Indekss 
Protokols
PDF 307kWORD 94k
Pirmdiena, 2016. gada 12. septembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Sēdes vadītāja paziņojums
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 8.Imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 136. pants)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Darba kārtība
 18.Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli - ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (debates)
 19.MVU konkurētspējas uzlabošana - Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) - Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi - ES stratēģija Alpu reģionam (debates)
 20.ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (debates)
 21.Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Idiopātiskā plaušu fibroze (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums - Orgānu ieguves izbeigšana no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu saistībā ar zemestrīci, kas 2016. gada 24. augustā skāra Itālijas centrālo daļu, radot ievērojamus postījumus un prasot daudzus upurus.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Sēdes vadītāja paziņojums

2016. gada 6. jūlijā priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 166. pantu piemēroja sankcijas Janusz Korwin-Mikke (7.7.2016. protokola 8. punkts) par 2016. gada 7. jūnija sēdē paustiem nepieņemamiem izteikumiem attiecībā uz migrantiem no Āfrikas. Janusz Korwin-Mikke 2016. gada 18. jūlijā šo lēmumu pārsūdzēja.

Prezidijs ir izskatījis šo pārsūdzību un vienprātīgi apstiprinājis priekšsēdētāja lēmumu. Sankcijas ir, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudēšana uz desmit dienām un, otrkārt, dalības apturēšana visās Parlamenta darbībās uz piecām secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, ievērojot deputāta tiesības balsot plenārsēdē. Sankcijas stājas spēkā ar šodienu, 2016. gada 12. septembri.


5. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Angelo Ciocca ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Gianluca Buonanno vietā, sākot ar 2016. gada 7. jūliju.

Parlaments to pieņēma zināšanai, sākot ar 2016. gada 7. jūliju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Angelo Ciocca pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputātes Laima Liucija Andrikienė mandātu, sākot ar 2016. gada 30. maiju, deputātes Urszula Krupa mandātu, sākot ar 2016. gada 24. jūniju, un deputāta Manuel dos Santos mandātu, sākot ar 2016. gada 28. jūniju.


7. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Vācijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Hermann Winkler deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedības uzsākšanu pret viņu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


8. Imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana

Par jautājumu atbildīgā JURI komiteja bija informējusi priekšsēdētāju, ka Budapeštas II un III rajona tiesa ir izbeigusi krimināllietu, kas, pamatojoties uz privātu prasību, ierosināta pret Csaba Molnár, sakarā ar to, ka prasības iesniedzēji ir atsaukuši savu prasību. Līdz ar to šī imunitātes atcelšanas procedūra tika slēgta.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, EFDD un ENF grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

EMPL komiteja: Tim Aker – Jane Collins vietā;

ITRE komiteja: Angelo Ciocca;

Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas parlamentārās sadarbības komitejās: Ramona Nicole Mănescu – Traian Ungureanu vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


10. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu par to, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis šādas rakstiskas deklarācijas:

Rakstiskā deklarācija Nr. 0026/2016 par idiopātisko plaušu fibrozi, kuru iesnieguši deputāti Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (12.9.2016. protokola 1. pielikums ).

°
° ° °

Rakstiskā deklarācija Nr. 0048/2016 par orgānu ieguves izbeigšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā, kuru iesnieguši deputāti Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (12.9.2016. protokola 2. pielikums ).

°
° ° °

Sēdes vadītājs informēja arī par to, ka ir saņēmis rakstisku deklarāciju par rakstisku deklarāciju atcelšanu, tomēr konstatēja, ka tā neatbilst Reglamentam.


11. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK un groza Regulu (ES) 2016/399, P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2016.gada 6.jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu, P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2016.gada 6.jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr.768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru, P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2016.gada 5.jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EU) 2016/... par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK, P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI komiteja.

—   Kļūdu labojums P8_TA(2015)0439(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra regulā, ar ko groza Padomes Regulu(EK) Nr.n,207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (OV L 341, 24.12.2015., 21. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2015.gada 15.decembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI komiteja.

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


12. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 14. septembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000087/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016), kuru uzdeva Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016), kuru uzdeva Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016), kuru uzdeva Bernd Lange un Alexander Graf Lambsdorff INTA komitejas vārdā Komisijai: SADC un ES EPN parlamentārā pārraudzība un pilsoniskās sabiedrības īstenota uzraudzība (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016), kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: Spēļu sarunāšana (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

—   Grozījumu protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK;

—   Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai;

—   Nolīgums starp Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

—   Nolīgums starp Eiropas Savienību un Tuvalu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

—   Nolīgums starp Eiropas Savienību un Māršala salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

—   Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses.


15. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada marta sesijā, aprīļa pirmajā un otrajā sesijā un maija pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)).
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu (10343/2016 - C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu (10345/2016 - C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tuvalu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09764/2016 - C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai pēc zemestrīces, kura 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Regulu Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, EMPL

- Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, EMPL, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, PECH, AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (08523/2016 - C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu (10711/2016 - C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu(EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Julian King iecelšana Komisijas locekļa amatā (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11219/2016 - C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11220/2016 - C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

BUDG, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu EGF/2016/002SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par Eiropas teritoriālo sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi (2015/2280(INI)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016).

- Ziņojums par virzību uz jaunu enerģijas tirgus modeli (2015/2322(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0214/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0218/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016).

- Ziņojums par ES trasta fondu Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (2015/2341(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0221/2016).

- Ziņojums par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (2016/2032(INI)) - ECON komiteja - Referents: Othmar Karas (A8-0222/2016).

- Ziņojums par Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu (2015/2116(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Renate Weber (A8-0225/2016).

- Ziņojums par ES stratēģiju Alpu reģionam (2015/2324(INI)) - REGI komiteja - Referente: Mercedes Bresso (A8-0226/2016).

- Ziņojums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Marian Harkin (A8-0227/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt István Ujhelyi imunitāti (2015/2237(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti (2016/2015(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0230/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Iuliu Winkler (A8-0231/2016).

- Ziņojums par ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Adam Gierek (A8-0232/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti (2016/2083(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Gilles Lebreton (A8-0233/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (apturēšanas mehānisma pārskatīšana) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Ska Keller (A8-0236/2016).

- Ziņojums Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (2015/2259(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Christel Schaldemose (A8-0237/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON komiteja - Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Kaja Kallas (A8-0239/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016).

- Ziņojums par uzņēmumu atbildību par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (2015/2315(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0243/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai nolūkā un ar ko groza Direktīvu 2013/32/ES (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016).

- Ziņojums par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs (2015/2316(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016).

- Starpposma ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2016/2090(INI)) - EMIS komiteja - Referenti: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Laura Agea (A8-0247/2016).

- Ziņojums par labākajiem veidiem, kā izmantot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbvietu radīšanas potenciālu (2015/2320(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016).

- Ziņojums par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (2015/2273(INI)) - AFET komiteja - Referents: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Vicky Ford (A8-0251/2016).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību un ar ko atceļ Lēmumu 2003/174/EK (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL komiteja - Referents: Csaba Sógor (A8-0252/2016).

- Ziņojums par darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi (2016/2017(INI)) - EMPL komiteja - FEMM komiteja - Referente: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016).

- Ziņojums par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu (2016/2010(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Markus Ferber (A8-0254/2016).

- Ziņojums par sociālo dempingu Eiropas Savienībā (2015/2255(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Guillaume Balas (A8-0255/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Leo Brincat par Revīzijas palātas locekli (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0257/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0258/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0259/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A8-0240/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Ivo Belet (A8-0256/2016).


17. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada septembra sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 587.335/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena, otrdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Trešdiena

ECR grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Gatavošanās sarunām pēc tam, kad dalībvalsts ir paudusi vēlēšanos piemērot Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu”, debates noslēdzot ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Uzstājās Sander Loones ECR grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Paul Nuttall, atbalstot priekšlikumu, un Esteban González Pons, iebilstot pret priekšlikumu.

Balsojot pēc saraksta (49 par, 245 pret, 38 atturas), Parlaments noraidīja priekšlikumu.

— S&D grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas”, debates noslēdzot ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, par kuriem tiktu balsots oktobra I sesijā. Līdz ar to sēde tiktu pagarināta līdz plkst. 24.00.

°
° ° °

Uzstājās Notis Marias, lai paziņotu, ka iepriekšējā balsojumā nedarbojās viņa balsošanas iekārta un ka viņš būtu vēlējies balsot par.

°
° ° °

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Bart Staes, atbalstot priekšlikumu, un David Casa, iebilstot pret priekšlikumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kurš norādīja, ka viņa pārstāvētā grupa pieprasa, lai notiktu atsevišķa balsošana par pieprasījumu rīkot debates, no vienas puses, un par pieprasījumu iesniegt rezolūciju priekšlikumus, no otras puses.

Balsojot elektroniski (222 par, 99 pret, 12 atturas), Parlaments pieņēma S&D pieprasījumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Padome ir darījusi zināmu, ka nevar garantēt sava pārstāvja klātbūtni trešdienas pēcpusdienā notiekošajās debatēs, un aicināja Padomi rast iespēju tajās piedalīties.

Ceturtdiena

GUE/NGL pieprasījums pārcelt debates par tematu “Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā“ (PDOJ 89. punkts) no pēcpusdienas uz rīta cēlienu un tās iekļaut kā pirmās debates attiecīgajā dienā, sēdi sākot plkst. 8.00.

Uzstājās Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, Neoklis Sylikiotis, atbalstot priekšlikumu, un David Casa, iebilstot pret priekšlikumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (155 par, 134 pret, 39 atturas).

Pēcpusdienas darba kārtībā ir iekļautas debates par CULT komitejas jautājumu, uz kuru jāatbilst mutiski (O-000102/2016).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Franz Obermayr saistībā ar 333. gadadienu Osmaņu armijas sakaušanai Vīnē.


18. Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli - ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (debates)

Ziņojums par virzību uz jaunu enerģijas tirgus modeli [2015/2322(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0214/2016).

Ziņojums par ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju [2016/2058(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Adam Gierek (A8-0232/2016).

Werner Langen iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Adam Gierek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christofer Fjellner (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Algirdas Saudargas PPE grupas vārdā, Flavio Zanonato S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan un Csaba Molnár.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer un Franc Bogovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly un Jiří Maštálka.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Adam Gierek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2016. protokola 4.14. punkts un 13.9.2016. protokola 4.15. punkts.


19. MVU konkurētspējas uzlabošana - Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) - Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi - ES stratēģija Alpu reģionam (debates)

Ziņojums par tematiskā mērķa „MVU konkurētspējas uzlabošana” īstenošanu (Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 3. punkts) [2015/2282(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Rosa D'Amato (A8-0162/2016).

Ziņojums par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3) [2015/2278(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016).

Ziņojums par Eiropas teritoriālo sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi [2015/2280(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016).

Ziņojums par ES stratēģiju Alpu reģionam [2015/2324(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Mercedes Bresso (A8-0226/2016).

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova un Mercedes Bresso iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Jérôme Lavrilleux (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Renata Briano (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniela Aiuto (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Ulrike Müller (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā, Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward un Csaba Molnár.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova un Mercedes Bresso.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2016. protokola 4.16. punkts, 13.9.2016. protokola 4.1. punkts, 13.9.2016. protokola 4.2. punkts un 13.9.2016. protokola 4.17. punkts.


20. ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (debates)

Ziņojums par ES trasta fondu Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību [2015/2341(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0221/2016).

Ignazio Corrao iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Arne Lietz S&D grupas vārdā, Marek Jurek, uzdodot zilās kartītes jautājumu Arne Lietz (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, jo viņš neuzdeva jautājumu), Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Marek Jurek, kurš apstrīdēja sēdes vadītāja lēmumu (sēdes vadītājs viņam savu lēmumu pamatoja), Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jussi Halla-aho, kas sniedza personisku paziņojumu, un Margot Parker EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill un Liliana Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek un João Ferreira.

Uzstājās Christos Stylianides un Ignazio Corrao.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2016. protokola 4.18. punkts.


21. Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (īss izklāsts)

Ziņojums par darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi [2016/2017(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Tatjana Ždanoka un Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016).

Tatjana Ždanoka un Vilija Blinkevičiūtė iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă un Victor Negrescu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.9.2016. protokola 4.19. punkts.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli un Michaela Šojdrová.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 587.335/OJMA).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1. pielikums - Idiopātiskā plaušu fibroze (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 0026/2016 par idiopātisko plaušu fibrozi1 (12.9.2016. protokola 10. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši deputāti Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto un parakstījuši 388 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Idiopātisko slimību rašanās cēloņi nav zināmi. Idiopātiskā plaušu fibroze (IPF) ir hroniska, progresējoša un nāvējoša plaušu slimību, kas skar vecāka gadagājuma cilvēkus, un nevienā ES dalībvalstī tā nav atzīta par reti sastopamu slimību.

2.   Eiropā ar IPF slimo no 80 000 līdz 111 000 cilvēku. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta apmēram 35000 cilvēku.

3.   Pēc šīs slimības diagnosticēšanas turpmākais dzīves ilgums var būt no 2 līdz pieciem gadiem. Nav zāļu, ar ko varētu apturēt šo slimību, bet agrīna tās diagnosticēšana ļautu pagarināt iespējamo dzīves ilgumu.

4.   Diagnostika un ārstēšana bieži vien ir novēlota, jo nav pietiekamas informācijas un diagnostikas metožu.

5.   Daudzi pacienti nevar savlaicīgi piekļūt farmakoloģiskajai un nefarmakoloģiskajai ārstēšanai, jo finansējums netiek piešķirts savlaicīgi un tāpēc, ka IPF nav iekļauta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sarakstā.

6.   Tikai nedaudziem IPF slimniekiem ir tiesības saņemt plaušu transplantātu, jo Eiropā ir spēkā dažādi atbilstības kritēriji.

7.   Komisija tiek aicināta veicināt pētniecību par IPF, lai noskaidrotu tās cēloņus un ārstēšanas metodes.

8.   Komisija tiek aicināta sadarboties ar dalībvalstīm, lai IPF slimniekiem nodrošinātu piekļuvi retu slimību ārstēšanai paredzētām zālēm un jauniem EMA apstiprinātiem ārstēšanas līdzekļiem .

9.   Komisija tiek aicināta mudināt dalībvalstis uzlabot piekļuvi plaušu transplantātiem un nefarmakoloģiskajai ārstēšanai, popularizējot labāko praksi un atzīstot veselības aprūpes jomā strādājošo speciālistu nozīmi IPF ārstēšanā.

10.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums - Orgānu ieguves izbeigšana no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 0048/2016 par orgānu ieguves izbeigšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā1 (12.9.2016. protokola 10. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši deputāti Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda un parakstījuši 414 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   2014. gada 9. jūlijā Eiropas Padome pieņēma Konvenciju pret nelegālu tirdzniecību ar cilvēku orgāniem, lai noteiktu kriminālatbildību par nelegālu orgānu transplantēšanu; pēc tam konvencija bija pieejama parakstīšanai, un ikviena valsts ir aicināta to parakstīt.

2.   Pastāvīgi tiek saņemta ticama informācija par sistemātisku, valsts sankcionētu orgānu ieguvi Ķīnas Tautas Republikā no pārliecības dēļ ieslodzītiem cilvēkiem, kuri nav devuši piekrišanu orgānu ziedošanai, galvenokārt no Falun Gong meditācijas un vingrojumu piekopējiem, kā arī no uiguriem, tibetiešiem un kristiešiem.

3.   Starptautiskā kopiena ir asi nosodījusi orgānu ieguvi Ķīnā, un ir jārīkojas, lai to izbeigtu.

4.   Ņemot vērā pārkāpumu smagumu, ir skaidri redzama nepieciešamība bez vilcināšanās veikt neatkarīgu izmeklēšanu par aizvien notiekošo orgānu ieguves praksi Ķīnas Tautas Republikā.

5.   Aicinām Komisiju un Padomi ieviest Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūciju par orgānu izņemšanu Ķīnā2 un sagatavot ziņojumu par šo problēmu.

6.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem.

2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0603.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika