Seznam 
Zápis
PDF 307kWORD 95k
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Sdělení předsednictví
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 8.Ukončení postupu zbavení imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 11.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Texty dohod dodané Radou
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Předložení dokumentů
 17.Plán práce
 18.Na cestě k novému uspořádání energetického trhu – Strategie EU pro vytápění a chlazení (rozprava)
 19.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP – Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) – Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření – Strategie EU pro alpský region (rozprava)
 20.Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (rozprava)
 21.Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Idiopatická plicní fibróza (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně (písemné prohlášení)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti se zemětřesením, které dne 24. srpna 2016 postihlo střední Itálii a které způsobilo značné škody a vyžádalo si četné oběti.

Parlament držel minutu ticha.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Sdělení předsednictví

Předseda Parlamentu dne 6. července 2016 uložil v souladu s článkem 166 jednacího řádu sankci Januszi Korwinovi-Mikkemu (bod 8 zápisu ze dne 7.7.2016) v souvislosti s výroky týkajícími se afrických migrantů, které pronesl na denním zasedání dne 7. června 2016 a které byly nepřípustné. Janusz Korwin-Mikke se proti tomuto rozhodnutí odvolal dne 18. července 2016.

Předsednictvo projednalo toto odvolání a jednomyslně potvrdilo rozhodnutí předsedy Parlamentu. Sankce má podobu jednak ztráty nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů a rovněž vyloučení z účasti na veškerých činnostech Parlamentu a jeho orgánů po dobu pěti po sobě následujících dnů, kdy se konají schůze Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva poslance na plenárním zasedání. Sankce nabývá účinnosti dnešním dnem, tj. 12. zářím 2016.


5. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Angelo Ciocca, kterým je nahrazen Gianluca Buonanno, byl s platností od 7. července 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s platností od 7. července 2016.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Angelo Ciocca v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Ověření pověřovacích listin

Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit mandáty těchto poslanců: Laimy Liuciji Andrikienėové s platností od 30. května 2016, Urszuly Krupové s platností od 24. června 2016 a Manuela dos Santose s platností od 28. června 2016.


7. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné německé orgány předaly žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven poslanecké imunity v rámci trestního stíhání, které proti němu bylo zahájeno.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


8. Ukončení postupu zbavení imunity

Výbor JURI jako příslušný výbor informoval předsedu Parlamentu o skutečnosti, že soud pro druhý a třetí budapěšťský okrsek se rozhodl ukončit trestní řízení zahájené na základě žaloby fyzické osoby proti Csabovi Molnárovi v návaznosti na stažení žaloby žalobci. Tento postup zbavení imunity byl tudíž ukončen.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, EFDD a ENF následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Tim Aker, kterým je nahrazena Jane Collins

výbor ITRE: Angelo Ciocca

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie: Ramona Nicole Mănescu, kterou je nahrazen Traian Ungureanu.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


10. Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda informoval Parlament, že následující písemná prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 0026/2016 o idiopatické plicní fibróze, které předložili: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 12.9.2016).

°
° ° °

písemné prohlášení č. 0048/2016 o zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, které předložili: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 2 zápisu ze dne 12.9.2016).

°
° ° °

Předseda mimo jiné oznámil, že mu bylo postoupeno písemné prohlášení o zrušení písemných prohlášení, avšak uvedl, že prohlášení není v souladu s jednacím řádem.


11. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES a změně nařízení (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – výbor LIBE;

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... , kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – výbor TRAN;

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – výbor PECH;

—   oprava P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 5. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – výbor ENVI;

—   oprava P8_TA(2015)0439(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 21.) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 15. prosince 2015 k přijetí výše uvedeného nařízení (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) výbor JURI.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.


12. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 14. září 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 – 2015/0310(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000087/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Systémy minimálního příjmu v Evropské unii (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), kterou pokládají Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Klíčové cíle 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), kterou pokládají Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Klíčové cíle 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v jihoafrickém Johannesburgu (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Alexander Graf Lambsdorff za výbor INTA Komisi: Parlamentní dohled nad dohodou o hospodářském partnerství mezi státy Jihoafrického společenství pro rozvoj a EU a související dohled občanské společnosti (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Manipulace s výsledky zápasů (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

—   pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES;

—   Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé.


15. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním březnovém, prvním a druhém dubnovém a prvním a druhém květnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s evropským inspektorem ochrany údajů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření křešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL

- Návrh nařízení Rady o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, PECH, AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Jmenování pana Juliana Kinga členem Evropské komise (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Dánsku (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Dánsku (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na žádost Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o Evropské územní spolupráci – osvědčené postupy a inovativní opatření (2015/2280(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Zpráva k tématu „Na cestě k novému uspořádání energetického trhu“ (2015/2322(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Zpráva o svěřenském fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (2015/2341(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Zpráva o přístupu malých a středních podniků k financování a o větší rozmanitosti financování malých a středních podniků v rámci unie kapitálových trhů (2016/2032(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“) (2015/2116(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Zpráva o strategii EU pro alpský region (2015/2324(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Zpráva o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007–2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (2015/2237(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Zpráva o strategii EU pro vytápění a chlazení (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (2016/2083(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Zpráva o uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (nařízení (ES) č. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Zpráva o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (2015/2315(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2090(INI)) - výbor EMIS - Zpravodajky: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Zpráva o nejlepším využití potenciálu malých a středních podniků (MSP) v oblasti tvorby pracovních míst (2015/2320(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Zpráva o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (2015/2273(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Zpráva o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (2016/2017(INI)) - výbor EMPL - výbor FEMM - Zpravodajka: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Zpráva o uplatňování směrnice o poštovních službách (2016/2010(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Zpráva o sociálním dumpingu v Evropské unii (2015/2255(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Lea Brincata členem Účetního dvora (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Lazarose Stavroua Lazaroua členem Účetního dvora (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení s cílem přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního zářijového plenárního zasedání 2016 (PE 587.335/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí, úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny ECR, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášeních Rady a Komise o přípravě jednání v návaznosti na aktivaci článku 50 Smlouvy o Evropské unii členským státem. Na závěr rozpravy by byl předložen návrh usnesení.

Vystoupili: Sander Loones za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Paul Nuttall ve prospěch žádosti a Esteban González Pons proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (49 pro, 245 proti, 38 zdržení se).

Žádost skupiny S&D, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášeních Rady a Komise o potřebě evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom. Na závěr rozpravy by byl předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na prvním říjnovém dílčím zasedání. Denní zasedání by proto trvalo až do 24:00.

°
° ° °

Vystoupil Notis Marias, aby oznámil, že jeho hlasovací zařízení při předchozím hlasování nefungovalo a že chtěl hlasovat ve prospěch žádosti.

°
° ° °

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Bart Staes ve prospěch žádosti a David Casa proti žádosti.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE, který uvedl, že jeho skupina žádá, aby se hlasovalo odděleně o žádosti o konání rozpravy a o žádosti o předložení návrhu usnesení.

Parlament schválil žádost skupiny S&D EH (222 pro, 99 proti, 12 zdržení se).

Předseda uvedl, že Rada oznámila, že nemůže zaručit svou účast na středečních odpoledních rozpravách. Vyzval Radu, aby se snažila najít způsob, jak se rozprav zúčastnit.

Čtvrtek

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla rozprava o systémech minimálního příjmu v EU (bod 89 PDOJ) přesunuta z odpoledna na dopoledne a aby byla zařazena jako první bod dopoledního pořadu jednání, přičemž denní zasedání by bylo zahájeno v 8:00.

Vystoupili: Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Neoklis Sylikiotis ve prospěch žádosti a David Casa proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (155 pro, 134 proti, 39 zdržení se).

Na odpolední pořad jednání byla zařazena rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000102/2016, kterou položil výbor CULT.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Franz Obermayr při příležitosti 333. výročí porážky Osmanů u Vídně.


18. Na cestě k novému uspořádání energetického trhu – Strategie EU pro vytápění a chlazení (rozprava)

Zpráva k tématu „Na cestě k novému uspořádání energetického trhu“ [2015/2322(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0214/2016)

Zpráva o strategii EU pro vytápění a chlazení [2016/2058(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Adam Gierek uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Christofer Fjellner (zpravodaj výboru ENVI), Algirdas Saudargas za skupinu PPE, Flavio Zanonato za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pavel Telička za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan a Csaba Molnár.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer a Franc Bogovič.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Jiří Maštálka.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Adam Gierek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.14 zápisu ze dne 13.9.2016 a bod 4.15 zápisu ze dne 13.9.2016.


19. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP – Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) – Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření – Strategie EU pro alpský region (rozprava)

Zpráva o provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ – čl. 9 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních [2015/2282(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Zpráva o politice soudržnosti a strategii výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) [2015/2278(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Zpráva o evropské územní spolupráci – osvědčené postupy a inovativní opatření [2015/2280(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Zpráva o strategii EU pro alpský region [2015/2324(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova a Mercedes Bresso uvedli zprávy.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Jérôme Lavrilleux (zpravodaj výboru EMPL), Renata Briano (zpravodajka výboru ENVI), Daniela Aiuto (zpravodajka výboru TRAN), Ulrike Müller (zpravodajka výboru AGRI), Krzysztof Hetman za skupinu PPE, Viorica Dăncilă za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward a Csaba Molnár.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova a Mercedes Bresso.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.16 zápisu ze dne 13.9.2016, bod 4.1 zápisu ze dne 13.9.2016, bod 4.2 zápisu ze dne 13.9.2016 a bod 4.17 zápisu ze dne 13.9.2016.


20. Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (rozprava)

Zpráva o svěřeneckém fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc [2015/2341(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao uvedl zprávu.

Vystoupila Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG).

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Arne Lietz za skupinu S&D, Marek Jurek, aby zvednutím modré karty položil otázku Arnemu Lietzovi (předsedající řečníka přerušil, protože při svém vystoupení nepoložil otázku), Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Marek Jurek, aby zpochybnil rozhodnutí předsedajícího (předsedající poslanci vysvětlil své rozhodnutí), Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jussi Halla-aho s osobním prohlášením a Margot Parker za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek a João Ferreira.

Vystoupili: Christos Stylianides a Ignazio Corrao.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.18 zápisu ze dne 13.9.2016.


21. Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (krátké přednesení)

Zpráva o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem [2016/2017(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė uvedly zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă a Victor Negrescu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.19 zápisu ze dne 13.9.2016.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli a Michaela Šojdrová.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 587.335/OJMA).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Příloha 1 – Idiopatická plicní fibróza (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0026/2016, které podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu předložili Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, o idiopatické plicní fibróze 1 (bod 10 zápisu ze dne 12.9.2016) podepsalo 388 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Idiopatická onemocnění vznikají bez známé příčiny. Idiopatická plicní fibróza (IPF) je chronickým, progresivním a smrtelným plicním onemocněním, jež postihuje starší osoby, není ale ve všech členských státech EU uznáváno jako vzácné onemocnění.

2.   V Evropě žije s touto chorobou 80 000 až 111 000 lidí. Každoročně je diagnóza IPF stanovena u přibližně 35 000 osob.

3.   Délka života po stanovení diagnózy se pohybuje mezi dvěma a pěti lety. Neexistuje žádný lék, který by onemocnění zvrátil, ale včasná diagnóza umožňuje lepší prognózu „quoad vitam“.

4.   Ke stanovení diagnózy a zahájení léčby dochází často se zpožděním kvůli nedostatku informací a neexistenci diagnostických postupů.

5.   Mnoho pacientů nemá včasný přístup k farmakologické a nefarmakologické léčbě kvůli zdržením způsobeným financováním, jakož i nezahrnutí IPF mezi onemocnění, na něž se vztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění.

6.   Kvůli nerovným stávajícím kritériím způsobilosti v Evropě mívá jen málo pacientů s IPF nárok na transplantaci plic.

7.   Komise se vyzývá, aby podporovala výzkum v oblasti IPF s cílem nalézt příčinu tohoto onemocnění a způsob, jak je vyléčit.

8.   Komise se vyzývá, aby spolupracovala s členskými státy s cílem umožnit pacientům s IPF přístup k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění a k novým léčivým přípravkům schváleným agenturou EMA.

9.   Komise se vyzývá, aby prostřednictvím podpory osvědčených postupů vybízela členské státy k usnadnění přístupu k transplantaci plic a k nefarmakologické léčbě a aby uznala úlohu zdravotnických pracovníků v péči o pacienty s IPF.

10.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Příloha 2 – Zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0048/2016, které podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu předložili Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, o zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně 1 (bod 10 zápisu ze dne 12.9.2016) podepsalo 414 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Dne 9. července 2014 přijala Rada Evropy Úmluvu o opatřeních proti obchodování s lidskými orgány s cílem klasifikovat nelegální transplantace orgánů jako trestný čin; následně byla otevřena k podpisu, a každá země byla vyzvána, aby ji podepsala.

2.   Existují stále se opakující a důvěryhodné zprávy o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, především stoupencům pokojných meditací a cvičení Fa-lun Kung, ale také Ujgurům, Tibeťanům a křesťanům.

3.   Mezinárodní společenství důrazně odsuzuje odebírání orgánů v Číně a vyzývá k přijetí opatření, která by tuto praxi ukončila.

4.   Vzhledem k závažnosti uvedeného zneužívání existuje jednoznačná potřeba neprodleně provést nezávislé vyšetřování pokračujícího odebírání orgánů v Čínské lidové republice.

5.   Komise a Rada jsou vyzývány, aby provedly usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně2 a podaly o této otázce zprávu.

6.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů zasláno Radě a Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0603.

Seznam signatářů:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí