Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] , voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Voorzitter de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepaling in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Georgië en Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te geven aan Griekenland naar aanleiding van de aardbeving die in november 2015 de Ionische eilanden heeft getroffen (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr.346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepaling in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, EMPL

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering(herschikking) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, EMPL, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, PECH, AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 52/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak voor vaartuigen die de vlag van Denemarken, Noorwegen en Zweden voeren (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, CONT, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Benoeming van Julian King als lid van de Commissie (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG, ECON

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

BUDG, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over Europese territoriale samenwerking – beste praktijken en innovatieve maatregelen (2015/2280(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Verslag over het onderwerp "Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt" (2015/2322(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Verslag over het Trustfonds voor Afrika van de EU: de gevolgen voor ontwikkelingshulp en humanitaire hulp (2015/2341(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Verslag over toegang tot financiering voor kmo's en vergroting van de financieringsdiversiteit voor kmo's in een kapitaalmarktunie (2016/2032(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Verslag over toepassing van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep") (2015/2116(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Verslag over een EU-strategie voor het Alpengebied (2015/2324(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Verslag over de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad houdende machtiging tot ondertekening van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Verslag over een EU-strategie betreffende verwarming en koeling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen) (2015/2259(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Verslag betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de EU inzake douaneovertredingen en sancties (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Verslag over strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (2015/2315(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Interimverslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2090(INI)) - commissie EMIS - Rapporteurs: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Verslag over hoe het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal kan worden benut (2015/2320(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Verslag over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (2015/2273(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Aanbeveling over het besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - commissie EMPL - Rapporteur: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Verslag over het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven (2016/2017(INI)) - commissie EMPL - commissie FEMM - Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Verslag over de toepassing van de richtlijn postdiensten (2016/2010(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Verslag over sociale dumping in de Europese Unie (2015/2255(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Verslag over de voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Verslag over de voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Verslag over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid