Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

17. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през септември 2016 г. (PE 587.335/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

— Искане от групата ECR за вписване като първа точка за следобеда на разискване относно изявленията на Съвета и на Комисията относно „Подготовката на преговорите след позоваване от страна на държава членка на член 50 от Договора за Европейския съюз“, приключено с внасянето на предложения за резолюция.

Изказаха се Sander Loones, от името на групата ECR, който обоснова искането, Paul Nuttall, в подкрепа на искането, и Esteban González Pons, против искането.

С поименно гласуване (49 за, 245 против, 38 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

— Искане от групата S&D за вписване като първа точка за следобеда на разискване относно изявленията на Съвета и на Комисията относно „Необходимостта от европейска политика за реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Caterpillar и Alstom“, приключено с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани през първата месечна сесия пре октомври. Във връзка с това заседанието ще продължи до 24 ч.

°
° ° °

Изказа се Notis Marias, за да отбележи, че неговото устройство за гласуване не е работило и той би искал да гласува „за“.

°
° ° °

Изказаха се Gianni Pittella, от името на групата S&D, който обоснова искането, Bart Staes, в подкрепа на искането, и David Casa, против искането.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE, който посочи, че неговата група иска отделно гласуване, от една страна, на искането за разискване и, от друга страна, на искането за внасяне на предложения за резолюция.

С електронно гласуване (222 за, 99 против, 12 въздържали се) Парламентът прие искането на групата S&D.

Председателят съобщи, че Съветът е информирал, че не може да гарантира присъствието си по време на разискванията в сряда следобед и призовава Съвета да намери начин да присъства.

Четвъртък

Искане от групата GUE/NGL за изместване на разискването относно схемите за минимален доход в ЕС (точка 89 от окончателния проект на дневен ред) от следобед за сутринта и за вписването му като първо разискване за деня предвид това, че заседанието започва в 8 ч.

Изказаха се Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Neoklis Sylikiotis, в подкрепа на искането, и David Casa, против искането.

С електронно гласуване (155 - гласа „за“ 134- гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

В дневния ред за следобед се вписва разискване относно въпроса с искане за устен отговор O-000102/2016 на комисията CULT.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Franz Obermayr по повод 333-тата годишнина от поражението на османските войски при Виена.

Правна информация - Политика за поверителност