Index 
Notulen
PDF 315kWORD 94k
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Afsluiting van de procedure tot opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)
 11.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Ingekomen stukken
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt - EU-strategie voor verwarming en koeling (debat)
 19.Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) - Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen - Een EU-strategie voor het Alpengebied (debat)
 20.EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (debat)
 21.Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Fibrose pulmonaire idiopathique (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Arrêt des prélèvements d'organes sur des prisonniers d'opinion en Chine (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aardbeving die op 24 augustus 2016 Centraal-Italië heeft getroffen, aanzienlijke schade heeft aangericht en veel slachtoffers heeft gemaakt.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Mededeling van de Voorzitter

Op 6 juli 2016 heeft de Voorzitter overeenkomstig artikel 166 van het Reglement Janusz Korwin-Mikke een sanctie opgelegd (punt 8 van de notulen van 7.7.2016) wegens de onaanvaardbare opmerkingen die hij in de vergadering van 7 juni 2016 over Afrikaanse migranten heeft gemaakt. Op 18 juli 2016 heeft Janusz Korwin-Mikke tegen dit besluit beroep aangetekend.

Het Bureau heeft dit beroep onderzocht en het besluit van de Voorzitter unaniem bevestigd. De sanctie bestaat ten eerste uit het verlies van zijn recht op verblijfsvergoeding voor de duur van tien dagen, en ten tweede uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van vijf opeenvolgende dagen waarop het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties vergaderen, onder voorbehoud van het stemrecht van het lid in plenaire vergadering. De sanctie gaat in vanaf vandaag 12 september 2016.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Angelo Ciocca tot lid van het Parlement, ter vervanging van Gianluca Buonanno, met ingang van 7 juli 2016.

Het Parlement neemt er kennis van met ingang van 7 juli 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Angelo Ciocca, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI heeft het Parlement besloten het mandaat van de leden Laima Liucija Andrikienė, Urszula Krupa en Manuel dos Santos met ingang van respectievelijk 30 mei 2016, 24 juni 2016 en 28 juni 2016 te bekrachtigen.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Hermann Winkler ingediend in het kader van een strafrechtelijke vervolging tegen hem.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Afsluiting van de procedure tot opheffing van de immuniteit

De ter zake bevoegde Commissie juridische zaken heeft de Voorzitter laten weten dat de rechtbank van districten II en III van Budapest de strafrechtelijke procedure naar aanleiding van een klacht tegen Csaba Molnár heeft beëindigd na de intrekking van de klacht door de eisers. Deze procedure tot opheffing van de immuniteit is daarmee afgesloten.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE, EFDD en ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Tim Aker in plaats van Jane Collins

Commissie ITRE: Angelo Ciocca

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Ramona Nicole Mănescu in plaats van Traian Ungureanu

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


10. Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)

De Voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaringen door de meerderheid van de leden van het Parlement zijn ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 0026/2016 over idiopathische pulmonale fibrose, ingediend door de volgende leden: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 12.9.2016).

°
° ° °

Schriftelijke verklaring nr. 0048/2016 over het beëindigen van orgaanroof bij gewetensgevangenen in China, ingediend door de volgende leden: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 2 van de notulen van 12.9.2016).

°
° ° °

De Voorzitter deelt voorts mee dat hij een schriftelijke verklaring over de afschaffing van schriftelijke verklaringen heeft ontvangen, maar stelt vast dat deze niet strookt met het Reglement.


11. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad over de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG van de Raad, en tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – Commissie LIBE;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/ ... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – Commissie TRAN;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontroleposition P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – Commissie PECH;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 5 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – Commissie ENVI.

—   Rectificatie P8_TA(2015)0439(COR01) op Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB L 341 van 24.12.2015, blz. 21) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 15 december 2015 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) Commissie JURI.

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 14 september 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000087/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) van Bernd Lange en Alexander Graf Lambsdorff, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Toezicht van parlementen en het maatschappelijk middenveld op de EPO tussen de SADC en de EU (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016).

—   (O-000102/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Wedstrijdvervalsing (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

—   protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad;

—   overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie;

—   overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

—   overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

—   overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

—   economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds.


15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van maart, april I, april II , mei I en mei II 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] , voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Voorzitter de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepaling in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Georgië en Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te geven aan Griekenland naar aanleiding van de aardbeving die in november 2015 de Ionische eilanden heeft getroffen (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr.346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepaling in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, EMPL

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering(herschikking) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, EMPL, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, PECH, AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 52/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak voor vaartuigen die de vlag van Denemarken, Noorwegen en Zweden voeren (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, CONT, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Benoeming van Julian King als lid van de Commissie (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG, ECON

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

BUDG, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over Europese territoriale samenwerking – beste praktijken en innovatieve maatregelen (2015/2280(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Verslag over het onderwerp "Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt" (2015/2322(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Verslag over het Trustfonds voor Afrika van de EU: de gevolgen voor ontwikkelingshulp en humanitaire hulp (2015/2341(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Verslag over toegang tot financiering voor kmo's en vergroting van de financieringsdiversiteit voor kmo's in een kapitaalmarktunie (2016/2032(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Verslag over toepassing van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep") (2015/2116(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Verslag over een EU-strategie voor het Alpengebied (2015/2324(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Verslag over de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad houdende machtiging tot ondertekening van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Verslag over een EU-strategie betreffende verwarming en koeling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen) (2015/2259(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Verslag betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de EU inzake douaneovertredingen en sancties (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Verslag over strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (2015/2315(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Interimverslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2090(INI)) - commissie EMIS - Rapporteurs: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Verslag over hoe het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal kan worden benut (2015/2320(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Verslag over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (2015/2273(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Aanbeveling over het besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - commissie EMPL - Rapporteur: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Verslag over het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven (2016/2017(INI)) - commissie EMPL - commissie FEMM - Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Verslag over de toepassing van de richtlijn postdiensten (2016/2010(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Verslag over sociale dumping in de Europese Unie (2015/2255(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Verslag over de voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Verslag over de voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Verslag over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van septembre 2016 (PE 587.335/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag, dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de ECR-Fractie om als eerste punt op de agenda van de namiddag een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over "De voorbereiding van de onderhandelingen nadat artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie door een lidstaat werd ingeroepen" in te schrijven, afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Sander Loones, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, Paul Nuttall, die vóór het verzoek is, en Esteban González Pons, die tegen het verzoek is.

Bij HS (49 voor, 245 tegen, 38 onthoudingen), verwerpt het Parlement het oorspronkelijke verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt op de agenda van de namiddag een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over "De behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken" in te schrijven, afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de vergaderperiode van oktober I in stemming zullen worden gebracht. Derhalve wordt de vergadering tot 24.00 uur verlengd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias om aan te geven dat zijn stemapparaat bij de voorgaande stemming niet werkte en dat hij vóór had willen stemmen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Bart Staes, die vóór het verzoek is, en David Casa, die tegen het verzoek is.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die erop wijst dat zijn fractie vraagt dat het verzoek om debat en het verzoek om indiening van ontwerpresoluties afzonderlijk in stemming worden gebracht.

Bij ES (222 voor, 99 tegen, 12 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de S&D-Fractie in.

De Voorzitter deelt mee dat de Raad ter kennis heeft gegeven zijn aanwezigheid tijdens de debatten van woensdagnamiddag niet te kunnen garanderen. Hij nodigt de Raad uit een mogelijkheid te zoeken om aanwezig te zijn.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (punt 89 van de PDOJ) van de namiddag naar de voormiddag te verplaatsen, en als eerste punt op de agenda in te schrijven, waardoor de vergadering om 8.00 uur begint.

Het woord wordt gevoerd door Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Neoklis Sylikiotis, die vóór het verzoek is, en David Casa, die tegen het verzoek is.

Bij ES (__[A32466]__ voor, __[A32467]__ tegen, __[A32468]__ onthouding) willigt het Parlement het verzoek in.

Een debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000102/2016 van de Commissie CULT wordt op de agende van de namiddag geplaatst.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr naar aanleiding van de 333e verjaardag van de overwinning op het Ottomaanse leger in Wenen.


18. Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt - EU-strategie voor verwarming en koeling (debat)

Verslag over het onderwerp "Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt" [2015/2322(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

Verslag over een EU-strategie betreffende verwarming en koeling [2016/2058(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Adam Gierek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Algirdas Saudargas, namens de PPE-Fractie, Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan en Csaba Molnár.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer en Franc Bogovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly en Jiří Maštálka.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Adam Gierek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.14 van de notulen van 13.9.2016 en punt 4.15 van de notulen van 13.9.2016.


19. Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) - Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen - Een EU-strategie voor het Alpengebied (debat)

Verslag over de uitvoering van de thematische doelstelling "Vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven" (artikel 9, punt 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen) [2015/2282(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Verslag over cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) [2015/2278(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Verslag over Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen [2015/2280(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Verslag over een EU-strategie voor het Alpengebied [2015/2324(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova en Mercedes Bresso leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jérôme Lavrilleux (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Renata Briano (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Daniela Aiuto (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ulrike Müller (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward en Csaba Molnár.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova en Mercedes Bresso.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.16 van de notulen van 13.9.2016, punt 4.1 van de notulen van 13.9.2016, punt 4.2 van de notulen van 13.9.2016 en punt 4.17 van de notulen van 13.9.2016.


20. EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (debat)

Verslag over het EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp [2015/2341(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Arne Lietz (de Voorzitter onderbreekt de spreker omdat hij geen vraag formuleerde), Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Marek Jurek die het besluit van de Voorzitter betwist, (de Voorzitter licht zijn besluit toe), Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jussi Halla-aho voor een persoonlijk feit, en Margot Parker, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill en Liliana Rodrigues.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Ignazio Corrao.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.18 van de notulen van 13.9.2016.


21. Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (korte presentatie)

Verslag over het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven [2016/2017(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Tatjana Ždanoka en Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka en Vilija Blinkevičiūtė presenteren het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.19 van de notulen van 13.9.2016.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli en Michaela Šojdrová.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 587.335/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bijlage 1 - Fibrose pulmonaire idiopathique (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0026/2016, ingediend door de leden Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, uit hoofde van artikel 136 van het Reglement van het Parlement, over over idiopathische pulmonale fibrose1 (punt 10 van de notulen van 12.9.2016) en ondertekend door 388 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   Idiopathische ziekten zijn aandoeningen waarvan de oorzaak niet bekend is. Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een chronische, progressieve en dodelijke longziekte. De ziekte treft volwassenen op leeftijd en is niet in alle EU-lidstaten aangemerkt als een zeldzame ziekte.

2.   Europa telt tussen de 80 000 en 111 000 IPF-patiënten. Jaarlijks wordt bij 35 000 personen de diagnose IPF gesteld.

3.   Patiënten blijven na de diagnose nog zo'n twee tot vijf jaar in leven. IPF is een ongeneeslijke ziekte. Wel zou een vroegtijdige diagnose de levensverwachting verhogen.

4.   Vanwege het gebrek aan informatie en diagnostische methoden duurt het vaak lang voordat er een diagnose wordt gesteld of met een behandeling wordt gestart.

5.   Vanwege vertragingen bij het rondkrijgen van de financiering en de uitsluiting van IPF van nationale gezondheidszorgpakketten moeten patiënten vaak lang wachten op een farmacologische of niet-farmacologische behandeling.

6.   Vanwege de huidige ongelijke Europese criteria voor transplantatie komen maar weinig IPF-patiënten in aanmerking voor een longtransplantatie.

7.   De Commissie wordt verzocht het onderzoek naar IPF te stimuleren, opdat de oorzaak van de ziekte kan worden achterhaald en er een behandelmethode kan worden ontwikkeld.

8.   De Commissie wordt verzocht samen met de lidstaten ervoor te zorgen dat IPF-patiënten toegang krijgen tot weesgeneesmiddelen en tot nieuwe geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

9.   De Commissie wordt verzocht de lidstaten op te roepen tot het vergemakkelijken van de toegang tot longtransplantaties en niet-farmacologische behandelingen, en wel door best practices aan te moedigen en de rol van beroepsbeoefenaren in de IPF-zorg te erkennen.

10.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bijlage 2 - Arrêt des prélèvements d'organes sur des prisonniers d'opinion en Chine (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0048/2016, ingediend door de leden Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, uit hoofde van artikel 136 van het Reglement van het Parlement, over over het beëindigen van orgaanroof bij gewetensgevangenen in China1 (punt 10 van de notulen van 12.9.2016) en ondertekend door 414 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   Het Verdrag tegen de handel in menselijke organen werd op 9 juli 2014 door de Raad van Europa aangenomen om illegale orgaantransplantaties strafbaar te maken. Vervolgens werd het voor ondertekening opengesteld en alle landen worden aangemoedigd het te ondertekenen.

2.   Er zijn aanhoudende en geloofwaardige berichten over systematische, door de overheid toegestane orgaanroof in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen die hun toestemming niet hebben gegeven, vooral bij beoefenaars van de vreedzame Falun Gong-meditatie en -oefeningen, maar ook bij Oeigoeren, Tibetanen en christenen.

3.   De internationale gemeenschap heeft de orgaanroof in China sterk veroordeeld en er moeten maatregelen worden getroffen om hieraan een eind te stellen.

4.   Gezien de ernst van het onderliggende misbruik moet er dringend een onafhankelijk onderzoek naar de voortdurende orgaanroof in de Volksrepubliek China worden georganiseerd.

5.   Aan de Commissie en de Raad wordt gevraagd de resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over orgaanhandel in China uit te voeren en over deze kwestie een verslag te verstrekken.

6.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0603.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridische mededeling - Privacybeleid