Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

17. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí v septembri 2016 (PE 587.335/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok

Bez zmeny.

Streda

— Žiadosť skupiny ECR, aby bola ako prvý bod do popoludňajšieho programu zaradená rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o príprave rokovaní v nadväznosti na aktiváciu článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorá by bola ukončená predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili: Sander Loones v mene skupiny ECR s odôvodnením žiadosti, Paul Nuttall v prospech žiadosti a Esteban González Pons proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (49 za, 245 proti, 38 sa zdržali).

— Žiadosť skupiny S&D, aby bola ako prvý bod do popoludňajšieho programu zaradená rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o nevyhnutnosti reindustrializácie Európy v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom, ktorá by bola ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo počas prvej októbrovej schôdze. Rokovanie by sa potom predĺžilo až do 24.00 h.

°
° ° °

Vystúpil Notis Marias, ktorý uviedol, že jeho hlasovacie zariadenie počas predchádzajúceho hlasovania nefungovalo a že chcel hlasovať v prospech žiadosti.

°
° ° °

Vystúpili: Gianni Pittella v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti, Bart Staes v prospech žiadosti a David Casa proti žiadosti.

Vystúpil Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý uviedol, že jeho skupina žiada, aby sa osobitne hlasovalo o žiadosti o konanie rozpravy na jednej strane a o žiadosti o predloženie návrhov uznesenia na druhej strane.

Parlament žiadosť skupiny S&D prijal v elektronickom hlasovaní (222 za, 99 proti, 12 sa zdržali).

Predseda informoval, že Rada oznámila, že nemôže zaručiť svoju účasť na rozpravách v stredu popoludní, a vyzval Radu, aby našla spôsob, ako sa na rozpravách zúčastniť.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bola rozprava o systémoch minimálneho príjmu v EÚ (bod 89 PDOJ) presunutá z popoludnia na predpoludnie a aby bola zaradená do programu dňa ako prvá rozprava, pričom rokovanie by sa začalo o 8.00 h.

Vystúpili: Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL s odôvodnením žiadosti, Neoklis Sylikiotis v prospech žiadosti a David Casa proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 155, proti: 134, zdržal sa hlasovania: 39).

Do programu popoludňajšieho rokovania bola zaradená rozprava o otázke na ústne zodpovedanie O-000102/2016 výboru CULT.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Franz Obermayr pri príležitosti 333. výročia porážky osmanských vojsk pri Viedni.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia