Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s evropským inspektorem ochrany údajů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření křešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL

- Návrh nařízení Rady o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, PECH, AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Jmenování pana Juliana Kinga členem Evropské komise (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Dánsku (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Dánsku (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na žádost Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o Evropské územní spolupráci – osvědčené postupy a inovativní opatření (2015/2280(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Zpráva k tématu „Na cestě k novému uspořádání energetického trhu“ (2015/2322(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Zpráva o svěřenském fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (2015/2341(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Zpráva o přístupu malých a středních podniků k financování a o větší rozmanitosti financování malých a středních podniků v rámci unie kapitálových trhů (2016/2032(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“) (2015/2116(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Zpráva o strategii EU pro alpský region (2015/2324(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Zpráva o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007–2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (2015/2237(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Zpráva o strategii EU pro vytápění a chlazení (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (2016/2083(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Zpráva o uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (nařízení (ES) č. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Zpráva o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (2015/2315(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2090(INI)) - výbor EMIS - Zpravodajky: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Zpráva o nejlepším využití potenciálu malých a středních podniků (MSP) v oblasti tvorby pracovních míst (2015/2320(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Zpráva o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (2015/2273(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Zpráva o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (2016/2017(INI)) - výbor EMPL - výbor FEMM - Zpravodajka: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Zpráva o uplatňování směrnice o poštovních službách (2016/2010(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Zpráva o sociálním dumpingu v Evropské unii (2015/2255(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Lea Brincata členem Účetního dvora (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Lazarose Stavroua Lazaroua členem Účetního dvora (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení s cílem přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí