Rodyklė 
Protokolas
PDF 313kWORD 96k
Pirmadienis, 2016 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgaliojimų tikrinimas
 7.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 8.Imuniteto atšaukimo procedūros pabaiga
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Gauti dokumentai
 17.Darbų programa
 18.Naujo energijos rinkos modelio kūrimas - ES šildymo ir vėsinimo strategija (diskusijos)
 19.MVĮ konkurencingumo didinimas - Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės - ES Alpių regiono strategija (diskusijos)
 20.ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (diskusijos)
 21.Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Idiopatinė plaučių fibrozė (rašytinis pareiškimas)
 2 priedas. - Arrêt des prélèvements d'organes sur des prisonniers d'opinion en Chine (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl 2016 m. rugpjūčio 24 d. Italiją sukrėtusio žemės drebėjimo, kuris sukėlė daug žalos ir dėl kurio žuvo daug žmonių.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsniu, Janusz Korwin-Mikke skyrė nuobaudą dėl 2016 m. birželio 7 d. posėdyje išsakytų nepriimtinų pastabų apie migrantus iš Afrikos (2016 07 07 protokolo 8 punktas). Janusz Korwin-Mikke 2016 m. liepos 18 d. pateikė skundą dėl šio sprendimo.

Biuras išnagrinėjo šį skundą ir vienbalsiai patvirtino pirmininko sprendimą. Šią nuobaudą sudaro: pirma, teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas dešimčiai dienų; antra, uždraudimas dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje penkerias iš eilės dienas Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžiuose, nedarant poveikio Parlamento nario teisei balsuoti plenariniame posėdyje. Nuobauda pradeda galioti nuo šiandienos, 2016 m. rugsėjo 12 d.


5. Parlamento sudėtis

Italijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Angelo Ciocca, kuris pakeis Gianluca Buonanno, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. liepos 7 d.

Parlamentas atsižvelgė į tai, šis pasikeitimas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 7 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Angelo Ciocca įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Įgaliojimų tikrinimas

Remdamasis JURI komiteto pasiūlymu, Parlamentas nusprendė patvirtinti Laimos Liucijos Andrikienės įgaliojimus nuo 2016 m. gegužės 30 d., Urszula Krupa įgaliojimus nuo 2016 m. birželio 24 d. ir Manuel dos Santos įgaliojimus nuo 2016 m. birželio 28 d.


7. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Vokietijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Hermann Winkler imunitetą dėl jam iškeltos baudžiamosios bylos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


8. Imuniteto atšaukimo procedūros pabaiga

Kompetentingas JURI komitetas informavo Pirmininką, kad Budapešto I ir II apygardos teismas nutraukė dėl ieškinio prieš Csaba Molnár pradėtą baudžiamąjį procesą, kadangi ieškovai atsiėmė savo ieškinį. Taigi, ši imuniteto atšaukimo procedūra baigta.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE, EFDD ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Tim Aker vietoj Jane Collins

ITRE komitetas: Angelo Ciocca

Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose: Ramona Nicole Mănescu vietoj Traian Ungureanu

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


10. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad dauguma Parlamento narių pasirašė šiuos rašytinius pareiškimus:

Rašytinis pareiškimas Nr. 0026/2016 dėl idiopatinės plaučių fibrozės, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2016 09 12 protokolo 1 priedas).

°
° ° °

Rašytinis pareiškimas Nr. 0048/2016 dėl organų ėmimo persodinimui iš sąžinės kalinių Kinijoje sustabdymo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2016 09 12 protokolo 2 priedas).

°
° ° °

Pirmininkas taip pat paskelbė, kad gavo rašytinį pareiškimą dėl rašytinių pareiškimų panaikinimo, tačiau pažymėjo, kad jis neatitinka Darbo tvarkos taisyklių.


11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399, P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)), klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) LIBE komitetas;

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti reglamentą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą, P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)), klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) – TRAN komitetas;

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą, P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)), klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) – PECH komitetas;

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2016 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB, P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)), klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)ENVI komitetas.

—   2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015 12 24, p. 21) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2015 m. gruodžio 15 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2015)0439 10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))) klaidų ištaisymas P8_TA(2015)0439(COR01) JURI komitetas.

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.


12. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000087/2016) kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Minimalių pajamų sistemos Europos Sąjungoje (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) kurį pateikė Bernd Lange ir Alexander Graf Lambsdorff INTA komiteto vardu Komisijai: Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ir Europos Sąjungos (ES) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) parlamentinė priežiūrą ir pilietinės visuomenės vykdoma šio susitarimo stebėsena (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Susitarimai dėl varžybų baigties (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

—   Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB;

—   Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą;

—   Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

—   Europos Sąjungos ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

—   Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju,

—   Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas.


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. kovo, balandžio I, balandžio II , gegužės I ir gegužės II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


16. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnių nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai],siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

AFET, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalies nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projektas (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projektas (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Tuvalu susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti Graikijai pagalbą po 2015m. lapkričio mėn. Jonijos salas sukrėtusio žemės drebėjimo (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalies nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnių nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003m. lapkričio 25d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnių nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, EMPL, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnių nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo* stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, PECH, AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl prekių, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų,išmetamų ir šalinamųdėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, CONT, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Sero Juliano Kingo (KCVO, CMG) skyrimas Europos Komisijos nariu (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Danijoje pradžios (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo gavus Suomijos paraišką „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB)Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

BUDG, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės (2015/2280(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Pranešimas dėl naujo energijos rinkos modelio kūrimo (2015/2322(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies statuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Pranešimas dėl ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondo: reikšmė vystymuisi ir humanitarinei pagalbai (2015/2341(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Pranešimas dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairumo didinimo kapitalo rinkų sąjungoje (2016/2032(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Pranešimas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos), taikymo (2015/2116(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Pranešimas dėl ES strategijos dėl Alpių regiono (2015/2324(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti atšaukti Istváno Ujhelyiʼaus (István Ujhelyi) imunitetą (2015/2237(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus (2016/2015(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Pranešimas dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (2016/2083(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Pranešimas dėl Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimo (2015/2259(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Pranešimas dėl bendrovių atsakomybės už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (2015/2315(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo sudaromas ES bendras saugių kilmės šalių sąrašas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, ir kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2013/32/ES (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Pranešimas dėl žmogaus teisių ir migracijos trečiosiose šalyse (2015/2316(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Preliminarus pranešimas on the inquiry into emission measurements in the automotive secto (2016/2090(INI)) - EMIS komitetas - Pranešėjos: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Pranešimas Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybėmis (2015/2320(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (2015/2273(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2003/174/EB (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Pranešimas dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo (2016/2017(INI)) - EMPL komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo (2016/2010(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje (2015/2255(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou (Lazaros Stavrou Lazarou) Audito Rūmų nariu (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Pranešimas dėl João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo skyrimo Audito Rūmų nariu (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 septembre plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 587.335/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis, antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

—    ECR frakcija pateikė prašymą kaip pirmąjį popietinių diskusijų punktą įrašyti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl pasirengimo deryboms po to, kai valstybė narė pasinaudoja Europos Sąjungos Sutarties 50 straipsniu, po kurių būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos.

   Kalbėjo Sander Loones ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Paul Nuttall, jis prašymą parėmė, ir Esteban González Pons, jis prašymui prieštaravo.

   Parlamentas po vardinio balsavimo (49 už, 245 prieš, 38 susilaikė) prašymą atmetė.

—   S&D frakcija pateikė prašymą kaip pirmąjį popietinių diskusijų punktą įrašyti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus, po kurių būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos, dėl kurios būtų balsuojama per spalio I sesiją. Atitinkamai posėdis būtų pratęstas iki 24.00 val.

°
° ° °

Kalbėjo Notis Marias, jis pranešė, kad per ankstesnį balsavimą neveikė jo balsavimo pultelis ir kad jis norėjo balsuoti „už“.

°
° ° °

Kalbėjo Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Bart Staes, jis prašymą parėmė, ir David Casa, jis prašymui prieštaravo.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, jis nurodė, ka jo frakcija prašo, kad būtų balsuojama atskirai dėl prašymo surengti diskusijas ir dėl prašymo pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (222 , 99 prieš, 12 susilaikė), patenkino S&D frakcijos prašymą.

Pirmininkas pranešė, kad Taryba nurodė, kad ji negali garantuoti savo dalyvavimo trečiadienio popietės diskusijose, ir paragino Tarybą rasti galimybių dalyvauti.

Ketvirtadienis

GUE/NGL rakcija pateikė prašymą diskusijas dėl minimalių pajamų sistemų ES (galutinio darbotvarkės projekto 89 punktas) perkelti iš popietės ir jas įrašyti kaip pirmąsias dienos diskusijas, o posėdį pradėti 8.00 val.

Kalbėjo Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Neoklis Sylikiotis, jis prašymą parėmė, ir David Casa, jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (155 balsavo už, 134 – prieš, 39 susilaikė) patenkino prašymą.

Diskusijos dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu O-000102/2016, kurį pateikė CULT komitetas, įrašytos į popietinę darborvarkę.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

°
° ° °

Kalbėjo Franz Obermayr, jis paminėjo 333-čiąsias Osmanų armijos pralaimėjimo Vienoje metines.


18. Naujo energijos rinkos modelio kūrimas - ES šildymo ir vėsinimo strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl naujo energijos rinkos modelio kūrimo [2015/2322(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0214/2016)

Pranešimas dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos [2016/2058(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Adam Gierek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christofer Fjellner (ENVI komiteto nuomonės referentas), Algirdas Saudargas PPE frakcijos vardu, Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan ir Csaba Molnár.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer ir Franc Bogovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ir Jiří Maštálka.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Adam Gierek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 13 protokolo 4.14 punktas ir 2016 09 13 protokolo 4.15 punktas.


19. MVĮ konkurencingumo didinimas - Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės - ES Alpių regiono strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimo [2015/2282(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų, skirtų pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai [2015/2278(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Pranešimas „Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės“ [2015/2280(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Pranešimas dėl ES Alpių regiono strategijos [2015/2324(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ir Mercedes Bresso pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jérôme Lavrilleux (EMPL komiteto nuomonės referentas), Renata Briano (ENVI komiteto nuomonės referentė), Daniela Aiuto (TRAN komiteto nuomonės referentė), Ulrike Müller (AGRI komiteto nuomonės referentė), Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu, Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward ir Csaba Molnár.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ir Mercedes Bresso.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 13 protokolo 4.16 punktas, 2016 09 13 protokolo 4.1 punktas, 2016 09 13 protokolo 4.2 punktas ir 2016 09 13 protokolo 4.17 punktas.


20. ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba (diskusijos)

Pranešimas dėl ES patikos fondo Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba [2015/2341(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Marek Jurek (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Arne Lietz) (pirmininkas nutraukė kalbėtoją, kadangi jis neformulavo klausimo), Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Marek Jurek (paprieštaravo Pirmininkos sprendimui) (pirmininkas jam pateikė savo sprendimo priežastis), Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jussi Halla-aho asmeniniu klausimu ir Margot Parker EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill ir Liliana Rodrigues.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek ir João Ferreira.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Ignazio Corrao.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 13 protokolo 4.18 punktas.


21. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo [2016/2017(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Tatjana Ždanoka ir Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka ir Vilija Blinkevičiūtė pristatė savo pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 09 13 protokolo 4.19 punktas.


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli ir Michaela Šojdrová.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 587.335/OJMA).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1 priedas. - Idiopatinė plaučių fibrozė (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0026/2016 dėl idiopatinės plaučių fibrozės1 (2016 09 12 protokolo 10 punktas), kurį pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė Parlamento nariai Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto ir kurį pasirašė 388 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1.   Idiopatinėmis vadinamos ligos, kurios vystosi dėl nežinomų priežasčių. Idiopatinė plaučių fibrozė yra ne visose ES šalyse retąja liga pripažinta lėtinė, progresuojanti ir mirtina plaučių liga, kuria serga vyresnio amžiaus suaugusieji.

2.   Europoje idiopatine plaučių fibroze serga nuo 80 000 iki 111 000 žmonių. Liga kasmet diagnozuojama maždaug 35 000 žmonių.

3.   Nustačius diagnozę ligoniai išgyvena nuo 2 iki 5 metų. Priemonių šiai ligai išgydyti nėra, tačiau anksti ją diagnozavus būtų galima padidinti išgyvenimo tikimybę.

4.   Diagnostika ir gydymas dažnai vėluoja, nes nepakanka informacijos ir netaikoma diagnostikos veiksmų seka.

5.   Daugelis pacientų negali laiku gauti nei farmakologinio, nei nefarmakologinio gydymo, nes vėluoja finansavimas ir idiopatinė plaučių fibrozė neįtraukta į nacionalinius sveikatos priežiūros paslaugų krepšelius.

6.   Mažai idiopatine plaučių fibroze sergančių asmenų turi teisę į plaučių transplantaciją, nes Europoje galiojantys atitikties reikalavimams kriterijai nėra vienodi.

7.   Komisija raginama skatinti mokslinius idiopatinės plaučių fibrozės tyrimus siekiant nustatyti jos priežastis ir gydymo priemones.

8.   Komisija raginama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis imtis veiksmų, kuriais idiopatine plaučių fibroze sergantiems asmenims sudaromos galimybės gauti retuosius ir naujus Europos vaistų agentūros patvirtintus vaistus.

9.   Komisijai siūloma raginti valstybes nares, kad jos skatindamos taikyti geriausią praktiką padidintų galimybes gauti plaučių transplantacijos ir nefarmakologinio gydymo paslaugas ir pripažintų sveikatos priežiūros specialistų svarbą teikiant sergančių idiopatine plaučių fibroze asmenų sveikatos priežiūros paslaugas.

10.   Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2 priedas. - Arrêt des prélèvements d'organes sur des prisonniers d'opinion en Chine (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0048/2016 dėl organų ėmimo persodinimui iš sąžinės kalinių Kinijoje sustabdymo1 (2016 09 12 protokolo 10 punktas), kurį pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė Parlamento nariai Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda ir kurį pasirašė 414 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1.   Europos Taryba 2014 m. liepos 9 d. priėmė Konvenciją dėl kovos su prekyba žmonių organais, siekdama kriminalizuoti neteisėtą organų persodinimą; konvencija buvo pateikta pasirašyti ir kiekviena šalis raginama tai padaryti.

2.   Buvo pateikta patikimos informacijos apie sistemingą, valstybės sankcionuotą organų ėmimą persodinimui iš tam sutikimo nedavusių sąžinės kalinių Kinijos Liaudies Respublikoje, pirmiausia iš Falun Gong taikios meditacijos ir pratimų praktikuojančių žmonių, o vėliau ir iš uigūrų, tibetiečių bei krikščionių.

3.   Tarptautinė bendruomenė griežtai pasmerkė organų ėmimą persodinimui Kinijoje ir patvirtino, kad turėtų būti imamasi veiksmų siekiant tai sustabdyti.

4.   Atsižvelgiant į pagrindinės prievartos problemos rimtumą akivaizdžiai reikia nedelsiant surengti nepriklausomą vykstančio organų ėmimo persodinimui Kinijos Liaudies Respublikoje tyrimą.

5.   Komisija ir Taryba raginamos įgyvendinti Parlamento 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl organų ėmimo persodinimui Kinijoje2 ir pateikti ataskaitą šiuo klausimu.

6.   Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0603.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika