Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] , al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele va consulta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr.346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, EMPL

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, EMPL, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo*, pe de altă parte (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, PECH, AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Anexe la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, CONT, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Nominalizarea lui Sir Julian King, cavaler al Ordinului Regal Victoria și membru al Ordinului Sfinților Mihai și Gheorghe, în funcția de membru al Comisiei Europene (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
În conformitate cu articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

BUDG, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare (2015/2280(INI)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Raport referitor la tema „Către o nouă organizare a pieței energiei” (2015/2322(INI)) - ITRE - Raportor: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL - Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE - Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Raport referitor la Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (2015/2341(INI)) - DEVE - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Raport referitor la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (2016/2032(INI)) - ECON - Raportor: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă („Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă”) (2015/2116(INI)) - EMPL - Raportoare: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Raport referitor la o strategie a UE pentru regiunea alpină (2015/2324(INI)) - REGI - Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Raport referitor la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL - Raportoare: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE - Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Raport referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE - Raportor: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM)) - JURI - Raportor: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE - Raportoare: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Regulamentul (CE) nr. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - ENVI - Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON - Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO - Raportoare: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte. (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA - Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Raport referitor la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (2015/2315(INI)) - AFET - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Raport referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe (2015/2316(INI)) - AFET - Raportoare: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Raport interimar referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2090(INI)) - EMIS - Raportoare: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL - Raportoare: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Raport referitor la modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) (2015/2320(INI)) - EMPL - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Raport referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional (2015/2273(INI)) - AFET - Raportor: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO - Raportoare: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind o Reuniune socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL - Raportor: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Raport referitor la crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (2016/2017(INI)) - EMPL - FEMM - Raportoare: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (2016/2010(INI)) - TRAN - Raportor: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Raport referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană (2015/2255(INI)) - EMPL - Raportor: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Leo Brincat ca membru al Curții de Conturi (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Raport referitor la numirea lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Raport referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN - Raportor: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate