Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2278(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0320

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

19. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ - Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα - Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων [2015/2282(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) [2015/2278(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα [2015/2280(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων [2015/2324(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Οι Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova και Mercedes Bresso παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jérôme Lavrilleux (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Renata Briano (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daniela Aiuto (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ulrike Müller (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Δημήτριος Παπαδημούλης, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward και Csaba Molnár.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova και Mercedes Bresso.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016, σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016, σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016 και σημείο 4.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου