Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 12., Hétfő - Strasbourg

16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG, JURI

- Javaslat az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke rendelkezéseinek megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az európai adatvédelmi biztossal.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG, JURI

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, LIBE

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Javaslat a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Tervezet a Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Tervezet az Ukrajna és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és Tuvalu közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az Ión-szigeteket 2015 novemberében ért földrengést követően Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, EMPL

- Javaslat a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Javaslat a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, EMPL, JURI

- Javaslat az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET, PECH, AGRI

- Javaslat az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

INTA

- Javaslata az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, JURI

- Javaslat a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Javaslat a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Javaslat az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

JURI, CONT, LIBE

- Javaslat az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Sir Julian King kinevezése az Európai Bizottság biztosává (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

ENVI, BUDG

- Javaslat az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG, ECON

- Javaslat a Finnország által benyújtott „EGF/2016/001 FI/Microsoft” referenciaszámú kérelem alapján az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ENVI

- Javaslat a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Az eljárási szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

BUDG, REGI

- Javaslat Svédország EGF/2016/002SE/Ericsson referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az európai területi együttműködésről – bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések (2015/2280(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Jelentés az „Útban az energiapiac újratervezése felé” témáról (2015/2322(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Jelentés az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Jelentés az Uniós Szükséghelyzeti Alapról Afrikáért: következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából (2015/2341(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Jelentés a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásáról és a tőkepiaci unióban a kkv-finanszírozás sokféleségének növeléséről (2016/2032(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Jelentés a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv) alkalmazásáról (2015/2116(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Jelentés az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról (2015/2324(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007–2014. évi tevékenységéről, hatásáról és hozzáadott értékéről (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Jelentés a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Jelentés az Ujhelyi István mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2237(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Jelentés a Rosario Crocetta kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2015(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Jelentés az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Jelentés Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2083(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálatáról) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Jelentés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet végrehajtásáról (2015/2259(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Jelentés a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő SADC-államok (a SADC-GPM-államok) közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Jelentés a vállalatok harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos felelősségéről (2015/2315(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása céljából a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékének létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Jelentés a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről (2015/2316(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Időközi jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról (2016/2090(INI)) - EMIS bizottság - Előadók: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Jelentés arról, hogy miként lehet a legjobban kiaknázni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkahelyteremtő képességét (2015/2320(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Jelentés az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatairól a jelenlegi regionális helyzetben (2015/2273(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Ajánlás a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL bizottság - Előadó: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Jelentés a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerő-piaci feltételek kialakításáról (2016/2017(INI)) - EMPL bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Jelentés a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Jelentés az Európai Unión belüli szociális dömpingről (2015/2255(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Jelentés Leo Brincatnak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Jelentés Lazaros Stavrou Lazarou számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatról (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Jelentés João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat