Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá amechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti omedzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti vjednom zčlenských štátov, na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti aožiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva aEuropolu oporovnanie súdajmi vsystéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

V súlade s ustanoveniami článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení nariešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z11.marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 opredchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu asmernica 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tuvaluo zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch v mene Únie (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie vzáujme poskytnutia pomoci Grécku vnadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo vnovembri 2015 Iónske ostrovy (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 oeurópskych fondoch rizikového kapitálu anariadenie (EÚ) č.346/2013 oeurópskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie omedzinárodnej ochrane vÚnii azrušuje smernica 2013/32/EÚ (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL

- Návrh nariadenia Rady oprávomoci auznávaní avýkone rozhodnutí vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv apovinností aomedzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu apre obsah poskytovanej ochrany, aktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z25.n ovembra 2003, pokiaľ ide opostavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami sdlhodobým pobytom (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie aktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, PECH, AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide otovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi vrokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide oprístup daňových orgánov kinformáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Vymenovanie Juliana Kinga za člena Komisie (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb adomácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Fínska – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide ovýmenu informácií, systém včasného varovania apostup posudzovania rizika voblasti nových psychoaktívnych látok (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
V súlade s článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (2015/2280(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Správa Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (2015/2322(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Správa o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2015/2341(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Správa o prístupe MSP k financovaniu a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (2016/2032(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Správa o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) (2015/2116(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Správa o stratégii EÚ pre alpský región (2015/2324(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Správa o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (2015/2237(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (2016/2015(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Správa o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (2016/2083(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Správa o vykonávaní nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Správa o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (2015/2315(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa mení smernica 2013/32/EÚ (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Predbežná správa o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2090(INI)) - výbor EMIS - Spravodajkyne: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Správa o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta (2015/2320(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Správa o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (2015/2273(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - výbor EMPL - Spravodajca: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Správa o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (2016/2017(INI)) - výbor EMPL - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Správa k sociálnemu dampingu v Európskej únii (2015/2255(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Lea Brincata za člena Dvora audítorov (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia