Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 334kWORD 104k
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 8.Ολοκλήρωση διαδικασίας σχετικά με την άρση ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας - Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (συζήτηση)
 19.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ - Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα - Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (συζήτηση)
 20.Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
 21.Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Τερματισμός της αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κίνα (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τον σεισμό που έπληξε στις 24 Αυγούστου 2016 το κεντρικό τμήμα της Ιταλίας και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες καταστροφές και πολυάριθμα θύματα.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Στις 6 Ιουλίου 2016, ο Πρόεδρος επέβαλε κύρωση στον Janusz Korwin-Mikke σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2016) εξαιτίας των απαράδεκτων σχολίων στα οποία προέβη ο εν λόγω βουλευτής, στη διάρκεια της συνεδρίασης της 7ης Ιουνίου 2016, όσον αφορά τους αφρικανούς μετανάστες. Ο Janusz Korwin-Mikke άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής στις 18 Ιουλίου 2016.

Το Προεδρείο εξέτασε την προσφυγή και επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόφαση του Προέδρου. Η κύρωση συνίσταται, κατ' αρχάς, στην απώλεια του δικαιώματος ημερήσιας αποζημίωσης διαμονής του βουλευτή για χρονικό διάστημα δέκα ημερών και, κατά δεύτερο λόγο, στην αναστολή της συμμετοχής του στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για περίοδο πέντε συνεχών ημερών κατά την διάρκεια των οποίων συνεδριάζει το Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώματος του βουλευτή να ψηφίζει στην ολομέλεια. Η κύρωση παράγει αποτελέσματα αρχής γενομένης από σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2016.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Angelo Ciocca ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Gianluca Buonanno με ισχύ από 7 Ιουλίου 2016.

Το Σώμα το λαμβάνει υπόψη με ισχύ από 7 Ιουλίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Angelo Ciocca καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Laima Liucija Andrikienė με ισχύ από 30 Μαΐου 2016, Urszula Krupa με ισχύ από 24 Ιουνίου 2016 και Manuel dos Santos με ισχύ από 28 Ιουνίου 2016.


7. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler στο πλαίσιο ποινικής δίωξης που ασκήθηκε εις βάρος του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


8. Ολοκλήρωση διαδικασίας σχετικά με την άρση ασυλίας

Η επιτροπή JURI, αρμόδια επί της ουσίας, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι το Δικαστήριο των περιφερειών II και III της Βουδαπέστης περάτωσε την εξέταση ποινικής διαδικασίας που είχε κινηθεί μετά από υποβολή μήνυσης κατά του Csaba Molnár, αφού οι μηνυτές απέσυραν τη μήνυση. Ως εκ τούτου, περατώνεται η εν λόγω διαδικασία άρσης ασυλίας.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, EFDD και PPE, EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή EMPL: Tim Aker αντί της Jane Collins

επιτροπή ITRE: Angelo Ciocca

Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας : Ramona Nicole Mănescu αντί του Traian Ungureanu

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


10. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι οι ακόλουθες γραπτές δηλώσεις συγκέντρωσαν τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα:

Γραπτή δήλωση αριθ. 0026/2016 σχετικά με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2016).

°
° ° °

Γραπτή δήλωση αριθ. 0048/2016 σχετικά με τον τερματισμό της αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κίνα, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2016).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι έλαβε γραπτή δήλωση σχετικά με την κατάργηση των γραπτών δηλώσεων, αλλά επισημαίνει ότι η δήλωση αυτή δεν είναι σύμφωνη προς τον τον Κανονισμό.


11. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή που καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και την απόφαση 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/339 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – Επιτροπή LIBE·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – επιτροπή TRAN·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – επιτροπή PECH·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – επιτροπή ENVI·

—   Διορθωτικό P8_TA(2015)0439(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ L 341, 24.12.2015, σ. 21) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) επιτροπή JURI.

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός εικοσιτεσσάρων ωρών αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.


12. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000087/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)·

—   (O-000088/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)·

—   (O-000089/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)·

—   (O-000108/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών των ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)·

—   (O-000102/2016) που κατέθεσε ο Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Προσυνεννοημένοι αγώνες (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

—   Τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου·

—   Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προχώρησης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

—   Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

—   Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

—   Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου.


15. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Μαρτίου, Απριλίου I, Απριλίου II και Μαΐου I και Μαΐου II 2016 διατίθενται στο Eurοparl.


