Indeks 
Protokol
PDF 311kWORD 93k
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afslutning af procedure for ophævelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 16.Modtagne dokumenter
 17.Arbejdsplan
 18.Mod en ny udformning af energimarkedet - EU-strategi for opvarmning og køling (forhandling)
 19.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne - Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) - Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger - EU-strategi for Alperegionen (forhandling)
 20.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (forhandling)
 21.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Idiopatisk lungefibrose (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - En stopper for organhøst fra samvittighedsfanger i Kina (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om det jordkælv, der havde ramt det centrale Italien den 24. august 2016 og havde forårsaget omfattende skade og krævet adskillige ofre.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Meddelelse fra formanden

Formanden havde den 6. juli 2016 pålagt Janusz Korwin-Mikke en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 (punkt 8 i protokollen af 7.7.2016) på grund af hans uacceptable bemærkninger om afrikanske migranter på mødet den 7. juni 2016. Janusz Korwin-Mikke havde appelleret denne afgørelse den 18. juli 2016.

Præsidiet havde behandlet denne appel og havde enstemmigt bekræftet formandens afgørelse. Sanktionen bestod for det første i fratagelse af retten til dagpenge i ti dage og for det andet i udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på fem fortløbende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berørte medlems stemmeret på plenarmødet. Sanktionen trådte i kraft samme dag, den 12. september 2016.


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Angelo Ciocca var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Gianluca Buonanno med virkning fra den 7. juli 2016.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 7. juli 2016.

Angelo Ciocca deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Laima Liucija Andrikienė med virkning fra den 30. maj 2016, Urszula Krupa med virkning fra den 24. juni 2016 og Manuel dos Santos med virkning fra den 28. juni 2016.


7. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De tyske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Hermann Winkler i forbindelse med indledningen af en straffesag mod ham.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Afslutning af procedure for ophævelse af immunitet

Det kompetente udvalg, JURI, havde meddelt formanden, at domstolen for distrikt II og III i Budapest havde afsluttet den straffesag, som ved var indledt med sagsanlæggelsen mod Csaba Molnár, som følge af at sagsøgerne havde trukket sagsanlæggelsen tilbage. Denne procedure for ophævelse af immunitet var derfor afsluttet.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, EFDD-Gruppen og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

EMPL: Tim Aker i stedet for Jane Collins

ITRE: Angelo Ciocca

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien: Ramona Nicole Mănescu i stedet for Traian Ungureanu

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


10. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæringer var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 0026/2016 om idiopatisk lungefibrose stillet af: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 12.9.2016).

°
° ° °

Skriftlig erklæring nr. 0048/2016 om en stopper for organhøst fra samvittighedsfanger i Kina stillet af: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 2 i protokollen af 12.9.2016).

°
° ° °

Formanden meddelte endvidere, at han havde modtaget en skriftlig erklæring vedrørende afskaffelse af skriftlige erklæringer, men konstaterede, at denne ikke var i overensstemmelse med forretningsordenen.


11. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF og ophævelse af forordning (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE;

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN;

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH;

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI.

—   Berigtigelse P8_TA(2015)0439(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 21) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 15. december 2015 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI.

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 14. september 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000087/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Minimumsindkomstordninger i EU (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) af Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) af Bernd Lange og Alexander Graf Lambsdorff, for INTA, til Kommissionen: Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) mellem EU og SADC-landene (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Matchfixing (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

—   ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF;

—   aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold;

—   aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold,

—   økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landende på den anden side.


15. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i marts, april I, april II, maj I og maj II 2016 forelå på Europarl.


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] , identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelseom dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse omanvendelseaffleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, EMPL

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelseri ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, EMPL, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, PECH, AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Udnævnelse af Sir Julian King KVCO CMG til medlem af Kommissionen (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikrpøver (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

BUDG, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (2015/2280(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Betænkning om "Mod en ny udformning af energimarkedet" (2015/2322(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL udvalg - Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Betænkning om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Betænkning om adgang til finansiering for SMV'er og øget diversificering af SMV-finansieringen i en kapitalmarkedsunion (2016/2032(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Betænkning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ("direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet") (2015/2116(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Betænkning om en EU-strategi for Alperegionen (2015/2324(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Betænkning om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (2015/2237(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (2016/2015(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Betænkning om en EU-strategi for opvarmning og køling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (2016/2083(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Revision af suspensionsmekanismen) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Betænkning om gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) 1935/2004) (2015/2259(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Betænkning om virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (2015/2315(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Betænkning om menneskerettigheder og migration i tredjelande (2015/2316(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2090(INI)) - EMIS udvalg - Ordførere: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL udvalg - Ordfører: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Betænkning om hvordan man bedst udnytter jobskabelsespotentialet i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) (2015/2320(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Betænkning om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (2015/2273(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse og om ophævelse af afgørelse 2003/174/EF (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL udvalg - Ordfører: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Betænkning om skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (2016/2017(INI)) - EMPL udvalg - FEMM udvalg - Ordfører: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Betænkning om anvendelse af direktivet om posttjenester (2016/2010(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Betænkning om social dumping i Den Europæiske Union (2015/2255(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september 2016 (PE 587.335/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag, tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

ECR-Gruppen havde anmodet om, at der som første punkt på eftermiddagens dagsorden blev opført en forhandling om Rådets og Kommissionens erklæringer om "Forberedelse af forhandlingerne efter at en medlemsstat har påberåbt sig artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union", der skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag,

Sander Loones tog ordet for ECR-Gruppen og begrundede anmodningen, Paul Nuttall for anmodningen og Esteban González Pons imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (49 for, 245 imod, 38 hverken/eller).

S&D-Gruppen havde anmodet om, at der som første punkt på eftermiddagens dagsorden blev opført en forhandling om Rådets og Kommissionens erklæringer om "Behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom", der skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag og sættes under afstemning under mødeperioden oktober I. Som følge heraf ville mødet blive forlænget indtil kl. 24.

°
° ° °

Notis Marias tog ordet for at meddele, at hans stemmeanlæg ikke havde virket under den foregående afstemning, og at han havde villet stemme for.

°
° ° °

Gianni Pittella tog ordet for S&D-Gruppen og begrundede anmodningen, Bart Staes for anmodningen og David Casa imod anmodningen.

Manfred Weber tog ordet for PPE-Gruppen og anførte, at hans gruppe anmodede om, at anmodningen om forhandling på den ene side og anmodningen om indgivelse af beslutningsforslag på den anden side ville blive sat særskilt under afstemning.

Parlamentet godkendte anmodningen fra S&D ved VE (222 for, 99 imod, 12 hverken/eller).

Formanden meddelte, at Rådet havde bekendtgjort, at det ikke kunne garantere sin tilstedeværelse under forhandlingerne onsdag eftermiddag, og opfordrede Rådet til at finde en mulighed for at være til stede.

Torsdag

GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om at fremrykke forhandlingen om minimumsindkomstordningerne i EU (punkt 89 i PDOJ) fra om eftermiddagen til om morgenen og om, at den blev opført som dagens første forhandling. Mødet ville således skulle begynde kl. 8.

Paloma López Bermejo tog ordet for GUE/NGL-Gruppen og begrundede anmodningen, Neoklis Sylikiotis for anmodningen og David Casa imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (155 for, 134 imod, 39 hverken/eller).

En forhandling om forespørgslen til mundtlig besvarelse O-000102/2016 fra CULT blev opført på eftermiddagens dagsorden.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af Franz Obermayr i anledning af 333-året for ottomanernes nederlag ved Wien.


18. Mod en ny udformning af energimarkedet - EU-strategi for opvarmning og køling (forhandling)

Betænkning om mod en ny udformning af energimarkedet [2015/2322(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Werner Langen (A8-0214/2016)

Betænkning om en EU-strategi for opvarmning og køling [2016/2058(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Adam Gierek forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Christofer Fjellner (ordfører for udtalelse fra ENVI), Algirdas Saudargas for PPE-Gruppen, Flavio Zanonato for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan og Csaba Molnár.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer og Franc Bogovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly og Jiří Maštálka.

Talere: Miguel Arias Cañete og Adam Gierek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.14 i protokollen af 13.9.2016 og punkt 4.15 i protokollen af 13.9.2016.


19. Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne - Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) - Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger - EU-strategi for Alperegionen (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2282(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Betænkning om samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Betænkning om europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger [2015/2280(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Betænkning om en EU-strategi for Alperegionen [2015/2324(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova og Mercedes Bresso forelagde betænkningerne.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Jérôme Lavrilleux (ordfører for udtalelse fra EMPL), Renata Briano (ordfører for udtalelse fra ENVI), Daniela Aiuto (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ulrike Müller (ordfører for udtalelse fra AGRI), Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward og Csaba Molnár.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde og Eleftherios Synadinos.

Talere: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova og Mercedes Bresso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.16 i protokollen af 13.9.2016, punkt 4.1 i protokollen af 13.9.2016, punkt 4.2 i protokollen af 13.9.2016 og punkt 4.17 i protokollen af 13.9.2016.


20. EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (forhandling)

Betænkning om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand [2015/2341(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao forelagde betænkningen.

Indlæg af Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Arne Lietz for S&D-Gruppen, Marek Jurek for at stille et blåt kort-spørgsmål til Arne Lietz (formanden afbrød taleren, da han ikke formulerede noget spørgsmål), Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Marek Jurek, der gjorde indsigelse mod formandens afgørelse, (formanden begrundede sin afgørelse), Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jussi Halla-aho for en personlig bemærkning, og Margot Parker for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill og Liliana Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek og João Ferreira.

Talere: Christos Stylianides og Ignazio Corrao.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.18 i protokollen af 13.9.2016.


21. Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv [2016/2017(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Tatjana Ždanoka og Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka og Vilija Blinkevičiūtė foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă og Victor Negrescu.

Talere: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.19 i protokollen af 13.9.2016.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli og Michaela Šojdrová.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 587.335/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bilag 1 - Idiopatisk lungefibrose (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0026/2016 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136 af Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto om idiopatisk lungefibrose1 (punkt 10 i protokollen af 12.9.2016) og underskrevet af 388 medlemmer:

Den skriftlige erklærings ordlyd

1.   Årsagen til idiopatiske sygdomme kendes ikke. Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) er en kronisk, progressiv, dødelig lungesygdom, der rammer ældre, og den er ikke anerkendtt som en sjælden sygdom i alle EU-lande.

2.   I Europa er der mellem 80.000 og 111.000 mennesker, der lever med IPF. Der diagnosticeres omkring 35.000 tilfælde om året.

3.   Efter diagnosticering er overlevelsestiden 2-5 år. Der findes ingen behandling til at standse sygdommen, men en tidlig diagnose giver mulighed for en forbedret prognose med hensyn til levetid ("quoad vitam").

4.   Diagnose og behandling forsinkes ofte på grund af utilstrækkelig information og manglende diagnosticeringsmuligheder. .

5.   Mange patienter har ikke adgang til farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling i tide som følge af forsinket godtgørelse, og fordi IPF ikke er omfattet af de nationale sundhedsydelser.

6.   PPå grund af uensartede kriterier for lungetransplantation i Europa er der kun få IPF-patienter, der kan komme i betragtning til en lungetransplantation.

7.   Kommissionen opfordres til at fremme forskningen i IPF for at finde årsagen til sygdommen og muligheder for at helbrede den.

8.   Kommissionen opfordres til at samarbejde med medlemsstaterne om at give IPF-patienter adgang til lægemidler til behandling af sjældne sygdomme ("orphan drugs") og ny medicinsk behandling, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

9.   Kommissionens opfordres til at anspore medlemsstaterne til at lette adgangen til lungetransplantationer og ikke-farmakologisk behandling ved at fremme bedste praksis og til at anerkende den rolle, som fagfolk i sundhedssektoren spiller for behandlingen af IPF.

10.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og Kommissionen.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

Liste over underskrivere:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilag 2 - En stopper for organhøst fra samvittighedsfanger i Kina (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0048/2016 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136 af Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda om en stopper for organhøst fra samvittighedsfanger i Kina1 (punkt 10 i protokollen af 12.9.2016) og underskrevet af 414 medlemmer:

Den skriftlige erklærings ordlyd

1.   Europarådet vedtog konventionen om bekæmpelse af handel med menneskelige organer den 9. juli 2014 for at gøre illegale organtransplantationer strafbare. Den blev derefter åbnet for undertegning, og samtlige lande tilskyndes til at undertegne den.

2.   Der er konstant indløbet troværdige meldinger om systematisk, statssanktioneret organhøst fra samvittighedsfanger, der ikke har givet deres samtykke, i Folkerepublikken Kina, først og fremmest fra udøvere af fredelig meditation og praksis i Falun Gong-bevægelsen, men også fra uighurer, tibetanere og kristne.

3.   Det internationale samfund har kraftigt fordømt organhøst i Kina, og der bør træffes foranstaltninger for at sætte en stopper herfor.

4.   På grund af det underliggende misbrugs alvorlige karakter er der et klart behov for ufortøvet at tilrettelægge en uafhængig efterforskning i den fortsatte organhøst i Folkerepublikken Kina.

5.   Kommissionen og Rådet opfordres til at gennemføre Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om organhøst i Kina og aflægge en rapport om dette emne.

6.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og Kommissionen.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

2 Vedragne tekster, P7_TA(2013)0603.

Liste over underskrivere:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik