/2341(INI)) - DEVE - Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Доклад относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (2016/2032(INI)) - ECON - Докладчик: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“) (2015/2116(INI)) - EMPL - Докладчик: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Доклад относно стратегията на ЕС за региона на Алпите 2015/2324(INI)) - REGI - Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Доклад относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г. (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL - Докладчик: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE - Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи (2015/2237(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Розарио Крочета (2016/2015(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA - Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Доклад относно „Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането“ (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE - Докладчик: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Сотирос Зарианопулос (2016/2083(IMM)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE - Докладчик: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Доклад относно прилагането на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (Регламент (ЕО) № 1935/2004) (2015/2259(INI)) - ENVI - Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON - Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO - Докладчик: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA - Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA - Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Доклад относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (2015/2315(INI)) - AFET - Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE - Докладчик: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Доклад относно правата на човека и миграцията в трети държави (2015/2316(INI)) - AFET - Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Междинен доклад относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2090(INI)) - EMIS - Докладчици: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL - Докладчик: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Доклад относно „Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на малките и средните предприятия (МПС) за създаване на работни места?“ (2015/2320(INI)) - EMPL - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Доклад относно отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (2015/2273(INI)) - AFET - Докладчик: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO - Докладчик: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно Тристранната социална среща на върха за растеж и заетост и отмяна на Решение 2003/174/ЕО (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL - Докладчик: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Доклад относно създаването на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и професионалния живот (2016/2017(INI)) - EMPL - FEMM - Докладчик: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Доклад относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (2016/2010(INI)) - TRAN - Докладчик: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Доклад относно социалния дъмпинг в Европейския съюз (2015/2255(INI)) - EMPL - Докладчик: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Лазарос Ставру Лазару за член на Сметната палата (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Report on the nomination of João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo as a Member of the Court of Auditors (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA - Докладчик: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN - Докладчик: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Правна информация - Политика за поверителност