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, JURI

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα] , για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλιου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τις Ιόνιες Νήσους τον Νοέμβριο του 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα συμβουλευθεί την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, PECH, AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak για σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, CONT, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Διορισμός του Sir Julian King KCVO CMG ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

BUDG, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από τη Σουηδία — EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (2015/2280(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Έκθεση με θέμα «Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» (2015/2322(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Έκθεση σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2341(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (2016/2032(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») (2015/2116(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (2015/2324(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (2016/2083(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ((ΕK) αριθ. 1935/2004) (2015/2259(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (2015/2315(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες (2015/2316(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Ενδιαμεση Έκθεση σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2090(INI)) - επιτροπή EMIS - Εισηγήτριες: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Έκθεση σχετικά με το πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (2015/2320(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (2015/2273(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την κατάργηση της απόφασης 2003/174/ΕΚ (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (2016/2017(INI)) - επιτροπή EMPL - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Έκθεση σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/2255(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Leo Brincat ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Σεπτεμβρίου 2016 (PE 587.335/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα, Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας ECR για την εγγραφή ως πρώτου σημείου στη συνεδρίαση του απογεύματος της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο "Η προετοιμασία των διαπραγματεύσεων μετά την επίκληση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση από κράτος μέλος", που περατώνεται με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Paul Nuttall, υπέρ του αιτήματος, και Esteban González Pons, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (49 υπέρ, 245 κατά, 38 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή ως πρώτου σημείου στη συνεδρίαση του απογεύματος της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο "Ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom", που περατώνεται με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου Ι. Κατά συνέπεια, η συνεδρίαση θα παραταθεί έως τα μεσάνυκτα.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς για να επισημάνει ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτπούργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ψηφοφορίας και ότι θα ήθελε να είχε ψηφίσει «υπέρ».

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Bart Staes, υπέρ του αιτήματος, και David Casa, κατά του αιτήματος.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αναφέρει ότι η Ομάδα του ζητεί να τεθούν χωριστά σε ψηφοφορία το αίτημα για συζήτηση, αφενός, και το αίτημα για κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, αφετέρου.

Με ΗΨ (222 υπέρ, 99 κατά, 12 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της Ομάδας S&D.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο γνωστοποίησε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την παρουσία του στις συζητήσεις του απογεύματος της Τετάρτης και καλεί το Συμβούλιο να βρει τρόπο να είναι παρόν στις συζητήσεις αυτές.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να μετατοπιστεί η συζήτηση σχετικά με τα Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ (σημείο 89 του PDOJ) από το απόγευμα στο πρωί, και να εγγραφεί ως πρώτο σημείο στις συζητήσεις της ημέρας με αρχή των συζητήσεων στις 8.00.

Παρεμβαίνουν οι Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Νεοκλής Συλικιώτης, υπέρ του αιτήματος, και David Casa, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (155 υπέρ, 134 κατά, 39 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος εγγράφεται συζήτηση επί της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης O-000102/2016 της επιτροπής CULT.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr επ' ευκαιρία της 333ης επετείου της ήττας των οθωμανικών στρατευμάτων στη Βιέννη.


18. Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας - Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (συζήτηση)

Έκθεση με θέμα «Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» [2015/2322(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0214/2016)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη [2016/2058(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Adam Gierek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Algirdas Saudargas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Νεοκλής Συλικιώτης, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Ελευθέριος Συναδινός, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan και Csaba Molnár.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Νότης Μαριάς, Λευτέρης Χριστοφόρου, Martina Werner, Luděk Niedermayer και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Γεώργιος Επιτήδειος, Jasenko Selimovic, Seán Kelly και Jiří Maštálka.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Adam Gierek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016 και σημείο 4.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.


19. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ - Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα - Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων [2015/2282(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) [2015/2278(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα [2015/2280(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων [2015/2324(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Οι Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova και Mercedes Bresso παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jérôme Lavrilleux (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Renata Briano (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daniela Aiuto (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ulrike Müller (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Δημήτριος Παπαδημούλης, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward και Csaba Molnár.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova και Mercedes Bresso.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016, σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016, σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016 και σημείο 4.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.


20. Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια [2015/2341(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ο Ignazio Corrao παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Arne Lietz (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή γιατί δεν διατυπώνει ερώτηση), Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marek Jurek ο οποίος διαμαρτύρεται για την απόφαση του Προέδρου (ο Πρόεδρος ο οποίος του εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του), Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jussi Halla-aho επί προσωπικού θέματος, και Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Marek Jurek και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Ignazio Corrao.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.


21. Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής [2016/2017(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Tatjana Ždanoka και Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Οι Tatjana Ždanoka και Vilija Blinkevičiūtė παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli και Michaela Šojdrová.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 587.335/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Παράρτηµα 1 - Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0026/2016, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, σχετικά με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση1 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2016) και προσυπεγράφη από 388 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Οι ιδιοπαθείς νόσοι αναπτύσσονται χωρίς γνωστή αιτία. Η Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ) είναι μια χρόνια θανατηφόρος ασθένεια των πνευμόνων που αναπτύσσεται σταδιακά και προσβάλλει ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, η οποία δεν αναγνωρίζεται ως σπάνια ασθένεια σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

2.   Στην Ευρώπη, υπάρχουν 80 000 έως 111 000 άτομα που ζουν με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Περίπου 35000 άτομα το χρόνο διαγιγνώσκονται με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

3.   Μετά τη διάγνωση, η επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 ετών. Δεν υπάρχει θεραπεία για να αντιστραφεί η ασθένεια, αλλά η έγκαιρη διάγνωση θα επιτρέψει βελτιωμένη πρόγνωση ως προς τη ζωή του ασθενούς.

4.   Η διάγνωση και η θεραπεία συχνά καθυστερούν λόγω ανεπαρκών πληροφοριών και της απουσίας πρωτοκόλλου διάγνωσης.

5.   Πολλοί ασθενείς δεν έχουν έγκαιρη πρόσβαση στη φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία λόγω των καθυστερήσεων στην χρηματοδότηση και του αποκλεισμού της Ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης από το εθνικά προγράμματα υγείας.

6.   Ελάχιστοι ασθενείς με ΙΠΙ είναι επιλέξιμοι για μεταμοσχεύσεις πνευμόνων λόγω της ανισότητας στα υφιστάμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στην Ευρώπη.

7.   Η Επιτροπή καλείται να προωθήσει την έρευνα σχετικά με την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση για την αναζήτηση των αιτίων και της θεραπείας της.

8.   Η Επιτροπή καλείται να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να επιτρέψει την πρόσβαση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση σε ορφανά φάρμακα και νέα φαρμακευτική αγωγή εγκεκριμένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

9.   Ζητείται από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και μη φαρμακευτική θεραπεία με την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και να αναγνωρίσει τον ρόλο των επαγγελματιών της υγείας στην περίθαλψη της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης.

10.   Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν η δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος, δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά με τα ονόματα των υπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Κώστας Χρυσόγονος, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Γεώργιος Επιτήδειος, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Λάμπρος Φουντούλης, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Εύα Καϊλή, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Στέλιος Κούλογλου, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Κώστας Μαυρίδης, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Δημήτρης Παπαδάκης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Σοφία Σακοράφα, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Νεοκλής Συλικιώτης, Ελευθέριος Συναδινός, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Ελένη Θεοχάρους, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βριωνίδη, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Τερματισμός της αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κίνα (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0048/2016, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, σχετικά με τον τερματισμό της αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κίνα1 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2016) και προσυπεγράφη από 414 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Η Σύμβαση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 9 Ιουλίου 2014 με σκοπό την ποινικοποίηση των παράνομων μεταμοσχεύσεων οργάνων. Έχει τεθεί προς υπογραφή και όλες οι χώρες ενθαρρύνονται να την υπογράψουν.

2.   Συνεχώς υποβάλλονται αξιόπιστες καταγγελίες σχετικά με τη συστηματική και νομιμοποιημένη από το κράτος αφαίρεση οργάνων από μη συναινούντες κρατούμενους για λόγους συνείδησης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, και κυρίως από κρατούμενους που επιδίδονται στην πρακτική και τις ασκήσεις του ειρηνικού διαλογισμού Falun Gong, αλλά και από Ουιγούρους, Θιβετιανούς και χριστιανούς.

3.   Η διεθνής κοινότητα έχει καταδικάσει απερίφραστα την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα και πρέπει να αναληφθούν δράσεις για τον τερματισμό της.

4.   Η σοβαρότητα της κακοποίησης αυτής καθιστά σαφή την ανάγκη να διενεργηθεί χωρίς καθυστέρηση ανεξάρτητη έρευνα για την αφαίρεση οργάνων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

5.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να εφαρμόσουν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα και να υποβάλουν έκθεση επί του θέματος αυτού.

6.   Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν η δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος, δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά με τα ονόματα των υπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο.

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0603.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Νικόλαος Χουντής, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Γεώργιος Επιτήδιειος, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Λάμπρος Φουντούλης, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Εύα Καϊλή, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Κώστας Μαυρίδης, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Δημήτρης Παπαδάκης, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Ελευθέριος Συναδινός, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου