Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

17. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van septembre 2016 (PE 587.335/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag, dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de ECR-Fractie om als eerste punt op de agenda van de namiddag een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over "De voorbereiding van de onderhandelingen nadat artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie door een lidstaat werd ingeroepen" in te schrijven, afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Sander Loones, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, Paul Nuttall, die vóór het verzoek is, en Esteban González Pons, die tegen het verzoek is.

Bij HS (49 voor, 245 tegen, 38 onthoudingen), verwerpt het Parlement het oorspronkelijke verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt op de agenda van de namiddag een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over "De behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken" in te schrijven, afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober I in stemming zullen worden gebracht. Derhalve wordt de vergadering tot 24.00 uur verlengd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias om aan te geven dat zijn stemapparaat bij de voorgaande stemming niet werkte en dat hij vóór had willen stemmen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Bart Staes, die vóór het verzoek is, en David Casa, die tegen het verzoek is.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die erop wijst dat zijn fractie vraagt dat het verzoek om debat en het verzoek om indiening van ontwerpresoluties afzonderlijk in stemming worden gebracht.

Bij ES (222 voor, 99 tegen, 12 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de S&D-Fractie in.

De Voorzitter deelt mee dat de Raad ter kennis heeft gegeven zijn aanwezigheid tijdens de debatten van woensdagnamiddag niet te kunnen garanderen. Hij nodigt de Raad uit een mogelijkheid te zoeken om aanwezig te zijn.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (punt 89 van de PDOJ) van de namiddag naar de voormiddag te verplaatsen, en als eerste punt op de agenda in te schrijven, waardoor de vergadering om 8.00 uur begint.

Het woord wordt gevoerd door Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Neoklis Sylikiotis, die vóór het verzoek is, en David Casa, die tegen het verzoek is.

Bij ES (__[A32466]__ voor, __[A32467]__ tegen, __[A32468]__ onthouding) willigt het Parlement het verzoek in.

Een debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000102/2016 van de Commissie CULT wordt op de agende van de namiddag geplaatst.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr naar aanleiding van de 333e verjaardag van de overwinning op het Ottomaanse leger in Wenen.

Juridische mededeling - Privacybeleid