Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2322(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0214/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0333

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας - Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση με θέμα «Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» [2015/2322(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0214/2016)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη [2016/2058(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Adam Gierek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Algirdas Saudargas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Νεοκλής Συλικιώτης, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Ελευθέριος Συναδινός, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan και Csaba Molnár.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Νότης Μαριάς, Λευτέρης Χριστοφόρου, Martina Werner, Luděk Niedermayer και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Γεώργιος Επιτήδειος, Jasenko Selimovic, Seán Kelly και Jiří Maštálka.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Adam Gierek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016 και σημείο 4.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου