Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2016 - Strasbourg

16. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

President konsulteerib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 16 selle ettepaneku asjus Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849 rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Tuvalu vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava rakenduskorra kohta (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, PECH, AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, CONT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Sir Julian Kingi nimetamine Euroopa Komisjoni liikmeks (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2016/001FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

2) parlamendikomisjonid, raportid:

- Raport Euroopa territoriaalse koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta (2015/2280(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Raport teema „Energiaturu uue korralduse suunas“ kohta (2015/2322(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Raport ELi Aafrika usaldusfondi ning selle mõju kohta arengu- ja humanitaarabile (2015/2341(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Raport VKEde rahastamisele juurdepääsu ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus (2016/2032(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Raport nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv“) kohaldamise kohta (2015/2116(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Raport ELi Alpi piirkonna strateegia kohta (2015/2324(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Raport István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2237(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Raport Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2016/2015(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Raport ELi kütte- ja jahutusstrateegia kohta (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Raport Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2083(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Raport toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse (EÜ) nr 1935/2004 rakendamise kohta (2015/2259(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu ja Uruguay Idavabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Raport juriidilise isiku vastutuse kohta inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (2015/2315(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta kohaldamise eesmärgil ELi ühine turvaliste päritoluriikide nimekiri ja muudetakse direktiivi 2013/32/EL (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Raport inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides (2015/2316(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Vaheraport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta (2016/2090(INI)) - EMIS komisjon - Raportöörid: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Raport selle kohta, kuidas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada (2015/2320(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Raport ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (2015/2273(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise ning otsuse 2003/174/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL komisjon - Raportöör: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Raport töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (2016/2017(INI)) - EMPL komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Raport postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta (2016/2010(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Raport sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus (2015/2255(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika