Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 12. rujna 2016. - Strasbourg

16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) U skladu s člancima 304. i 307. Ugovora predsjednik će o tom prijedlogu se savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) U skladu s odredbama članka 16. UFEU-a predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. Predsjednik će se u skladu s odredbama članka 138. stavka 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Ukrajine i Europola (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Tuvalua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj nakon potresa koji je pogodio Jonske otoke u studenome2015. (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, JURI, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)) Predsjednik će se u skladu s člancima 304. i 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, EMPL

- Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)) Predsjednik će se u skladu s člancima 304. i 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, EMPL, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)) Predsjednik će se u skladu s člancima 304. i 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, PECH, AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 5025/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, CONT, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Imenovanje Juliana Kinga povjerenikom Europske komisije (11119/2016 – C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK u Danskoj (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ENVI, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG, ECON

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Finske – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

BUDG, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o europskoj teritorijalnoj suradnji – najbolje prakse i inovativne mjere (2015/2280(INI)) - REGI - izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Izvješće o temi „Ususret novom modelu energetskog tržišta” (2015/2322(INI)) - ITRE - izvjestitelj: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL - izvjestiteljica: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br. 562/2006 (EZ) u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE – izvjestitelj: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Izvješće o Uzajamnom fondu EU-a za Afriku: implikacije za razvojnu i humanitarnu pomoć (2015/2341(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Izvješće o pristupu financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanju raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala (2016/2032(INI)) - ECON - izvjestitelj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja („Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju”) (2015/2116(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Izvješće o strategiji EU-a za alpsku regiju (2015/2324(INI)) - REGI - izvjestiteljica: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Izvješće o aktivnostima, učinku i dodanoj vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL - izvjestitelj: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju (2015/2237(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Rosarija Crocette (2016/2015(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Izvješće o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE - izvjestitelj: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu (2016/2083(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (revizija mehanizma suspenzije) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Izvješće o provedbi Uredbe o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (Uredba (EZ) br. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - ENVI - izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON - izvjestitelj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Izvješće o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (2015/2315(INI)) - AFET - izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla za potrebe Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite i o izmjeni Direktive 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Izvješće o ljudskim pravima i migraciji u trećim zemljama (2015/2316(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Privremeno izvješće o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru (2016/2090(INI)) - EMIS - izvjestitelji: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL - izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Izvješće o najboljem načinu iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje radnih mjesta (2015/2320(INI)) - EMPL - izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Izvješće o odnosima EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu (2015/2273(INI)) - AFET - izvjestitelj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o Trostranom socijalnom samitu za rast i zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke br. 2003/174/EZ (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL - izvjestitelj: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Izvješće o stvaranju povoljnih uvjeta na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života (2016/2017(INI)) - EMPL - FEMM - izvjestiteljica: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Izvješće o primjeni Direktive o poštanskim uslugama (2016/2010(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Izvješće o socijalnom dampingu u Europskoj uniji (2015/2255(INI)) - EMPL - izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Lea Brincata za člana Revizorskog suda (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT - izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Lazarosa Stavroua Lazaroua za člana Revizorskog suda (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT - izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Revizorskog suda (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT - izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA - izvjestitelj: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti