Index 
Jegyzőkönyv
PDF 319kWORD 95k
2016. szeptember 12., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Az elnök közleménye
 5.A Parlament tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás lezárása
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 12.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 15.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Ügyrend
 18.Útban az energiapiac újratervezése felé - Az EU hőtechnikai stratégiája (vita)
 19.A kkv-k versenyképességének javítása – Kohéziós politika és az intelligens szakosodást célzó kutatási és innovációs stratégiák (RIS3) – Európai területi együttműködés – bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések – Az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia (vita)
 20.Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért: következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából (vita)
 21.A munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerőpiaci feltételek kialakítása (rövid ismertetés)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Idiopátiás tüdőfibrózis (írásbeli nyilatkozat)
 2. melléklet – A lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállítása (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a 2016. augusztus 24-i, Olaszország középső részét sújtó földrengésről, amely nagy károkat okozott, és számos emberéletet követelt.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. Az elnök közleménye

2016. július 6-án az elnök az eljárási szabályzat 166. cikke értelmében szankciót állapított meg Janusz Korwin-Mikkére vonatkozóan (2016.7.7-i jegyzőkönyv, 8. pont ) azok miatt az elfogadjóhatatlan megjegyzések miatt, amelyeket a képviselő a 2016. június 7-i ülésnapon az afrikai migránsokra tett. Janusz Korwin-Mikke 2016. július 18-án fellebezett a döntés ellen.

Az Elnökség megvizsgálta a fellebezést, és egyhangúlag megerősítette az elnök határozatát. A megállapított szankció magában foglalja egyrészt a napidíj 10 nap időtartamra történő megvonását, másrészt – a plenáris ülésen való szavazás jogának sérelme nélkül – egymást követő öt napig terjedő ideiglenes felfüggesztést a Parlament összes tevékenységében való részvételtől olyan időszakban, amikor a Parlament vagy bármely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik. A szankció kezdetének időpontja a mai nap, azaz 2016. szeptember 12.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Angelo Ciocca kinevezését Gianluca Buonanno helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. július 7.

A Parlament ezt 2016. július 7-i hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Angelo Ciocca elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2016. május 30-i hatállyal érvényesnek tekinti Laima Liucija Andrikienė mandátumát, 2016. június 24-i hatállyal érvényesnek tekinti Urszula Krupa mandátumát, és 2016. június 28-i hatállyal érvényesnek tekinti Manuel dos Santos mandátumát.


7. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes német hatóságok kérelmezték Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztését egy ellene folyó büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás lezárása

Az ügyben illetékes JURI bizottság értesítette az elnököt, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság lezárta a Molnár Csaba ellen indított polgári peres eljárást, mert a felperesek visszavonták a keresetet. A menetlmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást tehát lezárult.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE, EFDD és az ENF képviselőcsoport:

EMPL bizottság: Jane Collins helyett Tim Aker

ITRE bizottság: Angelo Ciocca

Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttség: Traian Ungureanu helyett Ramona Nicole Mănescu

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


10. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy a következő írásbeli nyilatkozatokat a parlamenti képviselők többsége aláírta:

0026/2016. számú, az idiopátiás tüdőfibrózisról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2016.9.12-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).

°
° ° °

0048/2016. számú, a lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, Tőkés László, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2016.9.12-i jegyzőkönyv, 2. melléklet ).

°
° ° °

Az elnök bejelneti továbbá, hogy benyújtottak hozzá egy írásbeli nyiltakozatot az írásbeli nyilatkozatok megszüntetéséről, megállapítja azonban, hogy ez a nyilatkozat nem felel meg az eljárási szabályzatnak.


11. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   Helyesbítés P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) az Európai Parlament által 2016. július 6-án az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről, és az (EU) 2016/399 rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) az Európai Parlament által 2016. július 6-án az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) az Európai Parlament által 2016. július 6-án az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) az Európai Parlament által 2016. július 5-én a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI bizottság.

—   Rectificatif P8_TA(2015)0439(COR01) a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI bizottság.

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


12. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. szeptember 14-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlamenti és a Tanács rendelete az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint a 302/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000087/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Minimumjövedelem-rendszerek az Európai Unióban (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) felteszi: Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Johannesburgban (Dél-Afrika) megrendezésre kerülő CITES CoP17 találkozó főbb célkitűzései (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) felteszi: Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Johannesburgban (Dél-Afrika) megrendezésre kerülő CITES CoP17 találkozó főbb célkitűzései (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) felteszi: Bernd Lange és Alexander Graf Lambsdorff, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A SADC–EU gazdasági partnerségi megállapodás parlamenti felügyelete és civil társadalmi nyomon követése (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

—   Módosító jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Monacói Hercegség között a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodáshoz;

—   Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi általános vám- és kereskedelmi egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan;

—   Megállapodás az Európai Unió és a Kiribati Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

—   Megállapodás az Európai Unió és Tuvalu között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

—   Megállapodás az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

—   Gazdasági partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC–GPM-államok között.


15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. márciusi, áprilisi I. és II., valamint májusi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG, JURI

- Javaslat az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke rendelkezéseinek megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az európai adatvédelmi biztossal.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG, JURI

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, LIBE

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Javaslat a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Tervezet a Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Tervezet az Ukrajna és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és Tuvalu közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az Ión-szigeteket 2015 novemberében ért földrengést követően Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, EMPL

- Javaslat a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Javaslat a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, EMPL, JURI

- Javaslat az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET, PECH, AGRI

- Javaslat az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

INTA

- Javaslata az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, JURI

- Javaslat a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Javaslat a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Javaslat az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

utalva

illetékes:

PECH

- Javaslat a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

JURI, CONT, LIBE

- Javaslat az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Sir Julian King kinevezése az Európai Bizottság biztosává (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

ENVI, BUDG

- Javaslat az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG, ECON

- Javaslat a Finnország által benyújtott „EGF/2016/001 FI/Microsoft” referenciaszámú kérelem alapján az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ENVI

- Javaslat a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Az eljárási szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

BUDG, REGI

- Javaslat Svédország EGF/2016/002SE/Ericsson referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az európai területi együttműködésről – bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések (2015/2280(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Jelentés az „Útban az energiapiac újratervezése felé” témáról (2015/2322(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Jelentés az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Jelentés az Uniós Szükséghelyzeti Alapról Afrikáért: következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából (2015/2341(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Jelentés a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásáról és a tőkepiaci unióban a kkv-finanszírozás sokféleségének növeléséről (2016/2032(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Jelentés a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv) alkalmazásáról (2015/2116(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Jelentés az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról (2015/2324(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007–2014. évi tevékenységéről, hatásáról és hozzáadott értékéről (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Jelentés a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Jelentés az Ujhelyi István mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2237(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Jelentés a Rosario Crocetta kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2015(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Jelentés az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Jelentés Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2083(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálatáról) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Jelentés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet végrehajtásáról (2015/2259(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Jelentés a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő SADC-államok (a SADC-GPM-államok) közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Jelentés a vállalatok harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos felelősségéről (2015/2315(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása céljából a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékének létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Jelentés a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről (2015/2316(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Időközi jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról (2016/2090(INI)) - EMIS bizottság - Előadók: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Jelentés arról, hogy miként lehet a legjobban kiaknázni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkahelyteremtő képességét (2015/2320(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Jelentés az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatairól a jelenlegi regionális helyzetben (2015/2273(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Ajánlás a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL bizottság - Előadó: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Jelentés a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerő-piaci feltételek kialakításáról (2016/2017(INI)) - EMPL bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Jelentés a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Jelentés az Európai Unión belüli szociális dömpingről (2015/2255(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Jelentés Leo Brincatnak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Jelentés Lazaros Stavrou Lazarou számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatról (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Jelentés João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Ügyrend

Kiosztották a 2016. szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 587.335/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő, kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni ülés napirendjére első pontként vegyenek fel egy vitát a Tanács és a Bizottság nyilatkozatáról a „Tárgyalások előkészítése azt követően, hogy egy tagállam az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének alkalmazását kéri” témában, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárjanak.

Felszólal Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Paul Nuttall, aki támogatja, és Esteban González Pons, aki ellenzi a kérést.

A Parlament név szerinti szavazással (49 mellette, 245 ellene, 38 tartózkodás) elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni ülés napirendjére első pontként vegyenek fel egy vitát a Tanács és a Bizottság nyilatkozatáról „Az európai újraiparosítási politika szükségessége a közelmúltbeli Caterpillar- és Alstom-ügy fényében” témában, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárjanak, melyekről az októberi I. ülésen szavazzanak. Ennek következtében az ülésnapot 24.00-ig meg kell hosszabbítani.

°
° ° °

Felszólal Notis Marias, aki bejelenti, hogy az előző szavazás alkalmával szavazókészüléke nem működött, és „mellette” szavazatot szeretett volna leadni.

°
° ° °

Felszólal Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Bart Staes, aki támogatja, és David Casa, aki ellenzi a kérést.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki bejelenti, hogy képviselőcsoportja azt kéri, hogy külön szavazzanak a vitára és külön az állásfoglalási indítványok benyújtására vonatkozó kérésről.

A Parlament név szerinti szavazással (222 mellette, 99 ellene, 12 tartózkodás) elfogadja az S&D kérését.

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács értesítette róla, hogy nem áll módjában garantálni jelenlétét a szerda délutáni vitákban. Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy találja meg a módját a jelenlétnek.

Csütörtök

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az uniós minimumjövedelem-rendszerekről szóló vitát (a végleges napirendtervezet 89. pontja) a napirendben délutánról helyezzék délelőttre, az ülésnap első vitájaként, az ülésnap pedig kezdődjön 8.00-kor.

Felszólal Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Neoklis Sylikiotis, aki támogatja, és David Casa, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (155 mellette, 134 ellene, 39 tartózkodás).

A délutáni napirendre felveszik a CULT bizottság O-000102/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdését.

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Franz Obermayr az oszmán hadsereg bécsi vereségének 333. évfordulójáról.


18. Útban az energiapiac újratervezése felé - Az EU hőtechnikai stratégiája (vita)

Jelentés az „Útban az energiapiac újratervezése felé” témáról [2015/2322(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0214/2016)

Jelentés az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról [2016/2058(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Adam Gierek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christofer Fjellner (az ENVI bizottság véleményének előadója), Algirdas Saudargas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan és Molnár Csaba.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer és Franc Bogovič.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly és Jiří Maštálka.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Adam Gierek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.14. pont és 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.15. pont .


19. A kkv-k versenyképességének javítása – Kohéziós politika és az intelligens szakosodást célzó kutatási és innovációs stratégiák (RIS3) – Európai területi együttműködés – bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések – Az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia (vita)

Jelentés a „kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása” tematikus célkitűzés végrehajtásáról – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikkének (3) bekezdése [2015/2282(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Jelentés a kohéziós politikáról és az intelligens szakosodást célzó kutatási és innovációs stratégiákról (RIS3) [2015/2278(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Jelentés az európai területi együttműködésről – bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések [2015/2280(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Jelentés az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról [2015/2324(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova és Mercedes Bresso előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jérôme Lavrilleux (az EMPL bizottság véleményének előadója), Renata Briano (az ENVI bizottság véleményének előadója), Daniela Aiuto (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ulrike Müller (az AGRI bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward és Molnár Csaba.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova és Mercedes Bresso.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.16. pont , 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.1. pont , 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.2. pont és 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.17. pont .


20. Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért: következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából (vita)

Jelentés az Uniós Szükséghelyzeti Alapról Afrikáért: következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából [2015/2341(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arne Lietz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Arne Lietz (Az elnök félbeszakítja a felszólalót, mert az nem fogalmaz meg kérdést), Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, aki tiltakozik az elnök döntése ellen (az elnök megokolja döntését), Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, aki személyes észrevételt tesz, és Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, Hölvényi György, Neena Gill és Liliana Rodrigues.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek és João Ferreira.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz és Ignazio Corrao.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.18. pont .


21. A munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerőpiaci feltételek kialakítása (rövid ismertetés)

Jelentés a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerőpiaci feltételek kialakításáról [2016/2017(INI)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Tatjana Ždanoka és Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka és Vilija Blinkevičiūtė ismertetik a jelentést.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă és Victor Negrescu.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.9.13-i jegyzőkönyv, 4.19. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Bocskor Andrea, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Deli Andor és Michaela Šojdrová.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 587.335/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1. melléklet – Idiopátiás tüdőfibrózis (írásbeli nyilatkozat)

0026/2016. számú, az idiopátiás tüdőfibrózisról szóló írásbeli nyilatkozat1 (2016.9.12-i jegyzőkönyv, 10. pont ), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, és amelyet 388 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   Az idiopátiás betegségek kialakulásának oka ismeretlen. Az idiopátiás tüdőfibrózis krónikus, progresszív, halálos kimenetelű, idősebb felnőtteket érintő tüdőbetegség, melyet nem minden uniós országban ismernek el ritka betegségként.

2.   Európában 80 000 és 111 000 közötti az idiopátiás tüdőfibrózisban szenvedők száma. Évente mintegy 35 000 embert diagnosztizálnak.

3.   A diagnózis után 2 és 5 év közötti a túlélési idő. A betegség nem gyógyítható és nem visszafordítható, azonban a korai diagnózis jobb túlélési esélyeket tenne lehetővé.

4.   Az elégtelen információ és a diagnosztikai folyamatok hiánya miatt gyakran késik a diagnózis és a kezelés.

5.   Sok beteg nem jut hozzá időben a gyógyszeres és nem gyógyszeres kezeléshez a finanszírozás késlekedése miatt, továbbá mivel az idiopátiás tüdőfibrózis ki van zárva a nemzeti egészségügyi szolgáltatás köréből.

6.   Az Európában jelenleg érvényes jogosultsági feltételek egyenlőtlensége miatt kevés idiopátiás tüdőfibrózisban szenvedő beteg jogosult tüdőátültetésre.

7.   Felszólítjuk a Bizottságot, hogy támogassa az idiopátiás tüdőfibrózisra irányuló kutatásokat az ok és a gyógymód megtalálása érdekében.

8.   Felszólítjuk a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve tegye lehetővé az idiopátiás tüdőfibrózisban szenvedő betegek számára a ritka betegségek kezelésére használt gyógyszerekhez és az EMA által jóváhagyott új készítményekhez való hozzáférést.

9.   Felszólítjuk a Bizottságot, hogy kérje fel a tagállamokat a tüdőátültetéshez és a nem gyógyszeres kezeléshez való hozzáférés elősegítésére a bevált gyakorlatok népszerűsítése és az idiopátiás tüdőfibrózis kezelésében jártas egészségügyi szakemberek szerepének elismerése révén.

10.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. melléklet – A lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállítása (írásbeli nyilatkozat)

0048/2016. számú, a lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról szóló írásbeli nyilatkozat1 (2016.9.12-i jegyzőkönyv, 10. pont ), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, Tőkés László, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, és amelyet 414 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   A szervkereskedelem elleni egyezményt 2014. július 9-én fogadta el az Európai Tanács az illegális szervátültetések büntetendővé tétele érdekében; Az egyezmény ezt követően aláírással történő elfogadásra nyitva állt, és minden országot arra ösztönöznek, hogy írja alá.

2.   Hiteles jelentések érkeznek a lelkiismereti foglyok szerveinek beleegyezésük nélküli kioperálásáról a Kínai Népköztársaságban, amit szisztematikusan és az állam jóváhagyásával hajtanak végre. Ezek a beszámolók főként a Falun Gong békés meditáció és gyakorlatok végzőitől érkeznek, de ujguroktól, tibetiektől és keresztényektől is hallhatunk róluk.

3.   A nemzetközi közösség szigorúan elítéli a Kínában végrehajtott szerveltávolításokat, és fellépéseket kezdeményez e gyakorlat felszámolására.

4.   Az eljárás hátterét képező visszaélés súlyossága miatt egyértelműen szükség van arra, hogy haladéktalanul független nyomozást szervezzenek a szerveltávolítás Kínai Népköztársaságban folytatott jelenlegi gyakorlatával kapcsolatban.

5.   A Bizottságot és a Tanácsot felkérik arra, hogy hajtsák végre a Parlament 2013. december 12-i állásfoglalását a szervkivételek Kínában folytatott gyakorlatáról, és állítsanak össze jelentést az ügyről.

6.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0603.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat