Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Съобщение на председателството
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 8.Приключване на процедурата за снемане на имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейността)
 11.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Внесени документи
 17.Ред на работа
 18.Към нова концепция за енергийния пазар - Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (разискване)
 19.Повишаване на конкурентоспособността на МСП - Политика на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) - Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки - Стратегия на ЕС за Алпийския регион (разискване)
 20.Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (разискване)
 21.Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Идиопатична белодробна фиброза (писмена декларация)
 Приложение 2 - Спиране на отнемането на органи от лица, лишени от свобода заради убежденията си, в Китай (писмена декларация)
Протокол (280 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от поименно гласуване (31 kb) Приложение 1 (13 kb) Приложение 2 (12 kb) 
 
Протокол (100 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (16 kb)    
 
Протокол (330 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от поименно гласуване (435 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност