Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 301kWORD 93k
Esmaspäev, 12. september 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Esitatud dokumendid
 17.Tööplaan
 18.Energiaturu uue korralduse suunas - ELi kütte- ja jahutusstrateegia (arutelu)
 19.VKEde konkurentsivõime suurendamine - Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) - Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed - ELi Alpi piirkonna strateegia (arutelu)
 20.ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (arutelu)
 21.Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Idiopaatiline kopsufibroos (kirjalik deklaratsioon)
 2. Lisa - Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse Kesk-Itaaliat 24. augustil 2016 raputanud maavärina kohta, mis tõi kaasa suured kahjud ja paljud ohvrid.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president määras 6. juulil 2016 Janusz Korwin-Mikkele karistuse kodukorra artikli 166 kohaselt (7.7.2016 protokollipunkt 8) 7. juuni 2016. aasta istungil tehtud lubamatute märkuste eest Aafrika rändajate aadressil. Janusz Korwin-Mikke kaebas otsuse 18. juulil 2016 edasi.

Juhatus vaatas edasikaebuse läbi ja kinnitas ühehäälselt presidendi otsuse. Karistus koosneb esiteks päevaraha kinnipidamisest 10 päeva jooksul ja teiseks osalemise peatamisest parlamendi või selle organite, komisjonide või delegatsioonide töös viie järjestikuse päeva jooksul, võttes arvesse parlamendiliikme õigust täiskogul hääletada. Karistus jõustub 12. septembril 2016.


5. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Gianluca Buonanno asemel Angelo Ciocca ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 7. juulist 2016.

Parlament võttis selle arvesse alates 7. juulist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Angelo Ciocca vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepaneku alusel kinnitas parlament järgmiste parlamendiliikmete mandaadid: Laima Liucija Andrikienė alates 30. maist 2016, Urszula Krupa alates 24. juunist 2016 ja Manuel dos Santos alates 28. juunist 2016.


7. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Saksamaa pädevad asutused on edastanud Hermann Winkleri parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses süüdistuse esitamisega tema vastu.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine

Vastutav JURI-komisjon teatas parlamendi presidendile, et Budapesti II ja III ringkonna kohus lõpetas eraõigusliku kriminaalmenetluse Csaba Molnári vastu, kuna hagejad võtsid kaebuse tagasi. Seega lõpetatakse puutumatuse äravõtmise menetlus.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide PPE, EFDD ja ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Jane Collinsi asemel Tim Aker

ITRE-komisjon: Angelo Ciocca

Delegatsioon parlamendi EL-Armeenia, EL-Aserbaidžaani ja EL-Gruusia koostöökomisjonide juures: Traian Ungureanu asemel Ramona Nicole Mănescu

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


10. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)

Parlamendi president teavitas parlamenti, et parlamendi koosseisu enamus on alla kirjutanud järgmistele kirjalikele deklaratsioonidele:

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0026/2016 idiopaatilise kopsufibroosi kohta esitasid järgmised parlamendiliikmed: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto.

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (12.9.2016 protokollilisa 1).

°
° ° °

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0048/2016, mis käsitleb Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamist, esitasid järgmised parlamendiliikmed: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda.

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (12.9.2016 protokollilisa 2).

°
° ° °

President teatas ühtlasi, et talle on esitatud kirjalik deklaratsioon kirjalike deklaratsioonide kaotamise kohta, kuid märkis, et see ei ole kooskõlas kodukorraga.


11. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

—   Parandus P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) 6. juulil 2016. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ ning muudetakse määrust (EL) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) 6. juulil 2016. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) 6. juulil 2016. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) 5. juulil 2016. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI-komisjon.

—   Parandus P8_TA(2015)0439(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määruses (EL) nr 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT L 341, 24.12.2015, lk 21) (15. detsembril 2015. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI-komisjon.

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil.

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks


12. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 14. septembril 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 – 2015/0310(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 – 2015/0308(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 – 2015/0313(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 – 2014/0268(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 – 2013/0302(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 – 2015/0096(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 – 2013/0279(COD)).


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000087/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Miinimumsissetuleku tagamise kavad Euroopa Liidus (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), mille esitas(id) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), mille esitas(id) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Alexander Graf Lambsdorff INTA-komisjoni nimel komisjonile: SADCi-ELi majanduspartnerluslepingu parlamentaarne järelevalve ja kodanikuühiskonna kontroll (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), mille esitas(id) Silvia Costa CULT-komisjoni nimel komisjonile: Võistluste tulemustes kokkuleppimine (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

—   protokoll, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelist lepingut nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta;

—   kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Uruguay Idavabariigi vahel, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus;

—   Euroopa Liidu ja Kiribati Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

—   Euroopa Liidu ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

—   Euroopa Liidu ja Marshalli Saarte Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

—   majanduspartnerlusleping ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel.


15. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2016. aasta märtsi, aprilli I ja II ning mai I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


16. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

President konsulteerib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 16 selle ettepaneku asjus Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849 rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Eelnõu: nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Tuvalu vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava rakenduskorra kohta (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, PECH, AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, CONT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Sir Julian Kingi nimetamine Euroopa Komisjoni liikmeks (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2016/001FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

2) parlamendikomisjonid, raportid:

- Raport Euroopa territoriaalse koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta (2015/2280(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Raport teema „Energiaturu uue korralduse suunas“ kohta (2015/2322(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Raport ELi Aafrika usaldusfondi ning selle mõju kohta arengu- ja humanitaarabile (2015/2341(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Raport VKEde rahastamisele juurdepääsu ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus (2016/2032(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Raport nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv“) kohaldamise kohta (2015/2116(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Raport ELi Alpi piirkonna strateegia kohta (2015/2324(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Raport István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2237(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Raport Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2016/2015(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu allakirjutamiseks, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Raport ELi kütte- ja jahutusstrateegia kohta (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Raport Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2083(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Raport toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse (EÜ) nr 1935/2004 rakendamise kohta (2015/2259(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu ja Uruguay Idavabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Raport juriidilise isiku vastutuse kohta inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (2015/2315(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta kohaldamise eesmärgil ELi ühine turvaliste päritoluriikide nimekiri ja muudetakse direktiivi 2013/32/EL (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Raport inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides (2015/2316(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Vaheraport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta (2016/2090(INI)) - EMIS komisjon - Raportöörid: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Raport selle kohta, kuidas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada (2015/2320(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Raport ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (2015/2273(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise ning otsuse 2003/174/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL komisjon - Raportöör: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Raport töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (2016/2017(INI)) - EMPL komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Raport postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta (2016/2010(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Raport sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus (2015/2255(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta septembri täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 587.335/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev, teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni ECR taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda esimese punktina arutelu nõukogu ja komisjoni avalduse „Läbirääkimiste ettevalmistamine, kui liikmesriik on algatanud menetluse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt“ üle koos arutelu lõpus esitatavate resolutsiooni ettepanekutega.

Sõna võtsid Sander Loones fraktsiooni ECR nimel taotluse põhjendamiseks, Paul Nuttall selle toetamiseks ja Esteban González Pons taotluse vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (49 poolt, 245 vastu, 38 erapooletud) taotluse tagasi.

Fraktsiooni S&D taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda esimese punktina arutelu nõukogu ja komisjoni avalduse „Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses“ üle koos arutelu lõpus esitatavate resolutsiooni ettepanekutega, mis pannakse hääletusele 1. oktoobri istungil. Sellega pikeneks istung keskööni.

°
° ° °

Sõna võttis Notis Marias, et öelda, et tema hääletusseade ei töötanud eelnenud hääletuse ajal ja et ta oleks soovinud anda poolthääle.

°
° ° °

Sõna võtsid Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, Bart Staes, kes toetas seda, ja David Casa, kes oli taotluse vastu.

Sõna võttis Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes ütles, et tema fraktsioon taotleb eraldi hääletust ühelt poolt arutelu korraldamise ja teiselt poolt resolutsiooni ettepanekute esitamise üle.

Parlament kiitis S&D taotluse nimelisel hääletusel (222 poolt, 99 vastu, 12 erapooletud) heaks.

Parlamendi president andis teada, et nõukogu teatas, et ei saa tagada oma kohalolekut kolmapäeva pärastlõunal toimuvatel aruteludel, ja palus nõukogul leida võimalus kohale tulla.

Neljapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus viia „Miinimumsissetuleku tagamise kavad ELis“ arutelu (PDOJ punkt 89) üle pärastlõunalt hommikule ja kanda see päevakorda päeva esimese aruteluna, mistõttu istung algaks kell 8.00.

Sõna võtsid Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Neoklis Sylikiotis, kes seda toetas, ja David Casa, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (155 poolt, 134 vastu, erapooletuid 39).

Pärastlõunase istungi päevakorda lisati CULT-komisjoni taotlus arutelu korraldamiseks suuliselt vastatava küsimuse O-000102/2016 üle.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Franz Obermayr Ottomani armee Viini all kantud kaotuse 333. aastapäeva puhul.


18. Energiaturu uue korralduse suunas - ELi kütte- ja jahutusstrateegia (arutelu)

Raport teema „Energiaturu uue korralduse suunas“ kohta [2015/2322(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0214/2016)

Raport ELi kütte- ja jahutusstrateegia kohta [2016/2058(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Adam Gierek tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christofer Fjellner (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Algirdas Saudargas fraktsiooni PPE nimel, Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan ja Csaba Molnár.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer ja Franc Bogovič.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Jiří Maštálka.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Adam Gierek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2016 protokollipunkt 4.14 ja 13.9.2016 protokollipunkt 4.15.


19. VKEde konkurentsivõime suurendamine - Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) - Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed - ELi Alpi piirkonna strateegia (arutelu)

Raport VKEde konkurentsivõime suurendamise valdkondliku eesmärgi (ühissätete määruse artikli 9 lõige 3) elluviimise kohta [2015/2282(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiate (RIS3) kohta [2015/2278(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Raport Euroopa territoriaalse koostöö parimate tavade ja innovatiivsete meetmete kohta [2015/2280(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Raport ELi Alpi piirkonna strateegia kohta [2015/2324(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jérôme Lavrilleux (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Renata Briano (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Daniela Aiuto (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Müller (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward ja Csaba Molnár.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2016 protokollipunkt 4.1613.9.2016 protokollipunkt 4.113.9.2016 protokollipunkt 4.2 ja 13.9.2016 protokollipunkt 4.17.


20. ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (arutelu)

Raport ELi Aafrika usaldusfondi ning selle mõju kohta arengu- ja humanitaarabile [2015/2341(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao tutvustas raportit.

Sõna võttis Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Arne Lietzile (asepresident segas vahele, kuna sõnavõtja ei esitanud küsimust), Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Marek Jurek, kes vaidlustas presidendi otsuse (asepresident selgitas oma otsust), Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jussi Halla-aho isikliku avaldusega ja Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill ja Liliana Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek ja João Ferreira.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Ignazio Corrao.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2016 protokollipunkt 4.18.


21. Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (lühiettekanne)

Raport töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul [2016/2017(INI)] Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Tatjana Ždanoka ja Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka ja Vilija Blinkevičiūtė tutvustasid raportit.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Christos Stylianides (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2016 protokollipunkt 4.19.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli ja Michaela Šojdrová.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 587.335/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1. Lisa - Idiopaatiline kopsufibroos (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0026/2016 idiopaatilise kopsufibroosi kohta1 (12.9.2016 protokollipunkt 10) esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 kohaselt parlamendiliikmed Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto ja sellele kirjutas alla 388 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Idiopaatiliste haiguste tekkepõhjused on ebaselged. Idiopaatiline kopsufibroos on krooniline, progresseeruv, surmaga lõppev kopsuhaigus, mida põevad eakad, ning seda ei tunnustata ELi liikmesriikides kui haruldast haigust.

2.   Euroopas põeb idiopaatilist kopsufibroosi ligikaudu 80 000 kuni 111 000 inimest. Igal aastal diagnoositakse kõnealune kopsuhaigus ligikaudu 35 000 inimesel.

3.   Pärast haiguse diagnoosimist elab patsient ligikaudu 2 kuni 5 aastat. Haigus on ravimatu, kuid varajane diagnoos aitaks kaasa paremale prognoosile elu suhtes.

4.   Diagnoosi ja raviga jäädakse tihtipeale hiljaks, kuna andmed on ebapiisavad ja puudub diagnostika.

5.   Paljudel patsientidel puudub õigeaegne juurdepääs farmakoloogilisele ja mittefarmakoloogilisele ravile, kuna esinevad viivitused rahastamisel ning kuna idiopaatiline kopsufibroos ei kuulu riikliku tervishoiusüsteemi programmi.

6.   Vähestel idiopaatilist kopsufibroosi põdevatel patsientidel on võimalik saada kasu kopsu siirdamisest, kuna Euroopas kehtivad abikõlblikkuse kriteeriumid on ebavõrdsed.

7.   Euroopa Komisjoni kutsutakse üles edendama idiopaatilist kopsufibroosi hõlmavat teadustegevust, et leida selle põhjus ja ravi.

8.   Euroopa Komisjoni kutsutakse üles tegema liikmesriikidega koostööd, et teha idiopaatilist kopsufibroosi põdevatele patsientidele võimalikuks juurdepääs harvikravimitele ja Euroopa Ravimiameti kinnitatud uutele ravimitele.

9.   Euroopa Komisjonil palutakse esitada liikmesriikidele üleskutse lihtsustada juurdepääsu kopsusiirdamistele ja mittefarmakoloogilisele ravile, edendades parimaid tavasid ning tunnustades kutseliste tervishoiutöötajate rolli idiopaatilise kopsufibroosi ravis.

10.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. Lisa - Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0048/2016, mis käsitleb Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamist1, (12.9.2016 protokollipunkt 10) esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 kohaselt parlamendiliikmed Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda ja sellele kirjutas alla 414 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Inimelunditega kauplemise vastane konventsioon võeti Euroopa Nõukogus vastu 9. juulil 2014, et kriminaliseerida seadusevastased elundisiirdamised; see avati allkirjastamiseks ning igat riiki kutsutakse üles allkirja andma.

2.   On esitatud pidevaid ja usaldusväärseid teateid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigis toimub süsteemne ja riiklikult sanktsioneeritud elundite eemaldamine meelsusvangidelt, peamiselt Falun Gongi rahumeelse meditatsiooni ja harjutuste tegijatelt, kuid ka uiguuridelt, tiibetlastelt ja kristlastelt.

3.   Rahvusvaheline üldsus on elundite eemaldamise Hiinas teravalt hukka mõistnud ning selle lõpetamiseks tuleks võtta meetmeid.

4.   Sellise väärkohtlemise tõsiduse tõttu on ilmne vajadus korraldada viivitamatult sõltumatu uurimine Hiina Rahvavabariigis jätkuva inimelundite eemaldamise kohta.

5.   Komisjonil ja nõukogul palutakse täita Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni elundite eemaldamise kohta Hiinas2 ja koostada kõnealuse probleemi kohta aruanne.

6.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0603.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika