Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] , identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelseom dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse omanvendelseaffleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, EMPL

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelseri ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, EMPL, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, PECH, AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Udnævnelse af Sir Julian King KVCO CMG til medlem af Kommissionen (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikrpøver (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

BUDG, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (2015/2280(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Betænkning om "Mod en ny udformning af energimarkedet" (2015/2322(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL udvalg - Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Betænkning om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Betænkning om adgang til finansiering for SMV'er og øget diversificering af SMV-finansieringen i en kapitalmarkedsunion (2016/2032(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Betænkning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ("direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet") (2015/2116(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Betænkning om en EU-strategi for Alperegionen (2015/2324(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Betænkning om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (2015/2237(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (2016/2015(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Betænkning om en EU-strategi for opvarmning og køling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (2016/2083(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Revision af suspensionsmekanismen) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Betænkning om gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 1935/2004) (2015/2259(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Betænkning om virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (2015/2315(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Betænkning om menneskerettigheder og migration i tredjelande (2015/2316(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2090(INI)) - EMIS udvalg - Ordførere: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL udvalg - Ordfører: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Betænkning om hvordan man bedst udnytter jobskabelsespotentialet i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) (2015/2320(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Betænkning om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (2015/2273(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse og om ophævelse af afgørelse 2003/174/EF (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL udvalg - Ordfører: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Betænkning om skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (2016/2017(INI)) - EMPL udvalg - FEMM udvalg - Ordfører: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Betænkning om anvendelse af direktivet om posttjenester (2016/2010(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Betænkning om social dumping i Den Europæiske Union (2015/2255(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik