Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 12. septembris - Strasbūra

16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)).
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu (10343/2016 - C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu (10345/2016 - C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tuvalu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09764/2016 - C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai pēc zemestrīces, kura 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Regulu Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, EMPL

- Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, EMPL, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, PECH, AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (08523/2016 - C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu (10711/2016 - C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu(EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Julian King iecelšana Komisijas locekļa amatā (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11219/2016 - C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11220/2016 - C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

BUDG, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu EGF/2016/002SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par Eiropas teritoriālo sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi (2015/2280(INI)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016).

- Ziņojums par virzību uz jaunu enerģijas tirgus modeli (2015/2322(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0214/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0218/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016).

- Ziņojums par ES trasta fondu Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (2015/2341(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0221/2016).

- Ziņojums par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (2016/2032(INI)) - ECON komiteja - Referents: Othmar Karas (A8-0222/2016).

- Ziņojums par Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu (2015/2116(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Renate Weber (A8-0225/2016).

- Ziņojums par ES stratēģiju Alpu reģionam (2015/2324(INI)) - REGI komiteja - Referente: Mercedes Bresso (A8-0226/2016).

- Ziņojums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Marian Harkin (A8-0227/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt István Ujhelyi imunitāti (2015/2237(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti (2016/2015(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0230/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Iuliu Winkler (A8-0231/2016).

- Ziņojums par ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Adam Gierek (A8-0232/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti (2016/2083(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Gilles Lebreton (A8-0233/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (apturēšanas mehānisma pārskatīšana) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Ska Keller (A8-0236/2016).

- Ziņojums Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (2015/2259(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Christel Schaldemose (A8-0237/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON komiteja - Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Kaja Kallas (A8-0239/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016).

- Ziņojums par uzņēmumu atbildību par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (2015/2315(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0243/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai nolūkā un ar ko groza Direktīvu 2013/32/ES (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016).

- Ziņojums par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs (2015/2316(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016).

- Starpposma ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2016/2090(INI)) - EMIS komiteja - Referenti: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Laura Agea (A8-0247/2016).

- Ziņojums par labākajiem veidiem, kā izmantot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbvietu radīšanas potenciālu (2015/2320(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016).

- Ziņojums par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (2015/2273(INI)) - AFET komiteja - Referents: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Vicky Ford (A8-0251/2016).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību un ar ko atceļ Lēmumu 2003/174/EK (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL komiteja - Referents: Csaba Sógor (A8-0252/2016).

- Ziņojums par darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi (2016/2017(INI)) - EMPL komiteja - FEMM komiteja - Referente: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016).

- Ziņojums par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu (2016/2010(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Markus Ferber (A8-0254/2016).

- Ziņojums par sociālo dempingu Eiropas Savienībā (2015/2255(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Guillaume Balas (A8-0255/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Leo Brincat par Revīzijas palātas locekli (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0257/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0258/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0259/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A8-0240/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Ivo Belet (A8-0256/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika